Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

arp_spoofing [2015/10/30 17:47]
marko.knezevic
arp_spoofing [2015/10/30 17:48] (current)
marko.knezevic
Line 1: Line 1:
-======ARP Spoofing u LAN-u======+======ARP Spoofing u LAN======
U //LAN// povezanoj kablovima, računari obično imaju direktnu (//point-to-point//) vezu sa centralnim svičem. Takođe, ruter može da bude povezan na taj svič, i da se ponaša kao kapija (//gateway//) između računara na //LAN//-u i spoljašnjih mreža, npr. Interneta. Da li je u takvoj mreži moguće da zlonamerni korisnik (računar) vidi pakete poslate od drugih računara ka ruteru? U opštem slučaju nije moguće, zato što sav saobraćaj poslat sa računara ide do sviča kablom koji direktno povezuje računar sa svičem i onda od sviča direktnim kablom ka ruteru. Drugi računar, ako nema fizički pristup bilo kom od ova dva kabla ne može da prestretne saobraćaj. U //LAN// povezanoj kablovima, računari obično imaju direktnu (//point-to-point//) vezu sa centralnim svičem. Takođe, ruter može da bude povezan na taj svič, i da se ponaša kao kapija (//gateway//) između računara na //LAN//-u i spoljašnjih mreža, npr. Interneta. Da li je u takvoj mreži moguće da zlonamerni korisnik (računar) vidi pakete poslate od drugih računara ka ruteru? U opštem slučaju nije moguće, zato što sav saobraćaj poslat sa računara ide do sviča kablom koji direktno povezuje računar sa svičem i onda od sviča direktnim kablom ka ruteru. Drugi računar, ako nema fizički pristup bilo kom od ova dva kabla ne može da prestretne saobraćaj.
 
arp_spoofing.txt · Last modified: 2015/10/30 17:48 by marko.knezevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki