Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

osnove_linuxa [2011/12/13 23:51] (current)
aleksandar.jovanovski created
Line 1: Line 1:
 +
 +====Osnove Linuxa====
 +
 +
 +{{:ubuntu.png|}}
 +
 +Krajem avgusta 1991, student iz Finske, Linus Torvalds, na konferencijsku grupu
 +comp.os.minix, poslao je poruku sa sledećim sadržajem:
 +
 +
 +  Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a
 +  hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.
 +  
 +  Pozdrav svima koji koristite Minix – Pravim (slobodan) operativni sistem (samo hobi,
 +  neće postati značajan i profesionalan kao GNU) za 386 (486) AT klonove.
 +
 +Linus Torvalds je svoj operativni sistem napravio na osnovu operativnog sistema
 +Minix, mini verzije Unixa, promenivši je, da bi je prilagodio svojim potrebama. Do
 +sredine 1993. njegov sistem se veoma udaljio od Minix korena, i postao je samostalna
 +i veoma upotrebljiva verzija Unix-a. Linusov operativni sistem i entuzijazam su
 +prihvatili programeri sirom celog sveta, te se novi operativni sistem raširio po celom
 +svetu, postavši operativni sistem sa najbržim razvojem. Danas u svetu postoji preko
 +80 poznatih distribucija Linux-a, s time da se njihov broj stalno povećava. Najveći
 +uticaj na razvoj Linux-a ima, naravno, Internet, preko kog je omogućena saradnja
 +programera iz celoga sveta.
 +
 +  
 +Distribuiranje operativnog sistema Linux, u svetu, podleze sledecim pravilima: -
 +Linux operativni sistem i software za Linux, mozete slobodno kopirati i distribuirati, i
 +to možete naplaćivati, - svako kome distribuirate Linux (i software za Linux) ima
 +pravo da kopije besplatno daje nekom drugom, - uz distribucjiu Linux-a morate da
 +distribuirate i izvorni kod, ili da ga učinite dostupnim samo za troškove
 +presnimavanja.
 +  
 +Ideja je u tome da je programerima dopušteno da distribuiraju kopije, i da se
 +ohrabruju u tome, a da se usluge održavanja naplaćuju, sve dok sam software ostane
 +potpuno slobodno dostupan.
 +  
 +To je, takoñe još jedna karakteristika Linux-a koja ga je učinila popularnim, i koja je
 +omogućila njegov izuzetno brz razvoj, i koja ga je stavila rame uz rame sa
 +"najpopularnijim" operativnim sistemom današnjice – Microsoft Windows-om.
 +Sam Linux je, dakle, verzija Unix-a. Preuzeo je sve njegove dobre osobine, i dobio
 +neke nove. I praktično, svi programi koji su pisani za UNIX, izvršavaće se i na Linuxu
 +bez problema.
 +
 +
 +**1.**//Osnovne komponente operativnog sistema Linux//-
 +
 +Linux se sastoji iz dve osnovne komponente: 1. kernel-a, ili takozvanog jezgra
 +sistema, i 2. shell-a, ili takozvane školjke sistema.
 +Kernel je jezgro celog sistema. Ono kontroliše pristup kompletnom kompjuterovom
 +hardware-u, rasopred rada procesa, organizaciju memorije, datoteka i raspodelu
 +sistemskih resursa.
 +  
 +Shell je komandni interfejs, koji interpretira ulazne podatke i aktivira odgovarajuće
 +sistemske programe koji čine kernel sistema. Svaki korisnik, uključivanjem u sistem
 +započinje svoj shell proces, pomoću kog može da aktivira svoje shell komande i
 +programe. Postoji nekoliko shell-ova, od kojih su najpoznatiji Bash, Bash New,
 +Bourne, Bourne Again, Korn i C.
 +
 +
 +
 +**__Početak rada u Linux-u__**
 +
 +
 +**1.**//Logovanje na sistem//-
 +
 +Pošto je Linux zamišljen kao višekorisnički operativni sistem, prvo sto se vrši pri
 +pokretanju sistema je, naravno, logovanje. Nakon boot-ovanja Linux-a, na ekranu se
 +pojavljuje poruka nalik na sledecu:
 +
 +Red Hat Linux release 7.1 (Seawolf) Kernel 2.4.10-2smp on a 2-processor i686
 +localhost login:
 +
 +Poruka varira od distribucije Linux-a koju koristite, ali je u sustini ovog oblika.
 +Logujte se pod korisničkim imenom root, a kao password unesite šifru koju ste
 +definisali priilkom instalacije.
 +
 +
 +**2.**//Dobro došli u Linux!//-
 +
 +Linux je, dakle, namenjen za višekorisničko, mrežno okruženje. Osnovni korisnik je
 +root. Root korisnik je, znači, administrator sistema, osoba koja ima nadležnost za
 +sistem i koja je odgovorna za njegovo održavanje i pravilno funkcionisanje. Takodje,
 +root ima pravo pristupa svim direktorijumima i svim fajlovima na sistemu.
 +Kada smo logovani kao root korisnik, moramo biti veoma oprezni, jer nepažljivim
 +rukovanjem možemo ostetiti sistem.
 +
 +Nakon uspešno izvršenog logovanja, vidimo komandnu liniju, na kojoj piše:
 +//[root@localhost /root]#//
 +
 +Naziv root je naziv korisničkog naloga pod kojim smo trenutno logovani (ime
 +korisnika). Naziv localhost je naziv kompjutera za kojim radite. Trenutno ste u
 +direktorijumu /root. Znači, korisnik root se nalazi na računaru čiji je naziv localhost, i
 +trenutno je u direktorijumu /root. Linux omogućava upotrebu tri vrste datoteka:
 +direktorijumi, obične datoteke i specijalne datoteke, koje su organizovane na principu
 +stabla. Osnovu tog stabla čini root direktorijum (root = koren). Uočite razliku izmedju
 +root korisnika i root direktorijuma!
 +
 +Još jedna od karakteristika Linux-a je da Linux, particije na eksternim ureñajima (npr.
 +na hard disku) tretira kao direktorijume. To omogućava da se razni direktorijumi
 +nalaze na različitim ureñajima, bez narušavanja stabilnosti sistema. Zato se nemojte
 +zbuniti ako poistovetimo direktorijume i particije.
 +
 +
 +**3.**//Najvažniji direktorijumi u operativnom sistemu Linux su://-
 +
 +/ – ovo je root particija (ili direktorijum) se nalazi na vrhu hijerarhije fajl sistema.
 +Montira se automatski, tokom podizanja sitema, i ne može se demontirati. Svi drugi
 +fajl sistemi se montiraju ispod korenskog direktorijuma.
 +Particija / (root) mora da bude dovoljno velika da sadrži:
 +informaciju za dizanje sistema, jezgro UNIX-a, koje se može podići, i kopiju jezgra za
 +slučaj da se glavno jezgro ošteti, sve konfiguracione fajlove za lokalni sistem, koji se
 +obično, nalaze na direktorijumu /etc, sve nezavisne programe, kao što su dijagnostički
 +programi, koji bi mogli da se izvršavaju umesto operativnog sistema.
 +
 +Ova particija se obično smešta na prvi deo diska, koji se zove 0, ili samo Deo (Part).
 +Važna napomena: obavezno uočite razliku izmedju root korisnika, root direktorijuma
 +root korisnika i root particije.
 +
 +/**swap** – standardno je da se ovoj particiji dodeljuje duplo više prostora nego što ima
 +instaliranog RAM-a. Količinu iskorišćenog prostora pratimo pomoću natredbe pstat,
 +ili swap. Ako niste rezervisali dovoljno prostora, vecina UNIX sistema podržava
 +dodeljivanja prostora swap-u, i u toku rada sistema naredbama swapon, ili swap.
 +
 +/**usr** – ova particija sadrži ostatak operativnog sistema i alate. Mora biti dovoljno
 +velika da prihvati sve pakete koje ste odabrali da instalirate, kada ste ranije pravili
 +listu.
 +
 +Ako nameravate da u ovoj particiji instalirate lokalne aplikacije , ili aplikacije trećih
 +lica, treba da bude dovoljno prostora za njih.
 +Pregled ostalih direktorijuma:
 +
 +/**usr**/**local**/**bin** – sadrži lokalno instalirane sistemske programe i komande
 +
 +/**var** – ova particija sadrži spool direktorijume, koji se koriste za formiranje redova
 +fajlova za štampanje i elektronsku poštu, kao i dnevnika (log fajlova), koji su
 +jedinstveni za sistem. Ona, takoñe sadrži /var/tmp direktorijum, koji se koristi za veće
 +privremene fajlove. Svaki sistem, čak i klijent bez diska, zahteva sopstveni fajl sistem
 +var. Ne može se deliti izmeñu sistema. Njegovi poddirektorijumi se mogu deliti, kao
 +npr. /var/news. Oni se montiraju preko fajl sistema var, kada je on već montiran. Ako
 +ne štampate veoma velike fajove, prihvatite veličinu particije koja se predlaže u
 +napomenama za vaše izdanje.
 +
 +/**var**/**adm** – sadrži razne fajlove koji su od koristi za sistem administratora, kao npr.
 +log fajlovi, sa zapisima o funkcionisanju programa, i eventualnim greškama
 +
 +/**var**/**spool** – sadrži fajlove koji su u vezi sa drugim programima
 +
 +/**var**/**spool**/**mail** – folder koji sadrži elektronsku poštu, za sve korisnike
 +
 +/**var**/**spool**/**news** – folder koji sadrži poruke iz konferencijskih grupa
 +
 +/**home** -veliki privremeni fajlovi se smeštaju na /var/tmp, ali se mnogo privremenih
 +fajlova ostavlja i na /tmp, pa treba da vodite računa da koren fajl sistema ne ostane
 +bez slobodnog prostora. Ako su Vaši korisnici, uglavnom korisnici aplikacija, za ovu
 +particiju je dovoljno 50-100 megabajta. Ako su napredni korisnici, ili projektanti,
 +bolje je 100 do 200 MB. Ako na sistemu ima vise od 10 istovremenih korisnika,
 +razmislite da udvosrtučite ovaj deo.
 +
 +
 +**4.**//Help sistem Linux-a//-
 +
 +Jedna od komandi koje ćete najćešće koristiti je komanda man, koja služi za
 +prikazivanje Manual Pages-a koje su vezane za željenu komandu. Manual Pages je
 +vrsta help sistema koji se koristi u Linux-u.
 +Sintaksa ove komande je man
 +
 +Primer: **//man cd//**
 +
 +Jos jedna mogućnost dobijanja uputstava za korišćenje komandi je dodavanje
 +argumenta --help iza naziva neke komande.
 +
 +Probajte: **//cd –help//**
 +
 +Predjite u korenski direktorijum upotrebom komande cd / Da bi ste dobili spisak svih
 +fajlova i foldera u direktorijumu u kom se trenutno nalazite, upotrebite komandu ls,
 +koja je ekvivalentna DOS-ovoj komandi dir. Pregledajmo sadržaj trenutnog
 +direktorijuma. Unesimo komandu ls. Jedan od argumenata koji najčešće idu uz ovu
 +komandu je –l. Time dobijate spisak svih datoteka u tekućem folderu, kako
 +standardnih, tako i sakrivenih (hidden).
 +  
 +Uočavate da skrivene datoteke imaju ispred svog naziva znak tačka ( . ). Upotrebom
 +argumenta –al dobijate spisak svih datoteka, zajedno sa njihovim karakteristikama.
 +
 +**//ls –al//**
 +
 +Pregledajte sadržaj korenskog direktorijuma sa ls –al, i uočimo neke od upravo
 +navedenih direktorijuma.
 +
 +Uočite još jednu mogućnost komande ls, za pregled sadržaja željenog direktorijuma.
 +Pregledajte sadržaj direktorijuma /etc sa ls /etc.
 +
 +Takodje, uočite da Linux, za razliku od DOS-a i Windows-a, pravi razliku izmedju
 +velikih i malih slova. Za Linux su test i Test dve različite datoteke.
 +Za brisanje fajlova koristite komandu rm. Budite veoma oprezni sa upotrebom ove
 +komande, jer se obrisani fajlovi ne mogu vratiti.
 +
 +Objasnićemo način kreiranja novih direktorijuma. Za njihovo kreiranje koristimo
 +komandu mkdir.
 +
 +Izgled komande je sledeći: mkdir
 +
 +Novi direktorijum možemo kreirati u root direktorijumu, komandom mkdir, kojoj je
 +pridružen slash znak (/):
 +
 +**//mkdir//** /
 +
 +Novi direktorijum možemo kreirati i u okviru nekog drugog, već postojećeg
 +direktorijuma: mkdir /root/
 +
 +Direktorujum uklanjamo pomoću komande rmdir. Da bi ste obrisali direktorijum,
 +morate prethodno obrisati njegov sadržaj.
 +
 +
 +
 
osnove_linuxa.txt · Last modified: 2011/12/13 23:51 by aleksandar.jovanovski
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki