Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

virtualna_mreza [2015/05/07 18:46]
marko.knezevic
virtualna_mreza [2015/05/07 23:31] (current)
marko.knezevic
Line 1: Line 1:
-======1. UVOD======+======UVOD======
-=====1.1. Motivacija=====+=====Motivacija=====
Prilikom izučavanja mreža i mrežnih tehnologija poželjno je da se studenti upoznaju sa mrežama i softverom koji demonstrira osnovne koncepte. Iako tokom kursa studenti rade u laboratorijama opremljenim računarskim mrežama, javlja se potreba da isprobaju osnovne koncepte i u slobodno vreme. Kreiranje računarske mreže u kućnim uslovima, za mnoge studente, nije moguće, zato što najčešće poseduju samo po jedan računar. Ipak, postoje dve opcije za simuliranje računarskih mreža na jednom jedinom računarskom sistemu: korišćenje softvera za simuliranje mreža i kreiranje kreiranje mreža od virtualnih mašina . Ovde je obrađeno kreiranje računarskih mreža pomoću virtualnih mašina. Prilikom izučavanja mreža i mrežnih tehnologija poželjno je da se studenti upoznaju sa mrežama i softverom koji demonstrira osnovne koncepte. Iako tokom kursa studenti rade u laboratorijama opremljenim računarskim mrežama, javlja se potreba da isprobaju osnovne koncepte i u slobodno vreme. Kreiranje računarske mreže u kućnim uslovima, za mnoge studente, nije moguće, zato što najčešće poseduju samo po jedan računar. Ipak, postoje dve opcije za simuliranje računarskih mreža na jednom jedinom računarskom sistemu: korišćenje softvera za simuliranje mreža i kreiranje kreiranje mreža od virtualnih mašina . Ovde je obrađeno kreiranje računarskih mreža pomoću virtualnih mašina.
-=====1.2. Osnove=====+=====Osnove=====
Softver za virtualne mašine (//VirtualBox//, //VMWare////,// //Parallels, itd.//) omogućavaju kreiranje jednog ili više gostujućih (//guest//) operativnih sistema (OS) koji se pokreću kao aplikacije na OS domaćinu (//host//). OS domaćin se pokreće na pravom hardveru (računaru), a gostujući OS na virtualnom hardveru, koji je pravi hardver emuliran softverom virtualne mašine. Gostujući OS i emulirani hardver se često zove virtualna mašina (VM). Softver za virtualne mašine (//VirtualBox//, //VMWare////,// //Parallels, itd.//) omogućavaju kreiranje jednog ili više gostujućih (//guest//) operativnih sistema (OS) koji se pokreću kao aplikacije na OS domaćinu (//host//). OS domaćin se pokreće na pravom hardveru (računaru), a gostujući OS na virtualnom hardveru, koji je pravi hardver emuliran softverom virtualne mašine. Gostujući OS i emulirani hardver se često zove virtualna mašina (VM).
Line 15: Line 15:
-=====1.3. Potreban softver=====+=====Potreban softver=====
Za softver virtualne mašine koristićemo //**VirtualBox**// ([[http://www.virtualbox.org/|www.virtualbox.org]]). //VirtualBox //je besplatan i može da se instalira na //Windows//, //Linux// i //Macintosh// OS domaćinu i podržava većinu operativnih sistema kao gostujuće. Način instalacije //VirtualBox//-a nije opisan u tekstu, ali može se lako pronaći na internetu. Za softver virtualne mašine koristićemo //**VirtualBox**// ([[http://www.virtualbox.org/|www.virtualbox.org]]). //VirtualBox //je besplatan i može da se instalira na //Windows//, //Linux// i //Macintosh// OS domaćinu i podržava većinu operativnih sistema kao gostujuće. Način instalacije //VirtualBox//-a nije opisan u tekstu, ali može se lako pronaći na internetu.
Line 24: Line 24:
-=====1.4. Potrebno znanje=====+=====Potrebno znanje=====
Pretpostavlja se da su poznati koncepti računarskih mreža (razumevanje IP adresa, interfejsa, rutiranje, //firewall//, ...) i znanje osnovnih //Linux/Unix// terminal komandi (CLI). Neophodno je i osnovno poznavanje načina rada //VirtualBox//-a. Pretpostavlja se da su poznati koncepti računarskih mreža (razumevanje IP adresa, interfejsa, rutiranje, //firewall//, ...) i znanje osnovnih //Linux/Unix// terminal komandi (CLI). Neophodno je i osnovno poznavanje načina rada //VirtualBox//-a.
-=====1.5. Koraci=====+=====Koraci=====
Procedura za kreiranje virtualne mreže je podeljena u dva dela: Procedura za kreiranje virtualne mreže je podeljena u dva dela:
 
virtualna_mreza.txt · Last modified: 2015/05/07 23:31 by marko.knezevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki