Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

virtualna_mreza_zadaci [2015/05/07 23:29]
marko.knezevic
virtualna_mreza_zadaci [2015/05/07 23:53] (current)
marko.knezevic
Line 47: Line 47:
  *Promeniti ime hosta u fajlovima ///etc/hostname// i ///etc/hosts//. Oni mogu da se ručno menjaju korišćenjem editora ''nano'' (''sudo ''''nano'''' /etc/...'') ili direktnom promenom korišćenjem sledećih komandi (u komandama zameniti node1 sa imenom odgovarajućeg čvora):   *Promeniti ime hosta u fajlovima ///etc/hostname// i ///etc/hosts//. Oni mogu da se ručno menjaju korišćenjem editora ''nano'' (''sudo ''''nano'''' /etc/...'') ili direktnom promenom korišćenjem sledećih komandi (u komandama zameniti node1 sa imenom odgovarajućeg čvora):
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hostname student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hostname
student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hosts student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hosts
Line 58: Line 58:
  *Za **node1**   *Za **node1**
-<file>+<file bash>
auto eth0 auto eth0
iface eth0 inet dhcp iface eth0 inet dhcp
Line 93: Line 93:
  *Za **node2**   *Za **node2**
-<file>+<file bash>
# The loopback network interface # The loopback network interface
auto lo auto lo
Line 132: Line 132:
  *Za **node3**   *Za **node3**
-<file>+<file bash>
# The loopback network interface # The loopback network interface
auto lo auto lo
Line 172: Line 172:
  *Da bi se nod ponašao kao ruter u virtualnoj mreži, neophodno je omogućiti prosleđivanje portova. U jezgru OS-a potrebno je promeniti podešavanje'' ip_forward'' na 1 komandom:   *Da bi se nod ponašao kao ruter u virtualnoj mreži, neophodno je omogućiti prosleđivanje portova. U jezgru OS-a potrebno je promeniti podešavanje'' ip_forward'' na 1 komandom:
-<code>+<code bash>
student@node2:~$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1 student@node2:~$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
</code> </code>
Ovo je privremeno podešavanje koje, ako želimo da postane trajno, moramo promeniti u fajlu ///etc/sysctl.conf// korišćenjem ''nano'' editora ili : Ovo je privremeno podešavanje koje, ako želimo da postane trajno, moramo promeniti u fajlu ///etc/sysctl.conf// korišćenjem ''nano'' editora ili :
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
</code> </code>
Line 193: Line 193:
  *Za node1 potrebno je proveriti mrežni interfejs ''eth1''. Komanda   *Za node1 potrebno je proveriti mrežni interfejs ''eth1''. Komanda
-<code>+<code bash>
student@node1:~$ ifconfig eth1 student@node1:~$ ifconfig eth1
</code> </code>
Line 199: Line 199:
ispisuje na standardnom izlazu sledeće linije: ispisuje na standardnom izlazu sledeće linije:
-<file>+<file bash>
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:09:6f:f6   eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:09:6f:f6  
          inet addr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
Line 213: Line 213:
  *Za node2 proveravamo mrežne interfejse ''eth1'' i ''eth2''. Komanda   *Za node2 proveravamo mrežne interfejse ''eth1'' i ''eth2''. Komanda
-<code>+<code bash>
student@node2:~$ ifconfig eth1 student@node2:~$ ifconfig eth1
</code> </code>
Line 219: Line 219:
ispisuje na standardnom izlazu sledeće linije: ispisuje na standardnom izlazu sledeće linije:
-<file>+<file bash>
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:62:07:cd   eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:62:07:cd  
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
Line 233: Line 233:
Komanda Komanda
-<code>+<code bash>
student@node2:~$ ifconfig eth2 student@node2:~$ ifconfig eth2
</code> </code>
Ispisuje Ispisuje
-<file>+<file bash>
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:40:b6:ea   eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:40:b6:ea  
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 252: Line 252:
Komanda Komanda
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ ifconfig eth1 student@node3:~$ ifconfig eth1
</code> </code>
Line 258: Line 258:
ispisuje ispisuje
-<file>+<file bash>
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:5d:67:6b   eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:5d:67:6b  
          inet addr:192.168.2.21  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:192.168.2.21  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 272: Line 272:
Sistemski alat ''**netstat**'', između ostalog, ispisuje i putanje iz ''IP route'' tabele. Izlaz komade Sistemski alat ''**netstat**'', između ostalog, ispisuje i putanje iz ''IP route'' tabele. Izlaz komade
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ netstat -rn student@osnovna:~$ netstat -rn
</code> </code>
Line 279: Line 279:
  *Za **node1**   *Za **node1**
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 290: Line 290:
  *Za **node2**   *Za **node2**
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 300: Line 300:
  *Za **node3**   *Za **node3**
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 311: Line 311:
Takođe, ako želimo da proverimo da li nam je rutiranje ispravno to možemo uraditi komandom ''**traceroute**''. Sa čvora **nod****e****3** možemo da zadamo komandu Takođe, ako želimo da proverimo da li nam je rutiranje ispravno to možemo uraditi komandom ''**traceroute**''. Sa čvora **nod****e****3** možemo da zadamo komandu
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ traceroute 192.168.1.11 student@node3:~$ traceroute 192.168.1.11
</code> </code>
Line 320: Line 320:
  -192.168.1.11   -192.168.1.11
-<file>+<file bash>
traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 30 hops max, 60 byte packets traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.784 ms  0.807 ms  0.813 ms  1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.784 ms  0.807 ms  0.813 ms
Line 333: Line 333:
Glavni //firewall// na Linux sistemima je iptables. Osnovni alat za konfiguraciju //firewall//-a na Ubuntu sistemima je ''ufw''. ''Ufw'' je razvijen da bi se lakše konfigurisao deo ''iptables''-a vezan za //firewall//. Pre konfigurisanja //firewall// neophodno je omogućiti ''ufw'' na odgovarajućem čvoru. Glavni //firewall// na Linux sistemima je iptables. Osnovni alat za konfiguraciju //firewall//-a na Ubuntu sistemima je ''ufw''. ''Ufw'' je razvijen da bi se lakše konfigurisao deo ''iptables''-a vezan za //firewall//. Pre konfigurisanja //firewall// neophodno je omogućiti ''ufw'' na odgovarajućem čvoru.
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo ufw enable student@osnovna:~$ sudo ufw enable
</code> </code>
Line 339: Line 339:
Pri prvom pokretanju ''ufw'' je automatki podešen tako da dozvoljava odlazni saobraćaj, a odbija dolazni. Komandom Pri prvom pokretanju ''ufw'' je automatki podešen tako da dozvoljava odlazni saobraćaj, a odbija dolazni. Komandom
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo ufw status verbose student@osnovna:~$ sudo ufw status verbose
</code> </code>
Line 345: Line 345:
se proveravaju zadata pravila. Na svakom čvoru izlaz iz prethodne komande je se proveravaju zadata pravila. Na svakom čvoru izlaz iz prethodne komande je
-<file>+<file bash>
Status: active Status: active
Logging: on (low) Logging: on (low)
Line 354: Line 354:
Da bi na node1 konfiguristai //firewall// tako da dozvoljava dolazeće UDP pakete samo iz podmreže 192.168.2.0/24 potrebno je dodati sledeće pravilo Da bi na node1 konfiguristai //firewall// tako da dozvoljava dolazeće UDP pakete samo iz podmreže 192.168.2.0/24 potrebno je dodati sledeće pravilo
-<code>+<code bash>
student@node1:~$ sudo ufw allow from 192.168.2.0/24 to any proto udp student@node1:~$ sudo ufw allow from 192.168.2.0/24 to any proto udp
</code> </code>
Line 360: Line 360:
Ako se sada zada komanda Ako se sada zada komanda
-<code>+<code bash>
student@node1:~$ sudo ufw status numbered student@node1:~$ sudo ufw status numbered
</code> </code>
Line 366: Line 366:
izlaz je sledeći izlaz je sledeći
-<file>+<file bash>
Status: active Status: active
Line 376: Line 376:
Ispravnost postavljenog pravila možemo testirati tako što ćemo sa node3 probati da pronadjemo rutu do node1, prvo neuspešno korišćenjem TCP paketa, a zatim uspešno korišćenjem UDP paketa. Koristićemo alat ''tracerute'''':'' Ispravnost postavljenog pravila možemo testirati tako što ćemo sa node3 probati da pronadjemo rutu do node1, prvo neuspešno korišćenjem TCP paketa, a zatim uspešno korišćenjem UDP paketa. Koristićemo alat ''tracerute'''':''
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ sudo traceroute 192.168.1.11 -T -m 3 student@node3:~$ sudo traceroute 192.168.1.11 -T -m 3
</code> </code>
Line 382: Line 382:
Argument -T označava korišćenje TCP paketa, dok -m znači da destinacija mora biti dostignuta u tri koraka. Izlaz pokazuje da računar sa adresom 192.168.1.11 nije pronađen. Argument -T označava korišćenje TCP paketa, dok -m znači da destinacija mora biti dostignuta u tri koraka. Izlaz pokazuje da računar sa adresom 192.168.1.11 nije pronađen.
-<file>+<file bash>
traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 3 hops max, 60 byte packets traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 3 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  1.263 ms  1.124 ms  1.039 ms  1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  1.263 ms  1.124 ms  1.039 ms
Line 391: Line 391:
Komandom Komandom
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ sudo traceroute 192.168.1.11 -U -m 3 student@node3:~$ sudo traceroute 192.168.1.11 -U -m 3
</code> </code>
Line 397: Line 397:
za pronalaženje putanje koristimo UDP paketi i izlaz nam pokazuje da je računar pronadjen za pronalaženje putanje koristimo UDP paketi i izlaz nam pokazuje da je računar pronadjen
-<file>+<file bash>
traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 3 hops max, 60 byte packets traceroute to 192.168.1.11 (192.168.1.11), 3 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.441 ms  0.871 ms  0.898 ms  1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.441 ms  0.871 ms  0.898 ms
Line 405: Line 405:
Da bi na node3 konfigurisati //firewall// tako da dozvoljava samo dolazeće pakete sa adrese 192.168.1.11 potrebno je dodati ''ufw'' pravilo Da bi na node3 konfigurisati //firewall// tako da dozvoljava samo dolazeće pakete sa adrese 192.168.1.11 potrebno je dodati ''ufw'' pravilo
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.11 to any student@node3:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.11 to any
</code> </code>
Line 411: Line 411:
Status ''ufw'' Status ''ufw''
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ sudo ufw status nubmered student@node3:~$ sudo ufw status nubmered
</code> </code>
Line 417: Line 417:
ispisuje ispisuje
-<file>+<file bash>
Status: active Status: active
Line 429: Line 429:
Zadavanjem komande Zadavanjem komande
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ traceroute 192.168.2.21 -m 3 student@osnovna:~$ traceroute 192.168.2.21 -m 3
</code> </code>
Line 435: Line 435:
sa node1 dobijamo ispravnu putanju sa node1 dobijamo ispravnu putanju
-<file>+<file bash>
traceroute to 192.168.2.21 (192.168.2.21), 3 hops max, 60 byte packets traceroute to 192.168.2.21 (192.168.2.21), 3 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.287 ms  0.383 ms  0.390 ms  1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.287 ms  0.383 ms  0.390 ms
Line 443: Line 443:
dok sa node2 ne dobijamo putanju dok sa node2 ne dobijamo putanju
-<file>+<file bash>
traceroute to 192.168.2.21 (192.168.2.21), 3 hops max, 60 byte packets traceroute to 192.168.2.21 (192.168.2.21), 3 hops max, 60 byte packets
 1  * * *  1  * * *
Line 502: Line 502:
Promeniti ime hosta u fajlovima ///etc/hostname i /etc/hosts//. Oni mogu da se ručno menjaju korišćenjem editora ''nano'' (''sudo ''''nano'''' /etc/...'') ili direktnom promenom korišćenjem sledećih komandi (u komandama zameniti node1 sa imenom odgovarajućeg noda): Promeniti ime hosta u fajlovima ///etc/hostname i /etc/hosts//. Oni mogu da se ručno menjaju korišćenjem editora ''nano'' (''sudo ''''nano'''' /etc/...'') ili direktnom promenom korišćenjem sledećih komandi (u komandama zameniti node1 sa imenom odgovarajućeg noda):
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hostname student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hostname
student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hosts student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/osnovna/node1' /etc/hosts
Line 513: Line 513:
  *Za **node1**   *Za **node1**
-<file>+<file bash>
auto lo auto lo
iface lo inet loopback iface lo inet loopback
Line 550: Line 550:
  *Za **node2**   *Za **node2**
-<file>+<file bash>
auto lo auto lo
iface lo inet loopback iface lo inet loopback
Line 587: Line 587:
  *Za **node3**   *Za **node3**
-<file>+<file bash>
auto lo auto lo
iface lo inet loopback iface lo inet loopback
Line 624: Line 624:
  *Za **node4**   *Za **node4**
-<file>+<file bash>
auto lo auto lo
iface lo inet loopback iface lo inet loopback
Line 661: Line 661:
  *Za **node5**   *Za **node5**
-<file>+<file bash>
auto lo auto lo
iface lo inet loopback iface lo inet loopback
Line 698: Line 698:
  *Za **node6**   *Za **node6**
-<file>+<file bash>
auto lo auto lo
iface lo inet loopback iface lo inet loopback
Line 735: Line 735:
Da bi se čvor ponašao kao ruter u virtualnoj mreži, neophodno je omogućiti prosleđivanje portova. U jezgru OS-a potrebno je promeniti podesavanje ''ip_forward'' na 1 komandom: Da bi se čvor ponašao kao ruter u virtualnoj mreži, neophodno je omogućiti prosleđivanje portova. U jezgru OS-a potrebno je promeniti podesavanje ''ip_forward'' na 1 komandom:
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo susctl net.ipv4.ip_forward=1 student@osnovna:~$ sudo susctl net.ipv4.ip_forward=1
</code> </code>
Line 741: Line 741:
Ovo je privremeno podešavanje koje, ako želimo da postane trajno, moramo promeniti u fajlu ///etc/sysctl.conf// korišćenjem ''nano'' editora ili : Ovo je privremeno podešavanje koje, ako želimo da postane trajno, moramo promeniti u fajlu ///etc/sysctl.conf// korišćenjem ''nano'' editora ili :
-<code>+<code bash>
student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf student@osnovna:~$ sudo sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
</code> </code>
Line 756: Line 756:
Sistemskim alatom ''**ifconfig**'' možemo proveriti podešavanja mrežnih interfejsa koje smo prethodno konfigurisali. Sistemskim alatom ''**ifconfig**'' možemo proveriti podešavanja mrežnih interfejsa koje smo prethodno konfigurisali.
-<code>+<code bash>
student@node1:~$ ifconfig student@node1:~$ ifconfig
</code> </code>
-<file>+<file bash>
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:6a:3b:c8   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:6a:3b:c8  
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 789: Line 789:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node2:~$ ifconfig student@node2:~$ ifconfig
</code> </code>
-<file>+<file bash>
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:cf:28:7f   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:cf:28:7f  
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 822: Line 822:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ ifconfig student@node3:~$ ifconfig
</code> </code>
-<file>+<file bash>
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:e7:ed:c0   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:e7:ed:c0  
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 855: Line 855:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node4:~$ ifconfig student@node4:~$ ifconfig
</code> </code>
-<file>+<file bash>
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:a4:b6:64   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:a4:b6:64  
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 906: Line 906:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node5:~$ ifconfig student@node5:~$ ifconfig
</code> </code>
-<file>+<file bash>
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:da:74:5c   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:da:74:5c  
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 957: Line 957:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node6:~$ ifconfig student@node6:~$ ifconfig
</code> </code>
-<file>+<file bash>
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:7f:b5:d3   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:7f:b5:d3  
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0           inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Line 1013: Line 1013:
Sistemski alat ''**netstat**'', između ostalog, ispisuje i putanje iz //IP route// tabele. Za odgovarajuće čvorove izlaz iz ''netstat''-a je sledeći: Sistemski alat ''**netstat**'', između ostalog, ispisuje i putanje iz //IP route// tabele. Za odgovarajuće čvorove izlaz iz ''netstat''-a je sledeći:
-<code>+<code bash>
student@node1:~$ netstat -rn student@node1:~$ netstat -rn
</code> </code>
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 1026: Line 1026:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node2:~$ netstat -rn student@node2:~$ netstat -rn
</code> </code>
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 1039: Line 1039:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node3:~$ netstat -rn student@node3:~$ netstat -rn
</code> </code>
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 1052: Line 1052:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node4:~$ netstat -rn student@node4:~$ netstat -rn
</code> </code>
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 1068: Line 1068:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node5:~$ netstat -rn student@node5:~$ netstat -rn
</code> </code>
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
Line 1084: Line 1084:
</file> </file>
-<code>+<code bash>
student@node6:~$ netstat -rn student@node6:~$ netstat -rn
</code> </code>
-<file>+<file bash>
Kernel IP routing table Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
 
virtualna_mreza_zadaci.txt · Last modified: 2015/05/07 23:53 by marko.knezevic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki