Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

zadatak2 [2012/02/05 02:28]
simona.vujic created
zadatak2 [2012/02/05 03:21] (current)
simona.vujic
Line 6: Line 6:
=== Rešenje === === Rešenje ===
 +== Generisanje datoteke matrica.txt ==
 +Pošto je u zadatku navedeno da matrica treba biti **proizvoljnih** dimenzija, koristićemo funkciju **''rand()''** da odredi broj vrsta i broj kolona matrice koju ćemo upamtiti u datoteci //matrica.txt// (mogu biti vrednosti od 1 do 10). Takođe, pomoću funkcije  **''rand()''** određujemo i vrednosti te matrice. Koristimo i funkciju **''ceil''** kako bi vrednosti koje funkcija **''rand()''** vrati, za dimenzije matrice, bile celobrojne.
 +<code>
 +br = ceil(10 - 9 * rand());
 +bk = ceil(10 - 9 * rand());
 +M = 100 - 99 * rand(br,bk);
 +file = fopen('matrica.txt','w');
 +for i = 1 : br,
 +for j = 1 : bk,
 +fprintf(file,"%.2f ",M(i,j));
 +end
 +fprintf("\n");
 +end
 +fclose(file);
 +</code>
 +== Rešavanje problema ==
 +Prvo što treba uraditi jeste učitati podatke iz datoteke //matrica.txt //. Zatim treba za svaku kolonu pojedinačno odrediti njen minimalni element(funkcijom ''min''), maksimalni element(funkcijom ''max'') i srednju vrednost te kolone(funkcijom ''mean''). Zatim izračunavamo aritmetičku sredinu minimalne i maksimalne vrednosti kolone i nju upoređujemo sa srednjom vrednošću (računamo njihovu razliku). Tu vrednost upisujemo u datoteku //odstupanje.txt//.
 +<code>
 +A = load('matrica.txt');
 +bv = size(A,1);
 +bk = size(A,2);
 +file = fopen("odstupanje.txt","w");
 +for i = 1 : bk,
 +kolona = A(:,i);
 +maks = max(kolona);
 +min = min(kolona);
 +sr_vr = mean(kolona);
 +ar_s = (maks + min) / 2;
 +raz(i) = ar_s - sr_vr;
 +fprintf(file,"%.2f",raz(i));
 +end
 +plot(raz);
 +title('Odstupanje srednje vrednosti od aritmeticke sredine');
 +legend('odstupanje','Location','Northeast');
 +xlabel('x');
 +ylabel('odstupanje');
 +fclose(file);
 +</code>
 
zadatak2.txt · Last modified: 2012/02/05 03:21 by simona.vujic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki