Silvana Marinković, Ph.D. - CV

Doc. dr Silvana Marinković rođena je 1960. godine u Rači. Na studijskoj grupi Matematika Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu diplomirala je 1982. godine. Magistarske studije završila je na Matematičkom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Doktorirala je 2011. godine na Prirodno- matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Od 1982. godine do 1988. godine radila je kao profesor matematike u srednjim školama u Rači i Smederevskoj Palanci, a zatim u radnoj organizaciji “Romanija“ iz Kragujevca (1988-1990. godine). Od septembra 1990. godine radi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.
Izbori u zvanja do docenta 2012.

Bavi se istraživanjem u oblasti algebre i logike. Objavila je pet naučnih radova, od kojih su tri u časopisima sa ISI liste.

Učesnik je projekta  Ministarstva za nauku Republike Srbije, za period 2011-2014. godina.

Na Prirodno- matematičkom fakultetu u Kragujevcu je do sada držala je vežbe iz predmeta: Matematička logika i skupovi, Algebra, Linearna algebra i polinomi, Algebarske strukture, Algebra i logika, Teorijske osnove informatike 2, Matematika 1 i Matematika 2 (za studente fizike). Ove godine predaje predmete Teorijske osnove informatike 1 i Linearna algebra i polinomi. U periodu od 2001. do 2007. godine bila je angažovana kao predavač na predmetima Matematika, Matematika 1 i Matematika 2 na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu.