Садржај предмета

Теоријска настава (предавања)

 1. Увод

I МЕХАНИКА

 1. Кинематика материјалне тачке
 2. Кинематика крутог тела
 3. Динамика материјалне тачке
 4. Динамика крутог тела
 5. Статика
 6. Еластичне деформације чврстих тела
 7. Механика флуида
 8. Осцилаторно кретање
 9. Таласно кретање

III ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ

 1. Електростатика
 2. Електричне струје у чврстим телима
 3. Електричне струје у гасовима
 4. Магнетно поље у вакууму
 5. Магнетне особине супстанције
 6. Електромагнетна индукција

Практична настава (лабораторијске вежбе)

 1. Одређивање густине течности и чврстих тела пикнометром
 2. Одређивање убрзања Земљине теже
 3. Проверавање Омовог закона у колу једносмерне струје
 4. Мерење отпора Витстоновим мостом