ODGOVOR NA PRIMEDBE STUDENATA

Poštovane koleginice i kolege,

Nakon sastanka sa predstavnicima studenata Matematike i Informatike na kome smo upoznati sa različitim problemima koji se odnose na način polaganja ispita i kolokvijuma, kao i na tehničku opremljenost računarskih učionica, održani su sastanci nastavnika angažovanih na oba studijska programa, na kojima su, uvažavajući specifičnosti svakog od studijskih programa, predložena različita rešenja.

Uprava Fakulteta je donela odluku da se u narednom semestru celokupan nastavni proces odvija uživo na Fakultetu, osim u slučaju da se od strane nadležnog Ministarstva dobije suprotna preporuka. Na ovaj način će biti ispoštovan zahtev studenata da se nastava odvija uživo.

Biće preduzete različite mere kojima će biti otklonjeni nedostaci koji se odnose na tehničku opremljenost računarskih učionica i time stvoreni uslovi za nesmetano odvijanje kolokvijuma i ispita.

  • Za sve studente će popravni kolokvijumi biti održani u januaru, prema postojećem rasporedu.
  • Počev od narednog semestra, za studente OAS i MAS Matematike ukidaju se popravni kolokvijumi. Ovi studenti će u toku semestra polagati po dva kolokvijuma iz svakog predmeta, čime mogu ostvariti odgovarajuće predispitne obaveze. Ukoliko studenti nisu zadovoljni ostvarenim poenima ili nisu ostvarili minimalan broj poena potreban za izlazak na završni ispit, mogu u svakom ispitnom roku, u terminu završnog ispita, umesto teorijskog dela, raditi pismeni deo ispita koji će obuhvatiti gradivo oba kolokvijuma (to neće biti nalik na popravni kolokvijum, već ispit sa 4-5 zadataka, gde bi najmanje jedan zadatak bio znatno kompleksniji od onih na kolokvijumima i zahtevao povezivanje u celinu celokupnog gradiva). Poeni ostvareni na ovaj način studentu se nadalje računaju kao predispitne obaveze iz odgovarajućeg predmeta, koje važe do početka nastave iz tog predmeta u narednoj školskoj godini. Student ne može izaći na teorijski deo ispita dok na predispitnim obavezama, ostvarenim preko kolokvijuma ili polaganjem pismenog dela ispita, ne ostvari više od polovine poena predviđenih za predispitne obaveze iz odgovarajućeg predmeta. U svakom ispitnom roku student u okviru završnog ispita može polagati samo jedan od delova – pismeni deo (pri čemu se nadalje kao predispitne obaveze računa poslednje ostvaren broj  poena) ili teorijski deo. Prethodno opisani način ostvarivanja predispitnih obaveza NE ODNOSI  SE na informatičke predmete preuzete sa OAS ili MAS Informatike, a koje studenti Matematike slušaju i polažu zajedno sa studentima Informatike. Način ostvarivanja predispitnih obaveza iz ovih predmeta biće isti kao za studente Informatike (za informatičke predmete koji se organizuju samo za studente Matematike, VAŽE opisana pravila za ostvarivanje predispitnih obaveza, imajući u vidu znatno manji broj studenata na ovim predmetima).
  • Za predmete koje su slušali u  toku zimskog semestra školske 2021/2022. godine, studenti OAS i MAS Matematike predispitne obaveze mogu popraviti ili ostvariti u svakom ispitnom roku, počev od januarskog, na prethodno opisani način.
  • Način ostvarivanja predispitnih obaveza za studente Informatike biće objavljen narednih dana.

Želimo vam dobro zdravlje, puno sreće i uspeha u Novoj godini i nadamo se da ćemo bolje sarađivati nego u prethodnoj!