ODGOVOR NA PRIMEDBE STUDENATA - INFORMATIKA

Na sastanku sa predstavnicima studenata informatike izneti su problemi sa kojima su se studenti susretali u prethodnom periodu. Izloženi problemi su razmatrani na sastanku nastavnika studijskih programa OAS i MAS Informatike, a uz saglasnost Instituta, su donete sledeće odluke.

 • Nastava uživo
  Realizacija online nastave u prethodnom periodu imala je za posledicu znatno smanjenu interakciju između studenata i nastavnika/asistenata. Izostala je razmena ideja u rešavanju zadataka, diskusija o problemima koji se javljaju prilikom rešavanja zadataka, detaljnije tumačenje pojmova koji su ostali nejasni i slično, a snimljeni materijali sa predavanja i vežbi su davali privid da se to može nadoknaditi. Ovakav način rada se odrazio na kvalitet i kvantitet usvojenog znanja. Uprava Fakulteta je najavila da će letnji semestar krenuti sa nastavom uživo, osim ako ne bude drugih preporuka od strane nadležnih organa. Smatramo da će ovom promenom veliki deo uočenih problema u narednom periodu biti izbegnut.
 • Dodatni popravni kolokvijumi za ispite iz zimskog semestra u školskoj 2021/22
  Na sastanku su studenti izneli zahtev za organizaciju dodatnih popravnih kolokvijuma. Organizacija dodatnih popravnih kolokvijuma nosi sa sobom nekoliko problema: 

  • Iskustva iz prethodnog perioda su pokazala da studenti tokom perioda dodatnih ispitnih rokova, popravnih kolokvijuma i sličnog, u periodu kada traje nastava, prednost daju pripremi za kolokvijume i ispite, a ne pohađanju nastave i pripremi za polaganje kolokvijuma iz tekućeg semestra, što dalje umnožava probleme. Način organizovanja provere znanja na studijama Informatike zahteva redovan rad tokom trajanja nastave. Neredovan rad povlači za sobom probleme u polaganju kolokvijuma na kraju semestra.
  • Što je veći broj prilika za polaganje kolokvijuma/ispita, to je pojava efekata prokrastinacije i nagomilavanja obaveza skoro neizbežna. 
  • Priroda veština i znanja koje je potrebno pokazati na većini predmeta studija Informatike iziskuju neposredan rad na računaru. Organizacija kolokvijuma u računarskim salama zahteva značajne resurse, kako ljudske, tako vremenske i prostorne.

Imajući u vidu nedostatke on-line nastave, sa jedne strane, i ograničenja koja nameće racionalno upošljavanje resursa, kao i lošeg uticaja dodatnih polaganja na pohađanje nastave, doneta je odluka da se za studente OAS i MAS Informatike na samom početku letnjeg semestra, u danima vikenda, organizuje dodatni termin za polaganje kolokvijuma, pri čemu svaki student ima pravo da polaže dodatni popravni kolokvijum iz JEDNOG izabranog predmeta iz zimskog semestra. Ovo se odnosi i na studente OAS i MAS Matematike koji slušaju predmete zajedno sa studentima Informatike. Tačan raspored ovih kolokvijum biće naknadno objavljen.

 • Raspored popravnih kolokvijuma u letnjem semestru školske 2021/22
  Drugi veliki problem koji su studenti izneli jeste gust raspored kolokvijuma, naročito popravnih. Ako su uzme u obzir broj predmeta koji se realizuju na jednoj godini, tj. broj originalnih kolokvijuma, zatim broj popravnih kolokvijuma na koje studenti izlaze, broj ispita, a naspram svega toga broj raspoloživih dana za realizaciju navedenih aktivnosti, neminovno je da se dolazi u situaciju da studenti svakodnevno imaju neku proveru stečenog znanja, a ne retko, dolazi i do preklapanja, u slučaju da student polaže predmete sa različitih studijskih godina.
  Da bi se ova vrsta problema prevazišla i napravio bolji raspored originalnih i popravnih kolokvijuma neophodno je obezbediti duži period za njihovu realizaciju, što je moguće ukoliko bi se popravni kolokvijumi organizovali tokom januarskog, odnosno junskog ispitnog roka. Ovakav model bi mogao da počne da se primenjuje počevši od letnjeg semestra školske 2021/22.
  Za ovakvu promenu nam je potreban stav svih studenata informatike.
  Na linku https://forms.gle/RxZ9CCr6yL9A4FFg7 se nalazi anketa u kojoj se nalazi deteljan opis predloženog modela.
  Anketu je potrebno popuniti najkasnije do 10.01.2022 u 23:59h da bi se, u zavisnosti od rezultata ankete, donela odluka i blagovremeno sastavio raspored ispita za naredne ispitne rokove.

 • Tehnički problemi u korišćenju opreme u računarskim salama tokom održavanja kolokvijuma
  Problemi koji se odnose na tehničku opremljenost računarskih učionica su od strane Uprave Fakulteta prepoznati kao problemi visokog prioriteta i biće rešeni u narednom periodu.
  Probleme u korišćenju opreme u računarskim salama u prethodnom periodu studenti mogu prijaviti slanjem mejla na adresu imi.servis@gmail.com. U poruci je neophodno navesti o kojoj učionici i kom računaru se radi i dati što potpuniji opis problema.