Na IMI-ju osnovan Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu osnovan je Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju – CERAMO. Misija Centra je da okupi istraživače koji će se baviti  istraživanjima u oblasti računarskih nauka sa ciljem stvaranja inovativnih rešenja za primenu u privredi i nauci.

U okviru CERAMO, istraživači će raditi na razvoju fizički zasnovanih modela za primenu u simulacijama prirodnih fenomena, kao i na razvoju modela zasnovanih na podacima dobijenim osmatranjem prirodnih i društvenih objekata i procesa. Nakon dve decenije iskustva u razvoju numeričkih modela i softvera, vodeći istraživači Centra prilikom rešavanja realnih problema sve češće posežu i za tehnikama mašinskog učenja, koje će uz ostale metode veštačke inteligencije činiti još jedan od stubova istraživanja u CERAMO. Kombinacijom sofisticiranih modela i najsavremenijih optimizacionih metoda Centar će razvijati inovativna softverska rešenja za unapređenje različitih procesa i proizvoda. Kako bi razvijena rešenja bila računski efikasna posebna pažnja će biti posvećena razvoju metoda i tehnologija iz oblasti računarstva visokih performansi.

Ovako širok spektar računarskih metoda i veliko iskustvo u rešavanju realnih problema čine CERAMO istraživačkom grupom sposobnom da razvije i najkompleksnija softverska rešenja za primenu u različitim oblastima. O tome najbolje svedoče brojni uspešno realizovani domaći i međunarodni projekti, naučne publikacije i priznanja. Posebno važan zadatak koji se postavlja pred CERAMO je i to da stvori okruženje u kome će studenti Prirodno-matematičkog fakulteta imati priliku da razvijaju svoje inovativne sposobnosti i na taj način se pripreme za komercijalizaciju proizvoda nastalih na bazi sprovedenih istraživanja.