Resenje zadataka

1) Date su datoteke analiza1.txt, analiza2.txt i analiza3.txt. Sve tri sadrže vrednosti neke 3 funkcije (svaka u svojoj datoteci) u tačkama 0.0, .01, .02, .03, … , 1. Učitati podatke iz ovih file-ova i nacrtati grafik(sa naslovom, legendom) koji pokazuje koliko se vrednosti prve i treće funkcije razlikuju od vrednosti druge u svakoj tački u kojoj ih imamo definisane. Rešenje dati u vidu m skripte. Pri tom napraviti i m skriptu za random generisanje datoteka sa vrednostima.

load('analiza1.txt');
load('analiza2.txt')
load('analiza3.txt')
r1=b-a;
r2=b-c;
plot(r1(1:numel(r1)),'r',r2(1:numel(r2)),'b')

2) Za datu matricu (proizvoljnih dimenzija) u datoteci matrica.txt, odrediti za svaku kolonu njenu srednju, minimalnu i maksimalnu vrednost. Zatim za svaku kolonu odrediti koliko se srednja vrednost kolone razlikuje od aritmetičke sredine minimalne i maksimalne vrednosti i te rezultate upisati u odstupanje.txt datoteku.

load 'matrica.txt'
brv=size(a,1);
brk=size(a,2);
for i=1:brk,
 pros(i)=sum(a(:,i))/brv;
 end;
for i=1:brk,
  maxi(i)=max(a(:,i));
  mini(i) = min(a(:,i));
  srednja(i) = (mini(i)+maxi(i))/2;
  end;
for i=1:brk,
   odstupanje(i)=pros(i)-srednja(i);
    end;
save odstupanje.txt odstupanje''
 
djordje_brankovic.txt · Last modified: 2012/02/02 18:57 by djorde.brankovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki