Pregled teme

 • Opšta sekcija

  Predmetni nastavnik: prof. dr Marija Stanić


  Nastavni plan

  1. Ortogonalni polinomi. Moment funkcionala i ortogonalnost. Opšte osobine ortogonalnih polinoma. Konstrukcija ortogonalnih polinoma. Klasični ortogonalni polinomi i njihove osobine.
  2. Problem najboljih aproksimacija. Srednje-kvadratna aproksimacija. Diskretna srednje-kvadratna aproksimacija. Min-max aproksimacija.
  3. Kvadraturne formule. Interpolacione kvadraturne formule. Kvadraturne formule Gauss-ovog tipa. Metodi za ocenu ostataka u kvadraturnim formulama. Konvergencija kvadraturnih procesa.
  4. Numeričke metode linearne algebre. Elementi matričnog računa. Direktni i iterativni metodi za rešavanje sistema linearnih jednačina i inverziju matrica. Analiza greške i slabouslovljeni sistemi.

  Način polaganja ispita:

  • redovno prisustvo nastavi – 4 poena;
  • kolokvijumi – 46 poena (23+23);
  • završni ispit – 50 poena.

  Student može izaći na završni ispit ako u predispitnim obavezama osvoji najmanje 26 poena.

  Kolokvijumi:

  1. ortogonalni polinomi, problem najboljih aproksimacija, kvadraturne formule;
  2. numeričke metode linearne algebre.

  Na završnom ispitu student odgovara na tri teoretska pitanja. Neophodno je da student za svako postavljeno pitanje pokaže bar minimum znanja.

  Literatura

  • G.V. Milovanović, Numerička analiza, I i II deo, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  • G.V. Milovanović, M.A. Kovačević, M.M. Spalević, Numerička matematika – zbirka rešenih problema, Univerzitet u Nišu, 2003.
  • Tema 2

   • Tema 3

    • Tema 4