Pregled teme

 • Opšta sekcija

  Predmetni nastavnik: Emilija Nešović
  Saradnik: Milica Grbović


  Nastavni plan

  1. Aksiome euklidske geometrije. Aksiome pripadanja i rasporeda. Pojam duži, poluprave, poluravni, poluprostora. Ugao i mnogougao. Orijentacija prave, ravni i ugla. Aksiome podudarnosti. Podudarnost figura. Aksiome neprekidnosti. Merenje duži. Aksioma paralelnosti. Paralelnost pravih i ravni i dve ravni. Normalnost pravih i ravni i dve ravni. Izometrije u euklidskoj ravni. Izometrije u euklidskom prostoru. Razmera duži i Talesova teorema. Transformacija sličnosti. Homotetija. Neke primene sličnosti. 
  Način polaganja ispita:

  • redovno prisustvo nastavi – 4 poena;
  • kolokvijumi – 46 poena (23+23);
  • završni ispit – 50 poena.

  Student može izaći na završni ispit ako na predispitnim obavezama osvoji najmanje 26 poena, od čega najmanje poena na svakom od kolokvijuma.

  Kolokvijumi:

  1. Aksiome pripadanja i poretka. Podudarnost trouglova. Normalnost pravih i ravni. Paralelnost pravih i ravni. 
  2. Izometrije u ravni. izometrije u prostoru. Slicnost trouglova. Homotetija. Talesova teorema.

  Na završnom ispitu student odgovara na tri teorijska pitanja. Neophodno je da student za svako postavljeno pitanje pokaže bar minimum znanja.

  Literatura

  • M. Stanković, Osnovi geometrije, PMF, Niš, 2006.
  • Z. Lučić, Euklidska i hiperbolička geometrija, Matematički fakultet, Beograd, 1994.
  • V. Petrović, R. Tošić, Zbirka zadataka iz osnova geometrije, PMF, Novi Sad, 1985.
  • P. Janičić, Zbirka zadataka iz Geometrije, Skripta internacional, Beograd, 1998.
  • D. Lopandić, Geometrija, Naučna knjiga,  Beograd, 1987.  

  • Tema 1

   • Tema 2

    • Tema 3

     • Tema 4