Pregled teme

 • Opšta sekcija

  Predmetni nastavnik: dr Anica Glođović

  Nastavni plan

  1. Teorijska nastava: Stručni tekstovi iz istorije matematike, teorije brojeva, geometrije, proporcija, skupova, aksioma, grešaka u računanju, vektori, talasi, elektroni, atomi.
  2. Praktična nastava: Kratka revizija engleske gramatike kroz izradu problemskih zadataka komunikativnog pristupa i uvežbavanje veštine pisanja životopisa, sažetaka i formalnih pisama - prijavljivanje.


  Način polaganja ispita:

  Predispitne obaveze:
  • aktivnost u toku predavanja - 10 poena;
  • praktična nastava - 10 poena;
  • kolokvijum-i - 30 poena;
  • seminar-i - 10 poena.
  Završni ispit:
  • pismeni ispit - 20 poena;
  • usmeni ispit - 20 poena.

  Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd...... )


  Literatura

  • Howard E., (1064): An Introduction to the History of Mathematics, New York
  • Fisher A., (1982): Formal Number Theory and Computability, Oxford: Clarendon Press
  • Jacobs H., (1974): Geometry, W.H. Freeman and Company, San Francisco
  • Christian R. R., (1965): Introduction to Logic and Sets, New York, Blaisdell Publishing Company
  • Perelman Ya., (1979): Figures for Fun, MIR Publishers
  • Vince M., (2003): First Certificate Language Practice
  • Allemano J. M. Stephens, (2004): Fast Track to FCE, Longman, UK
  • Feyman, R.P., R. B. Leighton, M. Sands, (1963): Lectures on Physics, Addison-Wesley publishing company, Massachusetts
  • Javid M., P. M. Brown (1963): Field Analysis and Electromagnetics, McGraw-Hill Company, Inc., New York
  • Tema 1

   PREDAVANJA
   • Tema 2

    MATERIJAL ZA VEŽBE
    • Tema 3

     KOLOKVIJUMI
     • Tema 4

      ISPITI