Konkurs za upis

 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija MATEMATIKE i INFORMATIKE u školskoj 2020/21. godini upisaće 120 studenata i to:

Osnovne akademske studije za sticanje stručnog naziva BROJ BUDžETSKIH STUDENATA
DIPLOMIRANI MATEMATIČAR 50
DIPLOMIRANI INFORMATIČAR 70

 

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija na Fakultetu traju 4 godine (osam semestara, 240 ESPB).


USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih studija studijskih programa MATEMATIKE i INFORMATIKE mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita iz Matematike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.


VAŽNI DATUMI:

Prijava kandidata:

Svim kandidatima se preporučuje da prijavu za polaganje sprovedu elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno da kandidati skeniraju potrebna dokumenta, sačuvaju ih u pdf formatu i da ih pošalju na e-mail adresu predviđenu za prijem prijava. Originalna dokumenta će biti predavana pri upisu na Fakultet (videti pod Upis kandidata). Svaki kandidat koji prijavu podnese elektronskim putem, će na mejl adresu sa koje je poslao prijavu, dobiti potvrdu o prijemu dokumentacije, kao i prijavni broj. Kandidati se mogu prijavljivati elektronskim putem od 15.6.2020. godine od 09.00 zaključno sa 26.6.2020. godine do 13.00 na sledeće kontakt mejlove:

Studentskoj službi se podnose:

 • prijava na konkurs (skriptarnica Fakulteta ili studentska služba) - LINK
 • svedočanstva svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili kopije; ukoliko kopije nisu overene potreban je original na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diploma
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Uplata za polaganje prijemnog ispita iznosi 7.000,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-19.

Kandidati koji nemaju mogućnost online prijave, potrebna dokumenta mogu da predaju u prostorijama Studentske službe Fakulteta u periodu 24. - 26. 6. 2020. od 09.00 do 13.00


Polaganje prijemnog ispita

Matematika / Informatika
30. 6. 2020. godine u 10 časova

Kandidat na prijemni ispit donosi potvrdu koja se dobija prilikom prijavljivanja i ličnu kartu ili pasoš radi identifikacije (bez toga nije moguće polaganje prijemnog ispita).


Preliminarna rang lista:

Matematika / Informatika
1. 7. 2020.

Kandidat za upis na studijski program prvog stepena može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, a na osnovu rang liste za svaki studijski program.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jednstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Fakultet, nakon završenog polaganja prijemnog ispita, utvrđuje i objavljuje preliminarne rang liste kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima, za svaki studijski program, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Kandidat koji smatra da redosled na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom ili ima primedbe na regularnost prijemnog ispita, može podneti prigovor. Posle roka predviđenog za žalbe (24 sata od dana objavljivanja preliminarne liste), Fakultet formira konačne rang liste za sve studijske programe i na osnovu njih vrši se upis primljenih kandidata.


Konačna rang lista

Matematika / Informatika
3. 7. 2020.

Upis primljenih kandidata:

7. - 9. 7. 2020. od 9:00 do 13:00 časova

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku (do 9. 7. 2020. do 13 časova) prema rasporedu, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati drugi kandidat, prema redosledu na konačnoj rang listi.

Upis kandidata “ispod crte” koji imaju pravo da se upišu na budžet

9. 7. 2019. u 13:00 časova.

Ukoliko se ne popune sva budžetska mesta, Fakultet će priznati prijemni ispit kandidatima koji su ga položili na nekom od srodnih fakulteta univerziteta u Srbiji iz predmeta predviđenih za upis na PMF.

U 13.00 biće izvršena prozivka kandidata koji su „ispod crte“, pa je potrebno da budu tačno u 13.00 ispred Studentske službe.

PRIJAVA kandidata (položen prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta na srodnom fakultetu)

10. - 16. 7. 2020. od 9 do 13 časova

Studentskoj službi se podnose:

 • prijava na konkurs (dobija se u Studentskoj službi, ne kupuje se)
 • svedočanstva svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili kopije; ukoliko kopije nisu overene potreban je original na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diploma
 • molba Dekanu Fakulteta za priznavanje prijemnog ispita
 • potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa ostvarenim brojem bodova
 • dokaz o uplati za priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta (7000,00 dinara. Uplaćuje se na žiro račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-19).

UPIS kandidata koji su položili prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta na srodnom fakultetu

16. 7. 2020. od 13 do 15 časova


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

 • originalna dokumenta (4 svedočanstva, diploma i izvod iz matične knjige rođenih)
 • dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica Fakulteta)
 • indeks (Studentska služba Fakulteta)
 • dve fotografije 4.5×3.5 cm
 • dokaz o uplati odgovarajućih naknada (2,000.00 dinara. Uplaćuje se na žiro račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-19).

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU SREDNjU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ukoliko im se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa Zakonom.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANjINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta.

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija. Do trenutka upisa ovi kandidati moraju imati nostrifikovana dokumenta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju potpisanom izjavom.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

UPIS LICA SA INVALIDITETOM

UPIS PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANjINE

Školarina za studente koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu.

Školarina za studente strane državljane iznosi 2.500 evra za jednu školsku godinu.

Detaljnije informacije, kao i bliža obaveštenja o načinu polaganja mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, Ul. RadojaDomanovića 12. u Kragujevcu; na telefon 034/300-260, kontakt mejl: biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs, kao i na sajtu: www.pmf.kg.ac.rs


Informacije za pratioce kandidata koji se prijavljuju na konkurs:

U zgradu Fakulteta mogu da uđu samo kandidati koji se lično prijavljuju za upis. Njihovi pratioci (roditelji, rodbina, prijatelji...) ne mogu sa kandidatima da ulaze u zgradu Fakulteta, već je potrebno da ih sačekaju ispred zgrade dok se ne završi prijavljivanje.