Novi smerovi na OAS Matematike i OAS Informatike

Institut za matematiku i informatiku je u skladu sa potrebama tržišta definisao potpuno nove i inovirao postojeće smerove na studijskim programima OAS Matematike i OAS Informatike. Kandidatima koji polože prijemni ispit na jednom od ova dva studijska programa se nudi mogućnost priznavanja rezultata i upis na drugi.

OAS Matematike (akreditovano) OAS Informatike (akreditovano)
Računarstvo i primenjena matematika Softversko inženjerstvo
Profesor matematike (i informatike) Računarske nauke
Teorijska matematika sa primenama Informaciono-komunikacione tehnologije

Novi studijski program OAS Matematike nudi mogućnost studentima da pri upisu na II godinu studija odaberu jedan od sledeća 3 smera:

 • Računarstvo i primenjena matematika
  Smer nudi širok spektar disciplina računarstva i primenjene matematike kojima se student priprema za rad u multidisciplinarnim timovima i rešavanje realnih problema upotrebom matematike, računarstva i savremenih informacionih tehnologija. Cilj ovog smera je pre svega osposobljavanje studenata za rad u privredi, pre svega u IT sektoru. Stručnjaci ovog profila su veoma traženi na tržištu rada.
 • Profesor matematike (i informatike)
  Smer nudi ovladavanje znanjima iz bazičnih matematičkih disciplina, ali i mnoštvo sadržaja iz psihološko-pedagoško-metodičke grupe predmeta, kao i značajan broj sati stručne prakse u školama, tako da se student na najbolji način sprema za budući rad u prosveti (po završetku master studija matematike). Dodatno, na ovom smeru student može steći dovoljne kompetencije za rad u svojstvu nastavnika informatike i računarstva. Trenutno u Srbije nedostaje više od 1500 nastavnika matematike i informatike.

 • Teorijska matematika sa primenama
  Smer nudi ovladavanje znanjima iz širokog spektra matematičkih teorijskih disciplina, pri čemu se ukazuje i na potencijalne primene. Na taj način student se najbolje sprema za dalje školovanje posvećeno izučavanju složenih matematičkih sadržaja. Akcenat smera je na razvijanu istraživačkih kapaciteta studenata i pripremu za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Istraživači matematičari predstavljaju deficitaran kadar kako u Srbiji, tako i u svetu.

Više informacija o novom studijskom studijskom programu OAS Matematike možete dobiti na sledećem linku.

Novi studijski program OAS Informatike, akreditovan u junu 2019. godine, nudi mogućnost studentima da pri upisu na II godinu studija odaberu jedan od sledeća 3 smera:

 • Softversko inženjestvo
  Smer ima za cilj da studente osposobi za rad na pozicijama stručnjaka za razvoj i testiranje softvera, arhithitekti softvera i rukovodilaca projekata u softverskim kompanijama. Softversko inženjerstvo se kao disciplina bavi razvojem, testiranjem, isporukom i održavanjem pouzdanih i efikasnih softverskih rešenja i kao takvo zahteva specifična znanja i veštine koje nudi program ovog smera.  
 • Računarske nauke
  U odnosu na druge ovaj smer sadrži veći broj predmeta iz oblasti Veštačke inteligencije, Istraživanja podataka, Računarskog modeliranja i simulacija, Računarstva visokih performansi. Cilj smera je da razvije istraživačko-razvojne kapacitete studenata i osposobi ih za razvoj inovativnih rešenja.
 • Informaciono-komunikacione tehnologije
  Predmetima na ovom smeru je stavljen dodatni akcenat na principe funkcionisanja hardverskih komponenti i sistema. Kroz više obaveznih i izbornih predmeta studenti se upoznaju sa osnovama elektrotehnike. analogne i digitalne elektronike, mikrokontrolerskih sistema, kao i sa aktuelnom oblašću interneta stvari.  

 Više informacija o studijskom novom studijskom programu OAS Informatike možete dobiti na sledećem linku.