Konkurs za upis na master akademske studije

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

objavljuje KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2020/21. godini


Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu master akademskih studija Matematike i Informatike u školskoj 2020/21. godini upisaće 60 studenata i to 30 na budžetu i 30 samofinansirajućih:

Studijski program MASTER AKADEMSKIH STUDIJA (2 semestra, 60 ESPB) za sticanje akademskog naziva BROJ BUDžETSKIH STUDENATA BROJ SAMOFINANSIRAJUĆIH STUDENATA
master matematičar* 18 12
master informatičar* 12 18

*-polaže se prijemni ispit

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu ili nekom drugom fakultetu sa srodnim studijskim programom, pri čemu su ostvarili najmanje 240 ESPB.


VAŽNI DATUMI:

Prijava kandidata

Svim kandidatima se preporučuje da prijavu za polaganje sprovedu elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno da kandidati skeniraju potrebna dokumenta, sačuvaju ih u pdf formatu i da ih pošalju na e-mail adresu predviđenu za prijem prijava. Originalna dokumenta će biti predavana pri upisu na Fakultet (videti pod Upis kandidata). Svaki kandidat koji prijavu podnese elektronskim putem, će na mejl adresu sa koje je poslao prijavu, dobiti potvrdu o prijemu dokumentacij, kao i prijavni broj.

Kandidati se mogu prijavljivati elektronskim putem od 21. 9. 2020. godine od 09.00 zaključno sa 7. 10. 2020. godine do 13.00 na sledeći kontakt mejl upis.matematika@pmf.kg.ac.rs

Kandidati koji nemaju mogućnost online prijave, potrebna dokumenta mogu da predaju u prostorijama Studentske službe Fakulteta u periodu 5 - 7. 10. 2020. od 09.00 do 13.00.


*PRIJEMNI ISPIT (MAS Matematika, MAS Informatika): 8. 10. 2020. U 11 h

RANG LISTE BIĆE OBJAVLjENE 8. 10. 2020. GODINE. ROK ZA ŽALBE JE 24č OD OBJAVLjIVANjA LISTE.

KONAČNE RANG LISTE BIĆE OBJAVLjENE 9. 10. 2020. UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA: 12. 10. 2020. godine.

NASTAVA NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA POČINjE 12. 10. 2020. GODINE.


STUDIJSKI PROGRAMI:

1. MATEMATIKA – jednogodišnje master studije (60 ESPB) Broj studenata
broj budžetskih mesta 18
broj samofinansirajućih mesta 12
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din
 • Prijemni ispit 8. 10. 2020. godine u 11h,

Bliže uslove bodovanja, kao i uputstva za pripremu prijemnog ispita pogledati na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.


2. INFORMATIKA - jednogodišnje master studije (60 ESPB) Broj studenata
broj budžetskih mesta 12
broj samofinansirajućih mesta 18
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din
 • Prijemni ispit 8. 10. 2020. godine u 11h,

Bliže uslove bodovanja, kao i uputstva za pripremu prijemnog ispita pogledati na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.


VISINA ŠKOLARINE za samofinansirajuće studente iznosi 96.000,00 dinara.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 • prijava na konkurs (preuzima se ovde), ili se preuzima u Studentskoj službi, za one koji se lično prijavljuju;
 • overenu kopiju diplome (uverenja) o završenim studijama;
 • izvod iz knjige rođenih;
 • uverenje o položenim ispitima tokom osnovnih akademskih studija (za studente koji su završili neki drugi srodni fakultet);
 • overen nastavni plan i program (za studente koji su završili neki drugi srodni fakultet);
 • dokaz o uplati troškova prijave na konkurs – 7.000,00 din.

Za upis je potrebno:

 • dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica PMF-a)
 • indeks (preuzima se u Studentskoj službi PMF-a)
 • troškovi upisa 2.000,00 dinara
 • školarina za samofinansirajuće studente: 6 rata po 16.000,00 dinara, poslednja rata do 15. 5. 2021. godine. Prva rata školarine u iznosu od 16.000,00 dinara, plaća se prilikom upisa.

Napomena: sve popuniti na posebnim uplatnicama.

Uplatu izvršiti na žiro-račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-19.