Konkurs za dodatni upisni rok na master akademske studije

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

objavljuje KONKURS ZA DODATNI UPISNI ROK NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2020/21. godini


Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu odobrio je dodatni upisni rok u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2020/21. godini.

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu ili nekom drugom fakultetu sa srodnim studijskim programom, pri čemu su ostvarili najmanje 240 ESPB.


VAŽNI DATUMI:

Prijava kandidata

Kandidati se mogu prijavljivati 13. i 14. 10. 2020. godine od 09.00 do 13.00.

*PRIJEMNI ISPIT (MAS Matematika, MAS Informatika, MAS Hemija): 15. 10. 2020. U 11 h

RANG LISTE BIĆE OBJAVLjENE 15. 10. 2020. godine u 15 h.

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA: 16. 10. 2020. godine od 09.00 do 13.00.

Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 dinara.

VISINA ŠKOLARINE za samofinansirajuće studente iznosi 96.000,00 dinara.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • prijava na konkurs (preuzima se ovde), ili se preuzima u Studentskoj službi, za one koji se lično prijavljuju;
  • overenu kopiju diplome (uverenja) o završenim studijama;
  • izvod iz knjige rođenih;
  • uverenje o položenim ispitima tokom osnovnih akademskih studija (za studente koji su završili neki drugi srodni fakultet);
  • overen nastavni plan i program (za studente koji su završili neki drugi srodni fakultet);
  • dokaz o uplati troškova prijave na konkurs – 7.000,00 din.

Za upis je potrebno:

  • dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica PMF-a)
  • indeks (preuzima se u Studentskoj službi PMF-a)
  • troškovi upisa 2.000,00 dinara
  • školarina za samofinansirajuće studente: 6 rata po 16.000,00 dinara, poslednja rata do 15. 5. 2021. godine. Prva rata školarine u iznosu od 16.000,00 dinara, plaća se prilikom upisa.

Napomena: sve popuniti na posebnim uplatnicama.

Uplatu izvršiti na žiro-račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-19.