Konkurs za upis na doktorske akademske studije

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

objavljuje KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2020/21. godini


Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu će u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini upisati 10 budžetskih i 16 samofinansirajućih studenata i to:

Studijski program doktorskih akademskih studija (3 godine, 180 ESPB) za sticanje naučnog naziva BROJ BUDžETSKIH STUDENATA BROJ SAMOFINANSIRAJUĆIH STUDENATA
Doktor nauka - biološke nauke 2 4
Doktor nauka - matematičke nauke* 1 1
Doktor nauka - računarske nauke* 2 1
Doktorska škola matematike Doktor nauka - matematičke nauke 1 3
Doktor nauka - fizičke nauke* 2 3
Doktor nauka - hemijske nauke* 2 4

*-polaže se prijemni ispit

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili osnovne i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu ili nekom drugom fakultetu sa srodnim studijskim programima, pri čemu su ostvarili najmanje 300 ESPB.


Prilikom konkurisanja student mora da priloži saglasnost potencijalnog mentora.

Za sve potrebne informacije o potencijalnim mentorima, kandidati se mogu obratiti Rukovodiocu odgovarajućeg studijskog programa na kontakt mejl:


VAŽNI DATUMI:

PRIJAVA NA KONKURS: 19. I 20. 10. 2020. GODINE U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

*PRIJEMNI ISPIT: 22. 10. 2020. U 11h

RANG LISTE BIĆE OBJAVLjENE 22. 10. 2020. GODINE U 15h.

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA: 23. 10. 2020. GODINE OD 9:00 DO 14:00.

VISINA ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE IZNOSI 120.000,00 DINARA.

STUDENTI UPISANI KAO BUDžETSKI ZA SVAKU GODINU STUDIJA TREBA DA DOPLATE RAZLIKU IZMEĐU SUME KOJU ZA NjIH ŠALjE MINISTARSTVO I IZNOSA ŠKOLARINE OD 120.000,00 DINARA.


STUDIJSKI PROGRAMI:


1. MATEMATIKA Broj studenata
broj budžetskih mesta 1
broj samofinansirajućih mesta 1
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din
 • Prijemni ispit 22. 10. 2020. godine u 11h,

Bliže uslove bodovanja, kao i uputstva za pripremu prijemnog ispita pogledati na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.


2. RAČUNARSKE NAUKE Broj studenata
broj budžetskih mesta 2
broj samofinansirajućih mesta 1
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din
 • Prijemni ispit 22. 10. 2020. godine u 11h,

Bliže uslove bodovanja, kao i uputstva za pripremu prijemnog ispita pogledati na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.


3. DOKTORSKA ŠKOLA MATEMATIKE Broj studenata
broj budžetskih mesta 1
broj samofinansirajućih mesta 3

Bliže uslove bodovanja, kao i uputstva za pripremu prijemnog ispita pogledati na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.


4. FIZIKA Broj studenata
broj budžetskih mesta 2
broj samofinansirajućih mesta 3
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din
 • Prijemni ispit 22. 10. 2020. godine u 11h,

Bliže uslove bodovanja pogledati na sajtu Instituta za fiziku.


5. HEMIJA Broj studenata
broj budžetskih mesta 2
broj samofinansirajućih mesta 4
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din
 • Prijemni ispit 22. 10. 2020. godine u 11h,

Bliže uslove bodovanja, kao i uputstva za pripremu prijemnog ispita pogledati na sajtu Instituta za hemiju.


6. BIOLOGIJA Broj studenata
broj budžetskih mesta 2
broj samofinansirajućih mesta 4
 • Troškovi prijave na konkurs 7.000,00 din

Bliže uslove bodovanja pogledajte na sajtu Instituta za biologiju i ekologiju.PRIJAVA NA KONKURS: 19. I 20. 10. 2020. GODINE U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

PRIJEMNI ISPIT (NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA KOJI IMAJU PREDVIĐENO POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA): 22. 10. 2020. GODINE U 11 ČASOVA

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 120.000,00 dinara.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 • prijavu na konkurs (kandidati samo dostavljaju prijavu u pisanoj formi);
 • kratku biografiju;
 • uverenje o položenim ispitima tokom osnovnih i master akademskih studija (za studente koji su završili neki drugi srodni fakultet);
 • overenu kopiju diplome (uverenja) o završenim studijama sa prosečnom ocenom 8 i ostvarenih 300 ESPB;
 • izvod iz knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu;
 • potvrdu o znanju engleskog jezika;
 • pisanu saglasnost nastavnika da bude mentor;
 • dokaz o uplati troškova prijave na konkurs – 7.000,00.

Kriterijumi za jedinstvenu rang listu nalaze se na sajtu Fakulteta, pojedinačno za svaki Institut.

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA: 23. 10. 2020. godine.

Za upis je potrebno:

 • dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica PMF-a)
 • indeks (Studentska služba PMF-a)
 • dve fotografije 4,5 x 3,5
 • troškovi upisa 2.000,00 din.
 • školarina za samofinansirajuće studente: 4 rate po 30.000,00 din, poslednja rata do 15. 4. 2021. godine. Prva rata školarine u iznosu od 30.000,00 dinara plaća se prilikom upisa.

Napomena: sve popuniti na posebnim uplatnicama.

Uplatu izvršiti na žiro-račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-108