Razvoj kompjuterskih igara - Konkurs za master akademske studije

 Univerzitet u Kragujevcu RASPISUJE:

 

K O N K U R S

ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRI UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

 

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2020/2021. godini upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

 

RAZVOJ KOMPJUTERSKIH IGARA – jednoipogodišnje master studije (90 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku

Broj budžetskih mesta: 15

Broj stipendija Inicijative Digitalna Srbija: 5 1

Broj stipendija Univerziteta u Kragujevcu: 5 2

Broj samofinansirajućih mesta: 10


1 Stipendija pokriva troškove školarine

2 Stipendija pokriva troškove školarine

 

Uslovi upisa:

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama, u obimu od 240 ESPB, na studijskom programu iz polja tehničko tehnoloških nauka ili iz polja umetnosti.

 

 1. Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i mestom kandidata na rang listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa).

 

 1. Konkursni rok

Pretprijave na konkurs se primaju u periodu od 12. 11. 2020. godine do 19. 11. 2020. godine.

Prijave na konkurs za upis studenata na master akademske studije primaju se od 19. novembra do 23. novembra 2020. godine u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta, ulica Jovana Cvijića bb, Kragujevac.

 

Obrazac Prijave za konkurs može se podići u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta, a dostupan je i ovde.

Kandidati koji podnesu prijave u pretprijavnom roku, po potvrdi da im je dokumentacija kompletna, podnose obrazac prijave i uplaćuju naknadu za sprovođenje Konkursa.

 

 1. Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente je:

 • za državljane Republike Srbije 150.000,00 dinara.
 • za strane državljane: 3.000,00 €.

 

 1. Ostale odredbe

 

4.1. Pretprijava traje od 12. 11. 2020. godine do 19. 11. 2020. godine

Kandidati prilikom pretprijave na Konkurs predaju u elektronskoj formi na mejl bojana.gerun@kg.ac.rs:

 • popunjenu prijavu;
 • očitanu ličnu kartu (ili skeniranu ličnu kartu);
 • skeniranu kopiju diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
 • skenirano uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili skeniran dodatak diplome;
 • dokaz o znanju engleskog jezika ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku;
 • motivaciono pismo do jedne strane teksta A4 formata sa pregledom referenci.

 

4.2. Prijava na konkurs od 19. novembra do 23. novembra 2020. godine

Kandidati prilikom prijave na konkurs predaju:

 • popunjenu i potpisanu prijavu;
 • očitanu ličnu kartu (ili fotokopiju lične karte);
 • overenu kopiju diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
 • uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatak diplome;
 • dokaz o znanju engleskog jezika ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku;
 • motivaciono pismo do jedne strane teksta A4 formata sa pregledom referenci;
 • dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 3.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;
 • tri fotografije 3,5 x 4,5 sm.

Kandidati koji se odluče da podnesu pretprijave, ako im je ista potvrđena kao kompletna, dostavljaju:

 • popunjenu i potpisanu prijavu,
 • dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 3.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12
 • tri fotografije 3,5 x 4,5 sm.

 

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti i u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl bojana.gerun@kg.ac.rs

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

 

Strani  državljanin  može  da  se  upiše  na  studijski  program  pod  istim  uslovima  kao  i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta.

Strani državljanin  plaća  školarinu  u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.  Kandidat – strani  državljanin,  prilikom  prijavljivanja  na  Konkurs,  podnosi rešenje  o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet.

Pre  upisa  kandidat – strani  državljanin  je  dužan  da  Univerzitetu podnese dokaze:

- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;

-da zna srpski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na srpskom jeziku, ili engleski jezik, ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku.

Državljanin  Srbije  koji  je  završio  prethodno  obrazovanje u  inostranstvu  može  da konkuriše  za  upis  na  studijski  program u slučaju da ima rešenje o  priznavanju  strane  visokoškolske isprave  za  nastavak  obrazovanja  na  Univerzitetu  u  Kragujevcu i upis  konkretnog  studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

Kontakt telefon: +381 (0)34 300-425

E-pošta: razvojkarijere@kg.ac.rs

Dokumenti:

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Tabele predmeta