Konkurs za izbor studenata za pohađanje stručne prakse u javnoj upravi

Univerzitet u Kragujevcu, na osnovu Programa saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu za akademsku 2023/2024. godinu, utvrđenog 15. novembra 2023. godine, raspisuje Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi u akademskoj 2023/24. godini.

Konkurs je namenjen studentima akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena.

U akademskoj 2023/2024. godini program stručne prakse obuhvata dva segmenta:

 1. Uvodni program stručne prakse, u okviru kog će se studenti polaznici prakse upoznati sa sistemom državne uprave i lokalne samouprave;
 2. Individualni program stručne prakse, u okviru kog student obavlјa praktičan rad, uz podršku supervizora.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2023/24. godine, u periodu od 4. marta do 1. jula 2024. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa, a u skladu sa definisanim planom realizacije stručne prakse.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju od najmanje 80 časova (četiri nedelјe po četiri časa dnevno) u skladu sa studijskim programom za sticanje visokog obrazovanja, a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.

Za studente Univerziteta u Kragujevcu dostupno je ukupno 81 mesto za obavlјanje prakse u sledećih 13 državnih organa učesnika Programa:

 1. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 2. Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja
 3. Republički geodetski zavod
 4. Uprava carina Srbije
 5. Gradska uprava grada Kragujevca
 6. Gradska uprava grada Smederevo
 7. Gradska uprava grada Zaječar
 8. Gradska uprava grada Užice
 9. Gradska uprava grada Kralјevo
 10. Opštinska uprava opštine Ćuprija
 11. Opštinska uprava opštine Ćićevac
 12. Opštinska uprava opštine Aranđelovac
 13. Raški upravni okrug

Pregled dostupnih institucija i broja mesta za pohađanje prakse možete pogledati ovde.

Rok za prijavu: 26. januar 2024. godine

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Popunjen prijavni formular (formular možete preuzeti ovde)
 2. Potvrda sa fakulteta o trenutnom statusu (u potvrdi je neophodno da bude navedena prosečna ocena ostvarena tokom studija, dužina trajanja studija i broj položenih ispita).
 3. Za studente master studija – pored potvrde da ste studenti master studija, potrebno je dostaviti i kopiju uverenja o diplomiranju.

Prijavu je moguće podneti lično u prostorijama Centra za razvoj karijere (zgrada Rektorata, Liceja Kneževine Srbije 1A, II sprat) ili elektronskim putem na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs.

Univerzitet u Kragujevcu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta, a na osnovu ostvarenog akademskog uspeha i broja položenih ispita.

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavlјenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor i koja obezbeđuje određeni broj bodova, u skladu sa propisima.

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih obolјenja i obolјenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposoblјavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća.

Vodič Studentske stručna prakse u javnoj upravi 2023/24. možete pogledati ovde.
Virtuelnoj zajednici Studentske stručna prakse u javnoj upravi možete pristupiti ovde.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem mejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili telefona 034 300 425.