Stabla

Stabla se koriste za predstavljanje hijerarhijske strukture neke kolekcije podataka. Stablo se sastoji od jednog ili više čvorova koji zadovoljavaju sledeće uslove:

  1. Postoji jedan čvor koji predstavlja koren stabla i
  2. Ostali čvorovi su podeljeni u n disjunktnih skupova čvorova, tako da svaki skup predstavlja stablo.

Stepen cvora stabla
Stepen čvora stabla je broj podstabala kojima je ovaj čvor koren. Drugim rečima, stepen je broj naslednika (dece) čvora. Ukoliko je stepen čvora nula, takav čvor nazivamo list stabla.
Stepen stabla
Stepen stabla se definiše kao maksimum stepena svih čvorova stabla.
Nivo cvora
Nivo čvora definišemo tako što uzimamo da je nivo korena stabla jednak 1, a zatim uvećavamo ovaj broj za jedan pri svakom skoku od korena ka podstablima. Tako, nivo svih naslednika korena će biti 2, nivo njihovih naslednika 3 itd. Dubinu stabla zatim definišemo kao maksimalni nivo čvora u stablu.
Za binarno stablo pratite sledeci link: Binarna stabla

Koristio dokumentaciju sa: http://imi.pmf.kg.ac.rs

oktave oktave2.zad

 
djorde.brankovic.txt · Last modified: 2012/02/07 18:29 by djorde.brankovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki