Cilj predmeta

Predmet je koncipiran sa ciljem da obezbedi razumevanje osnovnih pojmova menadžmenta i ekonomije, kao i sticanje osnovnih  preduzetničkih  znanja i veština  - neophodnih  za iniciranje preduzetničkog duha i stvaranje osnove za life-long edukaciju u oblasti preduzetništva.

Ishod predmeta

  • Unapređene personalnih veština i osobina: Bazne preduzetničke veštine - sa posebnim naglaskom na elemente inicijativnosti, kreativnosti, inovativnosti, sposobnost grube analize i procene ideja, sposobnost timskog rada, komunikacijske veštine.
  • Znanje i razumevanje: Osnovnih pojmova makro i mikro ekonomije, osnovnih elemenata i tehnika menadžmenta, liderstva, preduzetništva, razlike između menadžera preduzetnika i konvencionalnog menadžera, osnovnih faza razvoja preduzetničkog poduhvata – od ideje do realizacije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Osnove preduzetništva. Kreativnost i inovacije. Preduzetnička prilika. Pripremanje biznis plana. Finansiranje preduzetničkog poduhvata.
  • Osnovni elementi i tehnike u menadžmentu. Liderstvo. Motivacija. Timovi i korporativna kultura. Korporativna društvena odgovornost i poslovna etika.
  • Osnovni ekonomski pojmovi i načela. Osnovni principi tržišne privrede. Ponuda, potražnja i formiranje cene. Proizvodnja i troškovi. Nacionalni dohodak. Ekonomski rast. Radna snaga i tržište rada.

Praktična nastava: izrada i odbranu timskog projekta: razvoj i prezentiranje biznis ideje.

Literatura

  1. Babić M., Ninković R., Preduzetništvo, teorija proces i praksa, Mašinski fakultet u Kragujevcu i Unija poslodavaca Srbije, 2007.
  2. Vukadinović I., Popović N., Mladi u preduzetništvu – priručnik iz osnova ekonomije sa vežbama, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kragujevac, 2006.
  3. Mankiw, N. G., Osnove ekonomije, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, 2006.

 Nastavnik: Doc. dr Snežana Nestić (s.nestic@kg.ac.rs)