Pregled teme

 • Opšta sekcija

 • Tema 1

  Nastavni plan
  1. Osnove aktivnog učenja (interaktivne nastave)
  2. Softverski paket Geogebra
  3. Web tehnologije u učenju
  4. Vizuelizacija izvršenja koda

  Način polaganja ispita:
  • seminarski radovi – 70 poena (35+35);
  • završni ispit – 30 poena.

  Student može izaći na završni ispit ako u predispitnim obavezama osvoji više od 35 poena.

  Seminarski radovi:


  1. obrada odgovarajuće nastavne teme korišćenjem paketa GeoGebra;
  2. obrada odgovarajuće nastavne teme iz informatike sa vizuelizacijom izvršenja koda.

  Na završnom ispitu student radi jedan problemski zadatak u kome je potrebno pokazati sposobnost primene stečenog znanja na realnim problemima u nastavi. Zadatak se predaje najkasnije 5 dana pre završnog ispita. Na završnom ispitu student prezentuje svoj rad.


  Literatura

  • A.S. Cvetković, S.Lj. Radojević, Matlab I, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012.
  • A. Gilat, Uvod u MATLAB 7 sa primerima, Mikro knjiga, Beograd, 2005.
  • http://www.mathworks.com/help/matlab/
  • B. Hahn, D.T. Valentine, Esential MATLAB For Engineers and Scientists, Published by Elsevier, Third edition, 2007.
  • M. Hohenwarter, J. Hohenwarter, GeoGebra Help, www.geogebra.org.
  • J. Hohenwarter, M. Hohenwarter, Introduction to GeoGebra, www.geogebra.org.
  • D. Radosav, Obrazovni računarski softver i autorski sistemi, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu, 2005.
  • http://imi.pmf.kg.ac.rs/imipython/
  • http://imi.pmf.kg.ac.rs/imipython/uputstvo/
  • https://github.com/cemc/cscircles-wp-content/

  • Tema 3

   Važni datumi 2015/2016


   Rok za predaju drugog seminarskog rada je 04.06.2017.

   Krajnji rok za predaju popravnog prvog i drugog seminarskog rada je 18.06.2017.

   • Tema 4