Zadaci za vežbu i pitanja

SQL - Pitanje 5.

SQL - Pitanje 5.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 2

Napišite upit kojim se kreira rang lista studenata po broju položenih ispita za svaku generaciju pojedinačno.
Dakle, rezultujuća tabela bi trebalo da sadrži sledeće atribute:

upisan, redni broj, imes, broj polozenih


U odgovoru na Ana Kaplarević-Mališić

Odgovor: SQL - Pitanje 5.

napisao/la Milovan Samardzic -

select p.Upisan as 'upisan', ROW_NUMBER() over (partition by p.Upisan order by count(*) desc) 'redni broj',s.Imes as 'imes',count(*) as 'broj polozenih'
from Prijave p join Studenti s on p.Upisan = s.Upisan and p.Indeks = s.Indeks
where ocena > 5
group by p.Upisan,p.Indeks,s.Imes