Садржај предмета


Различити типови конвергенција у теорији вероватноће и њихови међусобни односи. Јаки и слаби закони великих бројева. Централна гранична теорема. 

Статистички модел и задатак математичке статистике. Популација, обележје, узорак. Статистике поретка и варијациони низ. Емпиријска функција расподеле. 

Узорачке расподеле. Узорачка средина и узорачка дисперзија и њихове нумеричке карактеристике. T-расподела. Хи-квадрат расподела. Заједничка расподела узорачке средине и узорачке дисперзије код узорка из нормалне расподеле. 

Оцењивање параметара. Постојане оцене. Центриране оцене. Упоређивање оцена и Рао-Крамерова неједнакост. Метод максималне веродостојности. Интервали поверења. 

Тестирање статистичких хипотеза. Критична област. Праг значајности. Моћ теста. Нојман-Пирсонова лема. Тестирање хипотеза о параметрима нормалне и биномне расподеле. Непараметарски тестови.