Uvodna sekcija (tematski format)

 • МАТЕМАТИКА 2

  Предметни наставник:  проф. др Бојана Боровићанин
  Сарадници:  Марко Дабић, Данко Ђорђевић, Милица Дабић


  Наставни план


  Алгебарске структуре. Бинарна операција, основне структуре, алгебарске структуре са две операције. Поље реалних и поље комплексних бројева. 

   Матрице, детерминанте, системи линеарних једначина. 

  Векторски простори. База и димензија. Потпростори.

   Алгебарски полиноми . Прстен полинома. Дељивост полинома. Безуов став. Хорнерова шема. Основни став алгебре и факторизација полинома. Вијетове формуле. Нуле реалних полинома.

  Елементи аналитичке геометрије. Векторска алгебра. Права и раван. Површи другог реда.

  Теорија бројева. Алгоритам дељења целих бројева. Еуклидов алгоритам. Основни став аритметике. Линеарне Диофантове једначине.

  Теорија графова. Основни појмови. Матрице у теорији графова. Стабла. Планарни графови. Бојење графова и хроматски број графа. Ојлерови и Хамилтонови графови.


  Начин полагања испита:
  • активност у току предавања и вежби - 6 поена
  • колоквијуми - 44 поена (22+22)
  • завршни испит - 50 поена

  Студент може изаћи на завршни испит ако у предиспитним обавезама освоји најмање 26 поена.


  Колоквијуми:

  1. Матрице, детерминанте, системи. Алгебарске структуре. Векторски простори. База и димензија. Потпростори.
  2. Полиноми. Елементи теорије бројева. Аналитичка геометрија. Графови.

  На завршном испиту студент ради тест који садржи дефиниције, примере, теореме и задатке којима се илуструје изложена теорија. 

 • МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕЖБЕ