Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju CERAMO

Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju je organizaciona celina pri Institutu za matematiku i informatiku koja se bavi naučno-istraživačkim i razvojnim delatnostima u oblastima računarskog modelovanja i računarske optimizacije, sa cilјem stvaranja inovativnih rešenja za primenu u privredi i nauci, kao i komercijalizacije proizvoda nastalih na bazi sprovedenih istraživanja.

Delatnost centra pokriva razvoj fizički zasnovanih modela za primenu u simulacijama prirodnih fenomena, kao i razvoj modela zasnovanih na podacima dobijenim osmatranjem prirodnih i društvenih objekata i procesa. Istraživanja u oblasti optimizacije podrazumevaju razvoj inovativnih računarskih metoda i tehnologija za primenu u optimizaciji proizvoda i procesa, kao i za estimaciju parametara računarskih modela, što čini osnovu za realne aplikacije mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Kao podrška modelovanju i optimizaciji u delatnost Centra spadaju i aktivnosti na razvoju metoda i tehnologija iz oblasti računarstva visokih performansi.