Studije informatike na Institutu za matematiku i informatiku

Misija
 • Da postanemo obrazovni i tehnološki inkubator buduće softverske industrije Srbije
 • Da kvalitet znanja naših studenata bude prepoznatljivo dobar
 • Da naši studenti budu spremni za samostalan rad u praksi i dovoljno samouvereni da svoj posao mogu i samostalno da osmisle
Vizija
 • Da kroz partnerstvo sa firmama za razvoj softvera omogućimo studentima praksu i time ih pripremimo za poslove za koje se školuju
 • Da zajedno sa studentima osnovnih, diplomskih i doktorskih akademskih studija radimo na realizaciji projekata koji zahtevaju primene i razvoj informacionih tehnologija
Računarske nauke ili informatika

Iako ćete po negde naći da oba pojma označavaju isto, ipak postoji razlika između značenja pojmova Računarske nauke i Informatika

“Computer science, or computing science, is the study of the theoretical foundations of information and computation and their implementation and application in computer systems.”

“Informatics includes the science of information, the practice of information processing, and the engineering of information systems. Informatics studies the structure, behavior, and interactions of natural and artificial systems that store, process and communicate information."

Wikipedia, the free encyclopedia

Možda neprecizno imenovane, studije iz oblasti informatike na fakultetima u Srbiji, uglavnom podrazumevaju studije na kojima se proučavaju oblasti računarskih nauka. U svakom slučaju, studije imaju zadatak da daju znanja iz fundamentalnih oblasti računarstva, kao i da osposobe studenta kako za praktičan rad tako i za samostalno učenje nakon završenih studija.

Na studijama informatike
 • Obavezni predmeti pokrivaju znanja koja svaki informatičar mora da poseduje
 • Veliki broj izbornih predmeta nudi studentima mogućnost da jednim delom sami kreiraju studije prema svojim afinitetima
 • Planovi su tako osmišljeni da je promena modula u toku studija moguća u bilo kom trenutku
 • Obavezna praksa u partnerskim firmama, kao i veliki broj seminarskih radova daju dobar okvir da stečena teorijska znanja budu funkcionalna i upotrebljiva

Od školske 2011/2012. godine Osnovne akademske studije i Master akademske studije su organizovane po modelu 4+1.

Studijski program Osnovnih akademskih studija informatike sadrži dva modula:

 • Računarstvo i informatika,
 • Profesor informatike.

Studenti se opredeljuju za jedan od modula od četvrte godine studija.

Studijski program Master akademskih studija ne sadrži module.

Odabrani modul određuje zvanje koje će student dobiti nakon završenih studija.

Studijski program Zvanje
Osnovne akademske studije informatike Diplomirani informatičar
Diplomirani informatičar - profesor informatike
Master akademske studije Master informatičar
Doktorske akademske studije Doktor nauka - računarske nauke


Svaki od studijskih programa ima definisane obavezne i izborne predmete koji, u skladu sa svojom prirodom, mogu biti akademsko-opšteobrazovnog (AO), teorijsko-metodološkog (TM), naučno-stručnog (NS) i stručno-aplikativnog (SA) tipa. Svakom predmetu je dodeljena jedinstvena šifra (oznaka u tabelama Š).

Nastava je organizovana po semestrima (oznaka u tabelama S), pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Realizacija nastave se vrši kroz predavanja (p), vežbe (v), druge oblike aktivne nastave (don), a u završnom semestru Master studija i kroz studijski istraživački rad (s).

Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši po pravilu prilikom upisa odgovarajućeg semestra. Iz svake grupe izbornih predmeta student bira jedan ili više predmeta, vodeći računa da ukupan broj ESPB bodova u akademskoj godini bude 60.

Student koji nije uspešno savladao obavezni predmet do početka naredne školske godine, u narednoj školskoj godini upisuje (sluša i polaže) isti predmet. Student koji nije uspešno savladao izborni predmet, može ponovo da upiše isti, ili da se opredeli za drugi izborni predmet.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Da bi student položio ispit mora da osvoji najmanje 51 poen.

Programom Osnovnih akademskih studija INFORMATIKE su predviđena tri izborna modula:

 • Računarske nauke,
 • Softversko inženjerstvo,
 • Informaciono-komunikacione tehnologije.

Studenti se opredeljuju za jedan od izbornih modula pri upisu na 2. godinu studija. Po završetku studija, u zavisnosti od izabranog modula, student stiče jedan od sledećih stručnih naziva: Diplomirani informatičar – računarske nauke, Diplomirani informatičar – softversko inženjerstvo, Diplomirani informatičar – informaciono-komunikacione tehnologije.

Programom Master akademskih studija INFORMATIKE su predviđena dva izborna modula:

 • Nauka o podacima,
 • Računarske nauke.

Nakon završenih Master akademskih studija informatike student stiče akademski naziv Master informatičar. 

Programom Master akademskih studija INFORMATIKE su predviđena dva izborna modula:

Nakon završenih Master akademskih studija informatike student stiče akademski naziv Master informatičar. 

Pri upisu studija student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula:

 • Nauka o podacima
 • Računarske nauke

Nakon završenih Master akademskih studija informatike (60 ESPB) student stiče akademski naziv Master informatičar.


Izborni modul: Nauka o podacima

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don sir
1 1. MI200 TM Odabrana poglavlja satistike 2 2 0 0 6
2. MI201 SA Predstavljanje i tumačenje podataka 2 1 2 0 6
3. MI202 NS Mašinsko učenje 1 2 1 2 0 6
4.     Izborni predmet iz grupe M 2 1 1 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe M 2 1 1 0 6
2 6.     Izborni predmet iz grupe N 2 0 2 0 5
7. MI203 SA Master projektni zadatak 1 0 3 0 4
8. MI204 SA Stručna praksa         3
9. MI205 NS Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
10. MI206 NS Završni rad         6
Zbir 13 6 11 12 60
Izborni predmeti grupe M
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe M Fond časova ESPB
p v don
1. MI209 NS Priprema podataka 2 1 1 6
2. MI210 NS Mašinsko učenje 2 2 1 1 6
3. MI211 NS Duboko učenje 2 1 1 6
4. MI212 NS Heurističke metode optimizacije 2 1 1 6
5. MI213 SA Obrada velikih količina podataka 2 1 1 6
Izborni predmeti iz grupe N
R.br. Š. Tip Izborni predmeti iz grupe N Fond časova ESPB
p v don
1. MI214 SA Finansijsko modelovanje 2 0 2 5
2. MI215 SA Hidroinformatika 2 0 2 5
3. MI216 SA Računarska biomedicina 2 0 2 5
4. MI217 SA Digitalna obrada signala 2 0 2 5
5. MI218 SA Master izborni seminar 2 0 2 5
6. MI219 SA Inteligentni informacioni sistemi 2 0 2 5
7. MI220 NS Master projekat primenjene matematike 2 0 2 5

Izborni modul: Računarske nauke

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don sir
1 1. MI200 TM Odabrana poglavlja satistike 2 2 0 0 6
2. MI207 NS Veštačka inteligencija 2 1 2 0 6
3. MI208 TM Teorija izračunljivosti i računske kompleksnosti 2 1 2 0 6
4.     Izborni predmet iz grupe R 2 1 1 (2) 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe R 2 1 1 (2) 0 6
2 6.     Izborni predmet iz grupe N 2 0 2 0 5
7. MI203 SA Master projektni zadatak 1 0 3 0 4
8. MI204 SA Stručna praksa       0 3
9. MI205 NS Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
10. MI206 NS Završni rad         6
Zbir 13 6 11(13) 12 60
Izborni predmet iz grupe R
R.br. Š. Tip Izborni predmet iz grupe R Fond časova ESPB
p v don
1. MI221 NS Predstavljanje znanja i procesiranje prirodnih jezika 2 1 1 6
2. MI212 NS Heurističke metode optimizacije 2 1 1 6
3. MI213 SA Obrada velikih količina podataka 2 1 1 6
4. MI222 NS Računsko modelovanje i simulacije 2 1 1 6
5. MI223 TM Odabrana poglavlja numeričke matematike 2 1 1 6
6. MI201 NS Predstavljanje i tumačenje podataka 2 1 2 6
7. MI202 NS Mašinsko učenje 1 2 1 2 6
Izborni predmet iz grupe N
R.br. Š. Tip Izborni predmet iz grupe N Fond časova ESPB
p v don
1. MI214 SA Finansijsko modelovanje 2 0 2 5
2. MI215 SA Hidroinformatika 2 0 2 5
3. MI216 SA Računarska biomedicina 2 0 2 5
4. MI217 SA Digitalna obrada signala 2 0 2 5
5. MI218 SA Master izborni seminar 2 0 2 5
6. MI219 SA Inteligentni informacioni sistemi 2 0 2 5
7. MI220 NS Master projekat primenjene matematike 2 0 2 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 19.IN1001 TM Odabrana poglavlja statistike 2 2 0 6
2 19.IN1002 SA Predstavljanje i tumačenje podataka 2 3 0 6
3 19.IN1003 TM Mašinsko učenje 1 2 3 0 6
4 19.IN1I01   Izborni predmet iz grupe M (bira se 2 od 5 ) 4 4 0 12
  19.IN1010 NS Priprema podataka 2 2 0 6
  19.IN1011 TM Mašinsko učenje 2 2 2 0 6
  19.IN1012 TM Duboko učenje 2 2 0 6
  19.IN1013 TM Heurističke metode optimizacije 2 2 0 6
  19.IN1014 SA Obrada velikih količina podataka 2 2 0 6
2 5 19.IN1I02   Izbroni predmet iz grupe N (bira se 1 od 7 ) 2 2 0 5
  19.IN1015 NS Finansijsko modelovanje 2 2 0 5
  19.IN1016 SA Hidroinformatika 2 2 0 5
  19.IN1017 NS Računarska biomedicina 2 2 0 5
  19.IN1018 SA Digitalna obrada signala 2 2 0 5
  19.IN1019 SA Master izborni seminar 2 2 0 5
  19.IN1020 SA Inteligentni informacioni sistemi 2 2 0 5
  19.IN1021 NS Master projekat primenjene matematike 2 2 0 5
6 19.IN1006 SA Master projektni zadatak 0 0 4 4
7 19.IN1007 SA Stručna praksa 0 0 0 3
8 19.IN1008 NS Studijski istraživački rad 0 0 12 12
9 19.IN1009 NS Završni rad 0 0 0 6
Zbir 12 14 16 60
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 19.IN1001 TM Odabrana poglavlja statistike 2 2 0 6
2 19.IN2001 NS Veštačka inteligencija 2 3 0 6
3 19.IN2002 TM Teorija izračunljivosti i računske kompleksnosti 2 3 0 6
4 19.IN2I01   Izborni predmet iz grupe R (bira se 2 od 7 ) 4 4-6 0 12
  19.IN2006 TM Predstavljanje znanja i procesiranje prirodnih jezika 2 2 0 6
  19.IN1013 TM Heurističke metode optimizacije 2 2 0 6
  19.IN1014 SA Obrada velikih količina podataka 2 2 0 6
  19.IN2007 NS Računarsko modelovanje i simulacije 2 2 0 6
  19.IN2008 TM Odabrana poglavlja numeričke matematike 2 2 0 6
  19.IN1002 SA Predstavljanje i tumačenje podataka 2 3 0 6
  19.IN1003 TM Mašinsko učenje 1 2 3 0 6
2 5 19.IN2I02   Izbroni predmet iz grupe N (bira se 1 od 7 ) 2 2 0 5
  19.IN1015 NS Finansijsko modelovanje 2 2 0 5
  19.IN1016 SA Hidroinformatika 2 2 0 5
  19.IN1017 NS Računarska biomedicina 2 2 0 5
  19.IN1018 SA Digitalna obrada signala 2 2 0 5
  19.IN1019 SA Master izborni seminar 2 2 0 5
  19.IN1020 SA Inteligentni informacioni sistemi 2 2 0 5
  19.IN1021 NS Master projekat primenjene matematike 2 2 0 5
6 19.IN1006 SA Master projektni zadatak 0 0 4 4
7 19.IN1007 SA Stručna praksa 0 0 0 3
8 19.IN2005 NS Studijski istraživački rad 0 0 12 12
9 19.IN1009 NS Završni rad 0 0 0 6
Zbir 12 14-16 16 60

Doktorske akademske studije traju 3 godine (6 semestara). Za to vreme student treba da sakupi 180 ESPB bodova. Nakon osvojenih 180 ESPB bodova i odbranjene Doktorske disertacije, student stiče naučni naziv odnosno doktor nauka - računarske nauke.

Upis

Na doktorske akademske studije iz oblasti informatike/računarstva mogu se upisati:

 • magistri informatičkih/računarskih nauka (VII2 stepen stručne spreme);
 • specijalisti informatičkih/računarskih nauka;
 • studenti poslediplomskih (magistarskih ili specijalističkih) studija prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako su na diplomskim studijama ostvarili procečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim diplomskim akademskim studijama iz oblasti informatike/računarstva, obima 300 ESPB, sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00;
 • lica sa završenim četvorogodišnjim diplomskim studijama iz oblasti informatike/računarstva, koje odgovaraju obimu od 300 ESPB, prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako su na diplomskim studijama ostvarili prosečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim diplomskim akademskim studijama iz oblasti srodnih informatici/računarstvu, sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00 (srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre za matematiku i informatiku);
 • lica koja su stekla ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu (ako takvim licima srpski jezik nije maternji, neophodna je potvrda o znanju srpskog jezika koju izdaje odgovarajuća ustanova).

 Za upis na doktorske studije neophodno je poznavanje engleskog jezika čiju proveru vrši Prirodno-matematički fakultet. Studije se izvode na srpskom jeziku.


icon Uslovi za upis na doktorske akademske studije računarskih nauka

icon Sadržaj prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije informatike (računarskih nauka)

 

Studijski program doktorskih akademskih studija računarskih nauka u procesu akreditacije

Lista mentora na doktorskim studijama u procesu akreditacije 

 

Doktorske studije računarskih nauka akreditovane 2014. godine

Nastava na Doktorskim akademskim studijama je organizovana po semestrima, pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Časovi aktivne nastave podeljeni su na časove predavanja (p) i studijskog istraživačkog rada (s). 

 

Doktorske akademske studije
R.br. Š. Predmet I II III IV V VI ESPB
      P S P S P S P S P S P S  
1. M300 Metodologija naučno–istraživačkog rada 3 0                     5
2.   Izborni predmet 1 5 2                     10
3.   Izborni predmet 2 5 2                     10
4. M371 Istraživački rad 0 3                     5
5.   Izborni predmet 3     5 2                 10
6.   Izborni predmet 4     5 2                 10
7. M372 Istraživački rad 1     0 3                 5
8. M373 Seminar 1     0 3                 5
9.   Izborni predmet 5         5 2             10
10.   Izborni predmet 6         5 2             10
11. M374 Istraživački rad 2         0 3             5
12. M375 Seminar 2         0 3             5
13. M376 Doktorska disertacija–teorijske osnove             0 20         30
14. M377 Doktorska disertacija–studijsko istraživanje 1                 0 20     20
15. M378 Doktorska disertacija–studijsko istraživanje 2                     0 20 20
16. M379 Doktorska disertacija–izrada i odbrana                         20
Ukupno 13 7 10 10 10 10 0 20 0 20 0 20 180
Izborni predmet 1 i Izborni predmet 2
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. M354 Napredne baze podataka 5 2 10
2. M352 Tehnologija programiranja 5 2 10
3. M381 Mikrokontrolerski sistemi 5 2 10
4. M355 Internet tehnologije 5 2 10
5. M359 Inteligentni sistemi 5 2 10
6. M356 Teorija grafova 5 2 10
Izborni predmet 3 i Izborni predmet 4
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. M360 Informacioni sistemi 5 2 10
2. M358 Računarsko modeliranje i simulacije 5 2 10
3. M361 Akvizicija podataka 5 2 10
4. M380 Paralelno i distribuirano programiranje 5 2 10
5. M362 Spektralna teorija grafova 5 2 10
6. M363 Teorijsko računarstvo 5 2 10
Izborni predmet 5 i Izborni predmet 6
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. M370 Elektronsko poslovanje 5 2 10
2. M367 Računarsko upravljanje 5 2 10
3. M363 Teorija rekurzija 5 2 10
4. M357 Numeričke metode 5 2 10
5. M368 Programiranje u diskretnoj matematici 5 2 10
6. M364 Predstavljanje znanja i zaključivanje 5 2 10
7.   Izborni predmet iz drugog studijskog programa 5 2 10

 

 • Pod Istraživačkim radom u studijskom programu podrazumeva se obaveza studenta da napiše jedan seminarski rad, vezan za jedan od izbornih predmeta koji je slušao u odgovarajućem semestru.
 • Pozicije Seminar u studijskom programu podrazumevaju obavezu studenta da na osnovu napisanog seminarskog rada održi bar jedno predavanje (minimalno 45 minuta) u Institutu za matematiku i informatiku.
 • Pozicija Doktorska disertacija – teorijske osnove je klasifikacioni ispit kandidata za izradu doktorske disertacije. Sadržaj se formira posebno za svakog kandidata prema potrebama daljeg rada. Svrha ovog ispita je da student pokaže visok nivo razumevanja oblasti iz koje će raditi Doktorsku disertaciju. Student ima obavezu da napiše jedan seminarski rad i da ga odbrani pred tročlanom komisijom.
 • Pozicija Doktorska disertacija – studijsko istraživanje 1 podrazumeva samostalni rad studenta na rešavanju otvorenih problema.
 • Pozicija Doktorska disertacija – studijsko istraživanje 2 podrazumeva da dobijene rezultate student pripremi za publikovanje u časopisu na engleskom jeziku sa recenzijom.

 

Doktorska disertacija je rezultat samostalnog rada studenta i predstavlja originalni naučni doprinos matematičkim (tj. računarskim) naukama. Da bi student mogao da brani doktorsku disertaciju mora da ima najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu sa SCI liste.

Student može preći na doktorske akademske studije iz oblasti informatičkih/računarskih nauka sa bilo kog drugog srodnog studijskog programa. Srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre za matematiku i informatiku.

 

Uputstva za studente doktorskih studija

Osnovne akademske studije:

Master akademske studije:

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M151 TM Osnovi programiranja 2 2 0 5
2. M152 TM Teorijske osnove informatike 1 2 2 0 6
3. M184 TM Matematika 1 3 2 0 6
4. M154 TM Računarski sistemi 2 1 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe A1 0 1 0 2
6.     Izborni predmet iz grupe A2 2 1 0 5
Zbir 11 8 1 30
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
2. M185 TM Matematika 2 3 2 0 6
3. M157 TM Teorijske osnove informatike 2 2 2 0 6
4. M158 NS Arhitektura računara 1 3 2 0 7
5.     Izborni predmet iz grupe A3        
Zbir 11 10 0 30
Izborni predmeti grupa A1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa A Fond časova ESPB  
p v don  
3.  MI103 SA Praktikum iz programiranja 1 0 1 0 2
4.  MI104 SA Praktikum iz programiranja 2 0 1 0 2
Izborni predmeti grupa A2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa A2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
Izborni predmeti grupa A3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa A3 Fond časova ESPB  
p v don  
5. M159 SA Softverski alati 0 2 0 4
6. MI105 NS Popularna nauka 2 0 1 4
7. MI106 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2  0 4
8. MI107 TM Elektrotehnika 2 2 0 5
9. MI108 TM Fizika 2 2 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M160 NS Strukture podataka i algoritmi 2 2 2 1 6
2. M186 TM Matematika 3 3 3 0 7
3. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
4. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 7
5.     Izborni predmet iz grupe B1 1(2) 2 0 5
Zbir 12(13) 12 1 32
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
2. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
3. M166 NS Računarske mreže i mrežne tehnologije 3 2 0 6
4.     Izborni predmet iz grupe B2 2 0 0(1) 4
5.     Izborni predmet iz grupe B3 2 1 0 5
Zbir 12 7 2(3) 28
Izborni predmeti grupa B1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa B1 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M181 SA Softverski alati 2 1 2 0 5
2. M198 AO Fizika za informatičare 2 2 0 5
Izborni predmeti grupa B2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa B2 Fond časova ESPB
p v don
1. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 4
2. M142 AO Kultura govora 2 0 0 4
Izborni predmeti grupa B3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa B3 Fond časova ESPB
p v don
1. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
2. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M167 SA Vizuelno programiranje 3 2 1 8
2. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 1 8
3. M169 SA Algoritamske strategije 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe V1 2 2 0 7
Zbir 10 8 3 30
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M172 NS Inteligentni sistemi 1 3 2 1 8
2. M173 SA Softverski inženjering 3 0 2 6
3. M251 TM Numerička matematika i simboličko programiranje 2 2 1 6
4. M267 SA Stručna praksa       3
5.     Izborni predmet iz grupe V2 2 2 0 7
Zbir 10 6 4 30
Izborni predmeti grupa V1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa V1 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M175 SA Veb programiranje 2 2 0 7
2. M170 NS Arhitektura računara 2 2 2 0 7
Izborni predmeti grupa V2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa V2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M174 SA Elektronsko poslovanje 2 2 0 7
2. M171 NS Interakcija čovek-računar 2 2 0 7
IV godina MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v Don
7. 1. M252 NS Operativni sistemi 2 3 2 1 7
2. M253 TM Formalni jezici, automati i jezički procesori 2 2 0 5
3. M255 SA Baze podataka 2 2 2 0 5
4.     Izborni predmet iz grupe R1 2 2 0(1) 7
5.     Izborni predmet iz grupe R1 2 2 0(1) 7
Zbir 11 10 1(3) 31
IV godina MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M176 NS Programiranje složenih softverskih sistema 3 2 0 6
2. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
3.     Izborni predmet iz grupe R2 2 2 1 6
4.     Izborni predmet iz grupe R2 2 2 1 6
5. M182 SA Završni rad       4
Zbir 9 6 6 29
Izborni predmeti grupa R1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa R1 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M114 AO Finansijska matematika 2 2 1 7
2. M113 TM Teorija brojeva 2 2 1 7
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 7
4. M259 SA Primenjena informatika 2 2 0 7
5. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 7
Izborni predmeti grupa R2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa R2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 1 6
2. M263 NS Informacioni sistemi 2 2 2 1 6
3. M265 NS Računarske simulacije 2 2 1 6
4. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 6
IV godina MODUL PROFESOR INFORMATIKE
S. R.br. Š. Tip   Fond časova ESPB
p v Don
7. 1. K109 TM Psihologija 2 0 0 4
2. M254 NS Metodika nastave informatike 3 2 1 7
3. M178 SA Obrazovni softver 1 2 2 0 5
4.     Izborni predmet iz grupe P1 2 2 0(1) 14
5.     Izborni predmet iz grupe P1 2(3) 2 0(1)
Zbir 11(12) 8 1(3) 30
IV godina MODUL PROFESOR INFORMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v Don
8. 1. K110 TM Pedagogija 2 0 0 4
2. M258 SA Metodika u školi 1 0 2 3
3. M183 SA Stručna praksa 2       6
4. M266 SA Metodika programiranja 3 2 2 7
5. M179 SA Obrazovni softver 2 1 0 2 4
6.     Izborni predmet iz grupe P2 2(3) 2 0(1) 6
Zbir 9(10) 4 6(7) 30
Izborni predmeti grupa P1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa P1 Fond časova ESPB
p v don
1. M114 AO Finansijska matematika 2 2 1 7
2. M113 TM Teorija brojeva 2 2 1 7
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 7
5. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 7
6. M252 NS Operativni sistemi 2 3 2 1 7
Izborni predmeti grupa P2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa P2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 1 6
2. M263 NS Informacioni sistemi 2 2 2 1 6
3. M265 NS Računarske simulacije 2 2 1 6
4. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 6
5. M176 NS Programiranje složenih softverskih sistema 3 2 0 6
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M151 TM Osnovi programiranja 2 2 1 7
2. M152 TM Teorijske osnove informatike 1 2 2 0 6
3. M184 TM Matematika 1 3 2 0 6
4. M154 TM Računarski sistemi 2 1 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe A 2 1 0 5
Zbir 11 8 1 30
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
2. M185 TM Matematika 2 3 2 0 6
3. M157 TM Teorijske osnove informatike 2 2 2 0 6
4. M158 NS Arhitektura računara 1 3 2 0 7
5. M159 AO Softverski alati 1 1 2 0 4
Zbir 11 10 0 30
Izborni predmeti grupa A
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa A Fond časova ESPB  
p v don  
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M160 NS Strukture podataka i algoritmi 2 2 2 1 6
2. M186 TM Matematika 3 3 3 0 7
3. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
4. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 7
5.     Izborni predmet iz grupe B1 1(2) 2 0 5
Zbir 12(13) 12 1 32
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
2. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
3. M166 NS Računarske mreže i mrežne tehnologije 3 2 0 6
4.     Izborni predmet iz grupe B2 2 0 0(1) 4
5.     Izborni predmet iz grupe B3 2 1 0 5
Zbir 12 7 2(3) 28
Izborni predmeti grupa B1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa B1 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M181 SA Softverski alati 2 1 2 0 5
2. M198 AO Fizika za informatičare 2 2 0 5
Izborni predmeti grupa B2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa B2 Fond časova ESPB
p v don
1. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 4
2. M142 AO Kultura govora 2 0 0 4
Izborni predmeti grupa B3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa B3 Fond časova ESPB
p v don
1. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
2. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M167 SA Vizuelno programiranje 3 2 1 8
2. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 1 8
3. M169 SA Algoritamske strategije 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe V1 2 2 0 7
Zbir 10 8 3 30
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M172 NS Inteligentni sistemi 1 3 2 1 8
2. M173 SA Softverski inženjering 3 0 2 6
3. M251 TM Numerička matematika i simboličko programiranje 2 2 1 6
4. M267 SA Stručna praksa       3
5.     Izborni predmet iz grupe V2 2 2 0 7
Zbir 10 6 4 30
Izborni predmeti grupa V1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa V1 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M175 SA Veb programiranje 2 2 0 7
2. M170 NS Arhitektura računara 2 2 2 0 7
Izborni predmeti grupa V2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa V2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M174 SA Elektronsko poslovanje 2 2 0 7
2. M171 NS Interakcija čovek-računar 2 2 0 7
IV godina MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v Don
7. 1. M252 NS Operativni sistemi 2 3 2 1 7
2. M253 TM Formalni jezici, automati i jezički procesori 2 2 0 5
3. M255 SA Baze podataka 2 2 2 0 5
4.     Izborni predmet iz grupe R1 2 2 0(1) 7
5.     Izborni predmet iz grupe R1 2 2 0(1) 7
Zbir 11 10 1(3) 31
IV godina MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M176 NS Programiranje složenih softverskih sistema 3 2 0 6
2. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
3.     Izborni predmet iz grupe R2 2 2 1 6
4.     Izborni predmet iz grupe R2 2 2 1 6
5. M182 SA Završni rad       4
Zbir 9 6 6 29
Izborni predmeti grupa R1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa R1 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M114 AO Finansijska matematika 2 2 1 7
2. M113 TM Teorija brojeva 2 2 1 7
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 7
4. M259 SA Primenjena informatika 2 2 0 7
5. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 7
Izborni predmeti grupa R2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa R2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 1 6
2. M263 NS Informacioni sistemi 2 2 2 1 6
3. M265 NS Računarske simulacije 2 2 1 6
4. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 6
IV godina MODUL PROFESOR INFORMATIKE
S. R.br. Š. Tip   Fond časova ESPB
p v Don
7. 1. K109 TM Psihologija 2 0 0 4
2. M254 NS Metodika nastave informatike 3 2 1 7
3. M178 SA Obrazovni softver 1 2 2 0 5
4.     Izborni predmet iz grupe P1 2 2 0(1) 14
5.     Izborni predmet iz grupe P1 2(3) 2 0(1)
Zbir 11(12) 8 1(3) 30
IV godina MODUL PROFESOR INFORMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v Don
8. 1. K110 TM Pedagogija 2 0 0 4
2. M258 SA Metodika u školi 1 0 2 3
3. M183 SA Stručna praksa 2       6
4. M266 SA Metodika programiranja 3 2 2 7
5. M179 SA Obrazovni softver 2 1 0 2 4
6.     Izborni predmet iz grupe P2 2(3) 2 0(1) 6
Zbir 9(10) 4 6(7) 30
Izborni predmeti grupa P1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa P1 Fond časova ESPB
p v don
1. M114 AO Finansijska matematika 2 2 1 7
2. M113 TM Teorija brojeva 2 2 1 7
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 7
5. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 7
6. M252 NS Operativni sistemi 2 3 2 1 7
Izborni predmeti grupa P2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa P2 Fond časova ESPB  
p v don  
1. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 1 6
2. M263 NS Informacioni sistemi 2 2 2 1 6
3. M265 NS Računarske simulacije 2 2 1 6
4. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 6
5. M176 NS Programiranje složenih softverskih sistema 3 2 0 6
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
1. 1. M151 TM Osnovi progrаmirаnjа 2 2 1 7
2. M152 TM Teorijske osnove informаtike 1 2 2 0 6
3. M153 TM Lineаrnа аlgebrа i аnаlitičkа geometrijа 3 2 0 6
4. M154 TM Rаčunаrski sistemi 2 1 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe A 2 1 0 5
Zbir 11 8 1 30
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
2. 1. M155 SA Strukture podаtаkа i аlgoritmi 1 2 2 0 7
2. M156 TM Mаtemаtičkа аnаlizа 3 2 0 6
3. M157 TM Teorijske osnove informаtike 2 2 2 0 6
4. M158 NS Arhitekturа rаčunаrа 1 3 2 0 7
5. M159 AO Softverski аlаti 1 1 2 0 4
Zbir 11 10 0 30
Izborni predmeti grupа A
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K102 AO Engleski jezik 1 2 1 0 5
2. K103 AO Ruski jezik 1 2 1 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
3. 1. M160 NS Strukture podаtаkа i аlgoritmi 2 2 2 1 7
2. M161 TM Teorijske osnove informаtike 3 2 2 0 6
3. M162 NS Bаze podаtаkа 1 3 3 0 7
4. M163 NS Operаtivni sistemi 1 3 2 0 7
5.     Izborni predmet iz grupe B1 1(3) 2 0 5
Zbir 11(13) 11 1 32
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
4. 1. M164 NS Objektno-orijentisаno progrаmirаnje 3 2 1 7
2. M165 SA Klijentske Web tehnologije 2 2 1 7
3. M166 NS Rаčunаrske mreže i mrežne tehnologije 3 2 0 6
4.     Izborni predmet iz grupe B2 2 0 0 3
5.     Izborni predmet iz grupe B3 2 1 0 5
Zbir 12 7 2 28
Izborni predmeti grupа B1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M181 SA Softverski аlаti 2 1 2 0 5
2. M198 AO Fizikа zа informаtičаre 3 2 0 5
Izborni predmeti grupа B2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. B125 AO Bioetikа 2 0 0 3
2. K113 AO Jezičkа kulturа 2 0 0 3
Izborni predmeti grupа B3
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K106 AO Engleski jezik 2 2 1 0 5
2. K104 AO Ruski jezik 2 2 1 0 5
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
5. 1. M167 SA Vizuelno progrаmirаnje 3 2 1 8
2. M168 NS Informаcioni sistemi 1 3 2 1 8
3. M169 SA Algoritаmske strаtegije 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe V1 2 2 0 7
Zbir 10 8 3 30
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
6. 1. M172 NS Inteligentni sistemi 1 3 2 1 8
2. M173 SA Softverski inženjering 1 3 2 0 6
3. M251 TM Numeričkа mаtemаtikа i simboličko progrаmirаnje 2 2 1 6
4. M267 SA Stručnа prаksа       3
5.     Izborni predmet iz grupe V2 2 2 0 7
Zbir 10 8 2 30
Izborni predmeti grupа V1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M175 SA Web progrаmirаnje 2 2 0 7
2. M170 NS Arhitekturа rаčunаrа 2 2 2 0 7
Izborni predmeti grupа V2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M174 SA Elektronsko poslovаnje 2 2 0 7
2. M171 NS Interаkcijа čovek-rаčunаr 2 2 0 7
IV godinа MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v Don
7. 1. M252 NS Operаtivni sistemi 2 3 2 1 7
2. M253 TM Formаlni jezici, аutomаti i jezički procesori 2 2 0 5
3. M255 SA Bаze podаtаkа 2 2 2 0 5
4.     Izborni predmet iz grupe R1 2 2 0 7
5.     Izborni predmet iz grupe R1 2 2 0 7
Zbir 11 10 1 31
IV godina MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
8. 1. M176 NS Progrаmirаnje složenih softverskih sistemа 3 2 0 6
2. M177 SA Projektni zаdаtаk 2 0 4 7
3.     Izborni predmet iz grupe R2 2 2 1 6
4.     Izborni predmet iz grupe R2 2 2 1 6
5. M182 SA Zаvršni rаd       4
Zbir 9 6 6 29
Izborni predmeti grupа R1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M122 AO Finаnsijskа mаtemаtikа 2 2 0 7
2. M120 TM Teorijа brojevа 2 2 0 7
3. M256 NS Rаčunаrskа grаfikа 2 2 0 7
4. M259 SA Primenjenа informаtikа 2 2 0 7
5. M257 SA Izborni seminаr 2 2 0 7
Izborni predmeti grupа R2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M262 SA Kvаlitet i testirаnje softverа 2 2 1 6
2. M263 NS Informаcioni sistemi 2 2 2 1 6
3. M265 NS Rаčunаrske simulаcije 2 2 1 6
4. M180 NS Pаrаlelno progrаmirаnje 2 2 1 6
IV godinа MODUL PROFESOR INFORMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v Don
7. 1. K109 TM Psihologijа 2 0 0 4
2. M254 NS Metodikа nаstаve informаtike 3 2 1 7
3. M178 SA Obrаzovni softver 1 2 2 0 5
4.     Izborni predmet iz grupe P1 2 2 0 14
5.     Izborni predmet iz grupe P1 2(3) 2 0(1)
    Zbir 11(12) 8 1(2) 30
IV godina MODUL PROFESOR INFORMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v Don
8. 1. K110 TM Pedаgogijа 2 0 0 4
2. M258 SA Metodikа u školi 1 0 2 3
3. M183 SA Stručnа prаksа       6
4. M266 SA Metodikа progrаmirаnjа 3 2 2 7
5. M179 SA Obrаzovni softver 2 1 0 2 4
6.     Izborni predmet iz grupe P2 2(3) 2 1(0) 6
    Zbir 9(10) 4 7(6) 30
Izborni predmeti grupа P1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M122 AO Finаnsijskа mаtemаtikа 2 2 0 7
2. M120 TM Teorijа brojevа 2 2 0 7
3. M256 NS Rаčunаrskа grаfikа 2 2 0 7
5. M257 SA Izborni seminаr 2 2 0 7
6. M252 NS Operаtivni sistemi 2 3 2 1 7
Izborni predmeti grupа P2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M262 SA Kvаlitet i testirаnje softverа 2 2 1 6
2. M263 NS Informаcioni sistemi 2 2 2 1 6
3. M265 NS Rаčunаrske simulаcije 2 2 1 6
4. M180 NS Pаrаlelno progrаmirаnje 2 2 1 6
5. M176 NS Progrаmirаnje složenih softverskih sistemа 3 2 0 6
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M261 NS Teorijsko računarstvo 2 2 1 7
2. M260 AO Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
3. M269 SA Upravljanje projektima 2 2 1 6
4.     Izborni predmet iz grupe M 2 2 1  
5.     Izborni predmet iz grupe M 2 2 1(0)  
Zbir 10 10 4(3) 31

Napomena. Student iz grupe M može da izabere dva predmeta koji u zbiru vrede najmanje 13 ESPB.

Izborni predmeti grupa M
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa M Fond časova ESPB  
p v don  
1. M264 SA Inteligentni sistemi 2 2 2 1 8
2. M276 AO Učenje na daljinu 2 2 1 6
3. M202 TM Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 6
4. M274 NS Inteligentni informacioni sistemi 2 2 1 7
5. M282 SA Semantički veb 2 2 1 7
6. M281 SA Master izborni seminar 2 2 1 7
7. M275 TM Predstavljanje znanja i zaključivanje 2 2 1 8
8. MI213 SA Obrada velikih količina podataka 2 1 1 6
9. MI201 SA Predstavljanje i tumačenje podatraka 2 1 2 6
10. MI202 NS Mašinsko učenje 1 2 1 2 6
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. M278 SA Master projektni zadatak 2 2 2 0 7
2. M279 NS Studijski istraživački rad 0 0 0 14 15
3. M280 NS Završni rad         7
Zbir 2 2 2 14 29
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M261 NS Teorijsko računarstvo 2 2 1 7
2. M260 AO Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
3. M269 SA Upravljanje projektima 2 2 1 6
4. Izborni predmet iz grupe M 2 2 1
5. Izborni predmet iz grupe M 2 2 1(0)
Zbir 10 10 4(3) 31

Napomena. Student iz grupe M može da izabere dva predmeta koji u zbiru vrede najmanje 13 ESPB.

Izborni predmeti grupa M
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupa M Fond časova ESPB
p v don
1. M264 SA Inteligentni sistemi 2 2 2 1 8
2. M276 AO Učenje na daljinu 2 2 1 6
3. M202 TM Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 6
4. M274 NS Inteligentni informacioni sistemi 2 2 1 7
5. M282 SA Semantički veb 2 2 1 7
6. M281 SA Master izborni seminar 2 2 1 7
7. M275 TM Predstavljanje znanja i zaključivanje 2 2 1 8
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. M278 SA Master projektni zadatak 2 2 2 0 7
2. M279 NS Studijski istraživački rad 0 0 0 14 15
3. M280 NS Završni rad 7
Zbir 2 2 2 14 29
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
1. 1. M261 NS Teorijsko rаčunаrstvo 2 2 1 7
2. M260 AO Verovаtnoćа i stаtistikа 2 2 0 5
3. M269 SA Uprаvljаnje projektimа 2 2 1 6
4.     Izborni predmet iz grupe M 2 2 1  
5.     Izborni predmet iz grupe M 2 2 1(0)  
Zbir 10 10 4(3) 31

Napomena. Student iz grupe M morа dа izаbere dvа predmetа koji u zbiru vrede nаjmаnje 13 ESPB.

Izborni predmet iz grupe M
R.br. Š. Tip Predmeti Fond časova ESPB
p v don
1. M264 SA Inteligentni sistemi 2 2 2 1 8
2. M276 AO Učenje nа dаljinu 2 2 1 6
3. M202 TM Nаcrtnа i kompjuterskа geometrijа 2 2 0 6
4. M274 NS Inteligentni informаcioni sistemi 2 2 1 7
5. M273 SA Softverski inženjering 2 2 2 1 7
6. M281 SA Mаster izborni seminаr 2 2 1 7
7. M275 TM Predstаvljаnje znаnjа i zаključivаnje 2 2 1 8
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
2. 1. M278 SA Mаster projektni zаdаtаk 2 2 2 0 7
2. M279 NS Studijski istrаživаčki rаd 0 0 0 14 15
3. M280 NS Zаvršni rаd         7
Zbir 2 2 2 14 29

Programom Osnovnih akademskih studija INFORMATIKE su predviđena tri izborna modula:

Studenti se opredeljuju za jedan od izbornih modula pri upisu na 2. godinu studija. Po završetku studija, u zavisnosti od izabranog modula, student stiče jedan od sledećih stručnih naziva: Diplomirani informatičar – računarske nauke, Diplomirani informatičar – softversko inženjerstvo, Diplomirani informatičar – informaciono-komunikacione tehnologije.

Procedura priznavanja ispita pri prelasku sa ranije akreditovanih studijskih programa

Dopuna procedure priznavanja ispita pri prelasku sa ranije akreditovanih studijskih programa

Programom su predviđena tri izborna modul:

 • Računarske nauke,
 • Softversko inženjerstvo,
 • Informaciono-komunikacione tehnologije.

Studenti se opredeljuju za jedan od izbornih modula pri upisu na 2. godinu studija i u zavisnosti od izabranog modulastudent stiče jedan od sledećih stručnih naziva:

 • Diplomirani informatičar – računarske nauke,
 • Diplomirani informatičar – softversko inženjerstvo,
 • Diplomirani informatičar – informaciono-komunikacione tehnologije.

Osnovne akademske studije informatike traju 4 godine, 8 semestara, a ukupan broj ESPB bodova koje student stiče završetkom studija je najmanje 240 ESPB.

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1. MI100 TM Osnovi programiranja 2 2 0 7
2. M152 TM Teorijske osnove informatike 2 2 0 5
3. MI101 TM Matematika 1 3 3 0 7
4. M154 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G1 0 2 0 3
6.     Izborni predmet iz grupe G2 2 0(1) 0 5
2 7. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
8. MI102 TM Matematika 2 4 4 0 9
9. M158 NS Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
10.     Izborni predmet iz grupe G3 1 (2,3,4)  2(4)  0 (1)  8* 
11.     Izborni predmet iz grupe G3
Zbir 21(22) 21(22) 0(1) 60

* Student iz grupe G3 bira dva predmeta koji u zbiru vrede najmanje 8 ESPB.

Izborni predmeti grupe G1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe G1 Fond časova ESPB
p v don
1. MI103 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 0 3
2. MI104 SA Praktikum iz programiranja 2 0 2 0 3
Izborni predmeti grupe G2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe G2 Fond časova ESPB
p v don
1. M143 OO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 OO Engleski jezik B1 2 1 0 5
Izborni predmeti grupe G3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe G3 Fond časova ESPB
p v don
1. MI105 NS Popularna nauka 2 0 1 4
2. M159 SA Softverski alati 0 2 0 4
3. MI106 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
4. MI107 TM Elektrotehnika 2 2 0 5
5. MI108 TM Fizika 2 2 0 5

Modul: Računarske nauke

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3. M160 TM Strukture podataka i algoritmi 2 2 2 1 6
4. MI109 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G4 2 0 0(1) 6
4 6. M166 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8. M186 TM Matematika 3 3 3 0 6
9. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10.     Izborni predmet iz grupe G5 0(2) 0(2) 0 5*
Zbir 23(25) 18(20) 3(4) 60
Izborna grupa G4
R.br. Š. Tip Izborna grupa G4 Fond časova ESPB
p v don
1. MI142 OO Poslovna komunikacija 2 0 1 6
2. K109 OO Psihologija 2 0 0 6
3. MI141 OO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
Izborna grupa G5
R.br. Š. Tip Izborna grupa G5 Fond časova ESPB
p v don
1. MI110 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
2. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
3. M145 OO Engleski jezik A2 2 1 0 5
4. M146 OO Engleski jezik B2 2 1 0 5
5. K110 OO Pedagogija 2 0 0

6

*Student iz grupe G5 bira jedan predmet. Minimalna vrednost predmeta je 5 ESPB.

III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 2 1 7
2. MI113 SA Dizajniranje softvera 3 2 1 7
3. MI114 NS Računarske simulacije 2 1 2 6
4. MI115 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G6 2(3) 0(2) 0(1,2) 6
6 6. MI116 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
7. MI117 TM Uvod u teoriju automata 2 2 0 6
8. M251 TM Numerička matematika 2 2 0 5
9.     Izborni predmet iz grupe G7 2(4)  1(4)  0(2)  12* 
10.     Izborni predmet iz grupe G7*
Zbir 21(24) 14(19) 4(8) 60
Izborna grupa G6
R.br. Š. Tip Izborna grupa G6 Fond časova ESPB
p v don
1. M175 SA Veb programiranje 1 2 2 1 6
2. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 0 6
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 6
4. M254 TM Metodika nastave informatike 2 0 2 6
5. M178 SA Obrazovni softver 2 0 2 6
Izborna grupa G7 (a)
R.br. Š. Tip Izborna grupa G7 (a) Fond časova ESPB
p v don
1. MI131 OO Inovacije i preduzetništvo 2 0 1 6
2. MI118 NS Interakcija čovek-računar 2 1 1 6
3. MI119 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 1 7
4. MI129 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
5. MI130 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
6. M263 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6
Izborna grupa G7 (b) *student može birati samo jedan predmet iz ove grupe
R.br. Š. Tip Izborna grupa G7 (b) *student može birati samo jedan predmet iz ove grupe Fond časova ESPB
p v don
7. M266 TM Metodika nastave programiranja 2 2 0 6
8. M183 SA Školska praksa       6

* Student iz grupe G3 bira dva predmeta koji u zbiru vrede najmanje 12 ESPB.

IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M267 SA Stručna praksa       3
2. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 7
3.     Izborni predmet iz grupe G8 6(8)    6(8)    0    21*   
4.     Izborni predmet iz grupe G8
5.     Izborni predmet iz grupe G8
6.     Izborni predmet iz grupe G8*
8 7. M182 NS Završni rad       4
8. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
9. M173 NS Softversko inženjerstvo 2 1 2 6
10. M252 NS Operativni sistemi 2 2 2 1 7
11. M255 NS Baze podataka 2 2 2 0 5
Zbir 16(18) 13(15) 9 60
Izborna grupa G8
R.br. Š. Tip Izborna grupa G8 Fond časova ESPB
p v don
1. MI132 NS Mirkoprocesorski sistemi 2 2 0 6
2. MI133 NS Robotika 2 2 0 6
3. MI134 TM Kriptografija i bezbednost računara 2 2 0 6
4. MI135 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
5. MI136 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
6. MI137 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
7. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 6
8. MI138 SA Semantički veb 2 2 0 6
9. MI139 SA Veb programiranje 2 2 2 0 6
10. MI140 SA Upravljanje projektima 2 2 0 6
11. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 0 5

*Student iz grupe G8 bira 3 ili 4 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 21 ESPB.


Modul: Softversko inženjerstvo

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3. M160 TM Strukture podataka i algoritmi 2 2 2 1 6
4. MI109 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G4 2 0 0(1) 6
4 6. M166 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
9. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10.     Izborni predmet iz grupe S5* 0(3) 0(3) 0 5*
Zbir 20(23) 17(20) 3(4) 60
Izborna grupa G4
R.br. Š. Tip Izborna grupa G4 Fond časova ESPB
p v don
1. MI142 OO Poslovna komunikacija 2 0 1 6
2. K109 OO Psihologija 2 0 0 6
3. MI141 OO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
Izborna grupa S5
R.br. Š. Tip Izborna grupa S5 Fond časova ESPB
p v don
1. MI110 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
2. M186 TM Matematika 3 3 3 0 6
3. M145 OO Engleski jezik A2 2 1 0 5
4. M146 OO Engleski jezik B2 2 1 0 5
5. K110 OO Pedagogija 2 0 0 6

* Student iz grupe S5 bira jedan predmet. Minimalna vrednost predmeta je 5 ESPB.

III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 2 1 7
2. MI113 SA Dizajniranje softvera 3 2 1 7
3. M175 SA Veb programiranje 1 2 2 1 6
4. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe S6 2 0(2) 0(2) 5*
6 6. M173 NS Softversko inženjerstvo 2 1 2 6
7. MI118 NS Interakcija čovek-računar 2 1 1 6
8. M174 SA Elektronsko poslovanje 2 2 0 5
9. MI119 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 1 7
10.     Izborni predmet iz grupe S7 2(3) 0(2) 0(1) 5*
Zbir 23(27) 14(17) 7(10) 60
Izborna grupa S6
R.br. Š. Tip Izborna grupa S6 Fond časova ESPB
p v don
1. MI114 NS Računarske simulacije 2 1 2 6
2. MI115 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 6
4. M254 TM Metodika nastave informatike 2 0 2 6
5. M178 SA Obrazovni softver 2 0 2 6
Izborna grupa S7
R.br. Š. Tip Izborna grupa S7 Fond časova ESPB
p v don
1. MI131 OO Inovacije i preduzetništvo 2 0 1 6
2. MI116 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
3. MI117 TM Uvod u teoriju automata 2 2 0 6
4. MI129 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
5. M251 TM Numerička matematika 2 2 0 5
6. MI130 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
7. M266 TM Metodika nastave programiranja 2 2 0 6
8. M183 SA Školska praksa       6
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M267 SA Stručna praksa       3
2. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 0 5
3. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe S8 6   6   0   17*  
5.     Izborni predmet iz grupe S8
7.     Izborni predmet iz grupe S8
8 8. M182 NS Završni rad       4
9. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
10. M255 NS Baze podataka 2 2 2 0 5
11.     Izborni predmet iz grupe S9 0(1)  12* 
12.     Izborni predmet iz grupe S9
Zbir 18 16 5(6) 60
Izborna grupa S8
R.br. Š. Tip Izborna grupa S8 Fond časova ESPB
p v don
1. MI140 SA Upravljanje projektima 2 2 0 6
2. MI132 NS Mirkoprocesorski sistemi 2 2 0 6
3. MI133 NS Robotika 2 2 0 6
4. MI134 TM Kriptografija i bezbednost računara 2 2 0 6
5. MI135 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
6. MI136 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
7. MI137 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
8. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 6
9. MI138 SA Semantički veb 2 2 0 6
10. MI139 SA Veb programiranje 2 2 2 0 6
11. F165C NS Fizika igara 2 2 0 5
Izborna grupa S9
R.br. Š. Tip Izborna grupa S9 Fond časova ESPB
p v don
1. F166C SA Internet stvari 2 2 0 6
2. M252 NS Operativni sistemi 2 2 2 1 7
3. M263 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6

*Student iz grupe C8 i C9 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 29 ESPB.


Modul: Informaciono-komunikacione tehnologije

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3. F117A TM Analogna elektronika 2 1 2 6
4. MI109 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
      Izborni predmet iz grupe G4 2 0 0(1) 6
4 5. M166 NS Računarske mreže 3 2 0 6
6. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
7. M186 TM Matematika 3 3 3 0 6
8. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
9.     Izborni predmet iz grupe G5 0(2)  0(2)  11* 
10.     Izborni predmet iz grupe G5
Zbir 23(25) 17(19) 5(6) 60
Izborna grupa G4
R.br. Š. Tip Izborna grupa G4 Fond časova ESPB
p v don
1. MI142 OO Poslovna komunikacija 2 0 1 6
2. K109 OO Psihologija 2 0 0 6
3. MI141 OO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
Izborna grupa G5
R.br. Š. Tip Izborna grupa G5 Fond časova ESPB
p v don
1. MI110 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
2. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
3. M145 OO Engleski jezik A2 2 1 0 5
4. M146 OO Engleski jezik B2 2 1 0 5
5. K110 OO Pedagogija 2 0 0 6

* Student iz grupe G5 bira predmet tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 11 ESPB.

III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1. MI113 SA Dizajniranje softvera 3 2 1 7
2. F160C TM Električna merenja i senzori 2 0 2 6
3. F121A NS Digitalna elektronika 2 1 2 7
4. MI115 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe I6 2(3) 1(2) 0(2) 6*
6 6. MI116 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
7. F163C SA Primena elektronskih kola 2 2 0 6
8. M251 TM Numerička matematika 2 2 0 5
9.     Izborni predmet iz grupe I7 1(4)  1(2)  12* 
10.     Izborni predmet iz grupe I7
Zbir 22(23) 13(17) 6(9) 60
Izborna grupa I6
R.br. Š. Tip Izborna grupa I6 Fond časova ESPB
p v don
1. M175 SA Veb programiranje 1 2 2 1 6
2. MI114 NS Računarske simulacije 2 1 2 6
3. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 2 1 7
4. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 0 6
5. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 6
Izborna grupa I7
R.br. Š. Tip Izborna grupa I7 Fond časova ESPB
p v don
1. MI117 TM Uvod u teoriju automata 2 2 0 6
2. MI131 OO Inovacije i preduzetništvo 2 0 1 6
3. MI118 NS Interakcija čovek-računar 2 1 1 6
4. MI119 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 1 7
5. MI129 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
6. MI130 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
7. M263 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6

* Student iz grupa I6 i I7 bira ukupno 3 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 18 ESPB.

IVgodina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M267 SA Stručna praksa       3
2. F162C SA Mikrokontrolerski sistemi 2 2 0 6
3. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe I8 4(6)   4(6)   0   14*  
5.     Izborni predmet iz grupe I8
7.     Izborni predmet iz grupe I8*
8 8. M182 NS Završni rad       4
9. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
10. M173 NS Softversko inženjerstvo 2 1 2 6
11. M252 NS Operativni sistemi 2 2 2 1 7
12. F166C SA Internet stvari 2 2 0 6
Zbir 16(18) 12(14) 8 60
Izborna grupa I8
R.br. Š. Tip Izborna grupa I8 Fond časova ESPB
p v don
1. F164C SA Programiranje mobilnih uređaja 2 2 0 5
2. F165C NS Fizika igara 2 2 0 5
3. MI133 NS Robotika 2 2 0 6
4. MI134 TM Kriptografija i bezbednost računara 2 2 0 6
5. MI135 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
6. MI136 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
7. MI137 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
8. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 6
9. MI138 SA Semantički veb 2 2 0 6
10. MI139 SA Veb programiranje 2 2 2 0 6
11. MI140 SA Upravljanje projektima 2 2 0 6
12. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 0 5

*Student iz grupe I8 bira 2 ili 3 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 14 ESPB.

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 19.INF032 TM Osnovi programiranja 2 2 0 7
2 19.FIZ060 TM Teorijske osnove informatike 2 2 0 5
3 19.INF033 TM Matematika 1 3 3 0 6
4 19.INF034 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
5 19.INFI04   Izborni predmet iz grupe G1 (bira se 1 od 2 ) 0 2 0 3
  19.INF041 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 0 3
  19.INF042 SA Praktikum iz programiranja 2 0 2 0 3
6 19.INFI05   Izborni predmet iz grupe G2 (bira se 1 od 2 ) 2 1 0 5
  19.IN1066 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
  19.IN1067 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
2 7 19.INF037 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
8 19.INF038 TM Matematika 2 4 4 0 9
9 19.INF039 NS Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
10 19.INFI06   Izborni predmet iz grupe G3 (bira se 2 od 5 ) 1-4 3-4 0 8-10
  19.INF043 NS Popularna nauka 2 1 0 4
  19.INF044 AO Softverski alati 0 2 0 4
  19.INF045 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
  19.INF046 TM Elektrotehnika 2 2 0 5
  19.INF047 TM Fizika 2 2 0 5
Zbir 21-24 23-24 0 61-63
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1 19.IN1022 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2 19.FI3001 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3 19.IN1023 NS Strukture podataka i algoritmi 2 2 3 0 6
4 19.FIZ062 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5 19.IN1I03   Izborni predmet iz grupe G4 (bira se 1 od 3 ) 2 0-1 0 4-6
  19.IN1043 AO Poslovna komunikacija 2 1 0 6
  19.IN1044 AO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
  19.KOP098 AO Psihologija 2 0 0 6
4 6 19.FI3005 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7 19.FI2012 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8 19.IN1025 TM Matematika 3 3 3 0 6
9 19.FI2022 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10 19.IN1I04   Izborni predmet iz grupe G5 (bira se 1 od 5 ) 0-2 0-2 0 4-6
  19.IN1045 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
  19.IN2010 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
  19.IN1068 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
  19.IN1069 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
  19.KOP094 AO Pedagogija 2 0 0 6
Zbir 23-25 19-22 2 57-61
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1 19.IN1027 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 3 0 7
2 19.IN1028 SA Dizajniranje softvera 3 3 0 7
3 19.IN1029 NS Računarske simulacije 2 3 0 6
4 19.IN1030 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
5 19.IN1I05   Izborni predmet iz grupe R6 (bira se 1 od 5 ) 2-3 2 0-1 5-6
  19.FI4002 SA Veb programiranje 1 2 2 0 6
  19.FI2021 NS Informacioni sistemi 1 3 2 1 6
  19.FI3007 NS Računarska grafika 2 2 0 6
  19.IN1046 TM Metodika nastave informatike 2 2 0 6
  19.IN1047 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
6 6 19.IN1032 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
7 19.IN1033 TM Formalni jezici i jezički procesori 2 2 0 6
8 19.IN1034 TM Numerička matematika 2 2 0 5
9 19.IN1I06   Izborni predmet iz grupe R7 (bira se 2 od 7 ) 2-5 1-4 0 11-14
  19.IN1048 AO Inovacije i preduzetništvo 2 1 0 6
  19.IN1049 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 0 7
  19.IN1050 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
  19.FI2023 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
  19.IN1051 NS Mehanika 2 2 0 5
  19.IN1052 TM Metodika nastave programiranja 3 2 0 6
  19.IN1053 SA Školska praksa 0 0 0 6
Zbir 21-25 20-23 0-1 58-62
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1 19.IN1036 SA Stručna praksa R 0 0 0 3
2 19.FI1040 NS Paralelno programiranje 2 2 0 7
3 19.IN1I07   Izborni predmet iz grupe R9 (bira se 2 od 5 ) 4 4 0 14
  19.IN1054 TM Teorija informacija 2 2 0 7
  19.IN1055 TM Programski prevodioci 2 2 0 7
  19.IN1056 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
  19.IN1057 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
  19.IN1058 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
4 19.IN1I08   Izborni predmet iz grupe R10 (bira se 1 od 8 ) 2-3 2 0 7
  19.IN1059 NS Mirkoprocesorski sistemi 2 2 0 7
  19.IN1060 NS Robotika 2 2 0 7
  19.IN1061 SA Izborni seminar 3 2 0 7
  19.FI4001 NS Semantički veb 2 2 0 7
  19.IN1062 SA Veb programiranje 2 2 2 0 7
  19.IN1063 SA Upravljanje projektima 2 2 0 7
  19.IN1065 SA Računarstvo u oblaku 2 2 0 7
  19.FI3017 SA Programiranje mobilnih uređaja 2 2 0 7
8 5 19.IN1039 NS Završni rad 0 0 0 4
6 19.IN1040 SA Projektni zadatak 0 0 0 7
7 19.FI1042 NS Softversko inženjerstvo 3 3 0 7
8 19.IN1041 NS Operativni sistemi 2 2 2 0 6
9 19.IN1042 NS Baze podataka 2 3 2 0 5
Zbir 16-17 15 0 60
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 19.INF032 TM Osnovi programiranja 2 2 0 7
2 19.FIZ060 TM Teorijske osnove informatike 2 2 0 5
3 19.INF033 TM Matematika 1 3 3 0 6
4 19.INF034 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
5 19.INFI04   Izborni predmet iz grupe G1 (bira se 1 od 2 ) 0 2 0 3
  19.INF041 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 0 3
  19.INF042 SA Praktikum iz programiranja 2 0 2 0 3
6 19.INFI05   Izborni predmet iz grupe G2 (bira se 1 od 2 ) 2 1 0 5
  19.IN1066 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
  19.IN1067 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
2 7 19.INF037 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
8 19.INF038 TM Matematika 2 4 4 0 9
9 19.INF039 NS Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
10 19.INFI06   Izborni predmet iz grupe G3 (bira se 2 od 5 ) 1-4 3-4 0 8-10
  19.INF043 NS Popularna nauka 2 1 0 4
  19.INF044 AO Softverski alati 0 2 0 4
  19.INF045 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
  19.INF046 TM Elektrotehnika 2 2 0 5
  19.INF047 TM Fizika 2 2 0 5
Zbir 21-24 23-24 0 61-63
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1 19.IN1022 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2 19.FI3001 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3 19.IN1023 NS Strukture podataka i algoritmi 2 2 3 0 6
4 19.FIZ062 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5 19.IN2I03   Izborni predmet iz grupe S4 (bira se 1 od 3 ) 2 0-1 0 4-6
  19.IN1043 AO Poslovna komunikacija 2 1 0 6
  19.IN1044 AO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
  19.KOP098 AO Psihologija 2 0 0 6
4 6 19.FI3005 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7 19.FI2012 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8 19.IN2010 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
9 19.FI2022 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10 19.IN2I04   Izborni predmet iz grupe S5 (bira se 1 od 6 ) 0-3 0-2 0 4-6
  19.IN1045 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
  19.IN2023 TM Teorija brojeva i kriptografija 2 2 0 5
  19.IN2024 NS Odabrana poglavlja elementarne matematike 3 2 0 6
  19.IN1068 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
  19.IN1069 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
  19.KOP094 AO Pedagogija 2 0 0 6
Zbir 20-23 18-21 2 57-61
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1 19.IN1027 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 3 0 7
2 19.IN1028 SA Dizajniranje softvera 3 3 0 7
3 19.FI4002 SA Veb programiranje 1 2 2 0 6
4 19.FI2021 NS Informacioni sistemi 1 3 2 1 6
5 19.IN2I05   Izborni predmet iz grupe S6 (bira se 1 od 5 ) 2-3 2 0 5-6
  19.IN2025 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
  19.IN1030 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
  19.FI3007 NS Računarska grafika 2 2 0 6
  19.IN1046 TM Metodika nastave informatike 2 2 0 6
  19.IN1047 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
6 6 19.IN2013 NS Uvod u softversko inženjerstvo 2 3 0 6
7 19.IN2014 NS Interakcija čovek-računar 2 2 0 6
8 19.IN2015 SA Elektronsko poslovanje 2 3 0 5
9 19.IN2I06   Izborni predmet iz grupe S7 (bira se 1 od 3 ) 2-3 2 0 6-7
  19.IN1032 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
  19.FI2023 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
  19.IN2026 TM Teorija automata i programski prevodioci 2 2 0 7
10 19.IN2I07   Izborni predmet iz grupe S8 (bira se 1 od 4 ) 0-3 0-2 0 6-7
  19.IN1050 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
  19.IN1049 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 0 7
  19.IN1052 TM Metodika nastave programiranja 3 2 0 6
  19.IN1053 SA Školska praksa 0 0 0 6
Zbir 21-26 22-24 1 60-63
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1 19.IN2018 SA Stručna praksa S 0 0 0 5
2 19.IN2019 NS Kvalitet i testiranje softvera 3 2 0 6
3 19.IN2I08   Izborni predmet iz grupe S9 (bira se 1 od 4 ) 2 2 0 7
  19.IN1054 TM Teorija informacija 2 2 0 7
  19.IN1056 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
  19.IN1058 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
  19.FI1040 SA Paralelno programiranje 2 2 0 7
4 19.IN2I09   Izborni predmet iz grupe S10 (bira se 2 od 9 ) 4-5 4 0 14
  19.IN1063 SA Upravljanje projektima 2 2 0 7
  19.IN1059 NS Mikroprocesorski sistemi 2 2 0 7
  19.IN1060 NS Robotika 2 2 0 7
  19.IN1061 SA Izborni seminar 3 2 0 7
  19.FI4001 NS Semantički veb 2 2 0 7
  19.IN1062 SA Veb programiranje 2 2 2 0 7
  19.FI3018 SA Fizika igara 2 2 0 7
  19.IN1065 SA Računarstvo u oblaku 2 2 0 7
  19.FI3017 SA Programiranje mobilnih uređaja 2 2 0 7
8 5 19.IN1039 NS Završni rad 0 0 0 4
6 19.IN1040 SA Projektni zadatak 0 0 0 7
7 19.IN1042 NS Baze podataka 2 3 2 0 5
8 19.IN2I10   Izborni predmet iz grupe S11 (bira se 2 od 4 ) 4 3-4 0 12
  19.FI3019 NS Internet stvari 2 2 0 6
  19.IN1041 NS Operativni sistemi 2 2 2 0 6
  19.IN2027 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6
  19.IN1048 AO Inovacije i preduzetništvo 2 1 0 6
Zbir 16-17 13-14 0 60
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 19.INF032 TM Osnovi programiranja 2 2 0 7
2 19.FIZ060 TM Teorijske osnove informatike 2 2 0 5
3 19.INF033 TM Matematika 1 3 3 0 6
4 19.INF034 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
5 19.INFI04   Izborni predmet iz grupe G1 (bira se 1 od 2 ) 0 2 0 3
  19.INF041 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 0 3
  19.INF042 SA Praktikum iz programiranja 2 0 2 0 3
6 19.INFI05   Izborni predmet iz grupe G2 (bira se 1 od 2 ) 2 1 0 5
  19.IN1066 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
  19.IN1067 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
2 7 19.INF037 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
8 19.INF038 TM Matematika 2 4 4 0 9
9 19.INF039 NS Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
10 19.INFI06   Izborni predmet iz grupe G3 (bira se 2 od 5 ) 1-4 3-4 0 8-10
  19.INF043 NS Popularna nauka 2 1 0 4
  19.INF044 AO Softverski alati 0 2 0 4
  19.INF045 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
  19.INF046 TM Elektrotehnika 2 2 0 5
  19.INF047 TM Fizika 2 2 0 5
Zbir 21-24 23-24 0 61-63
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1 19.IN1022 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2 19.FI3001 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3 19.FI1018 TM Analogna elektronika 2 1 2 6
4 19.FIZ062 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5 19.IN3I01   Izborni predmet iz grupe I4 (bira se 1 od 3 ) 2 0-1 0 4-6
  19.IN1043 AO Poslovna komunikacija 2 1 0 6
  19.IN1044 AO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
  19.KOP098 AO Psihologija 2 0 0 6
4 6 19.FI3005 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7 19.FI2012 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8 19.IN1025 TM Matematika 3 3 3 0 6
9 19.FI2022 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10 19.IN3I02   Izborni predmet iz grupe I5 (bira se 1 od 5 ) 0-2 0-2 0 4-6
  19.IN1045 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
  19.IN2010 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
  19.IN1068 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
  19.IN1069 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
  19.KOP094 AO Pedagogija 2 0 0 6
Zbir 23-25 17-20 4 57-61
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1 19.IN1028 SA Dizajniranje softvera 3 3 0 7
2 19.FI3009 TM Električna merenja i senzori 2 0 2 6
3 19.FI1021 NS Digitalna elektronika 2 1 2 7
4 19.IN1030 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
5 19.IN3I03   Izborni predmet iz grupe I6 (bira se 1 od 5 ) 2-3 2-3 0-1 6-7
  19.FI4002 SA Veb programiranje 1 2 2 0 6
  19.IN1029 NS Računarske simulacije 2 3 0 6
  19.IN1027 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 3 0 7
  19.FI2021 NS Informacioni sistemi 1 3 2 1 6
  19.FI3007 NS Računarska grafika 2 2 0 6
6 6 19.IN1032 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
7 19.FI3014 SA Primena elektronskih kola 2 2 0 6
8 19.IN1034 TM Numerička matematika 2 2 0 5
9 19.IN3I04   Izborni predmet iz grupe I7 (bira se 1 od 2 ) 2 2 0 6-7
  19.IN2026 TM Teorija automata i programski prevodioci 2 2 0 7
  19.FI2023 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
10 19.IN3I05   Izborni predmet iz grupe I8 (bira se 1 od 3 ) 2 1-2 0 6-7
  19.IN1048 AO Inovacije i preduzetništvo 2 1 0 6
  19.IN1049 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 0 7
  19.IN1050 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
Zbir 22-23 17-19 4-5 60-63
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1 19.IN1036 SA Stručna praksa R 0 0 0 3
2 19.FI3011 SA Mikrokontrolerski sistemi 2 2 0 6
3 19.IN3I06   Izborni predmet iz grupe I9 (bira se 2 od 5 ) 4 4 0 14
  19.IN1054 TM Teorija informacija 2 2 0 7
  19.IN1056 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
  19.IN1057 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
  19.IN1058 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
  19.FI1040 SA Paralelno programiranje 2 2 0 7
4 19.IN3I07   Izborni predmet iz grupe I10 (bira se 1 od 8 ) 2-3 2 0 7
  19.FI3017 SA Programiranje mobilnih uređaja 2 2 0 7
  19.FI3018 SA Fizika igara 2 2 0 7
  19.IN1060 NS Robotika 2 2 0 7
  19.IN1061 SA Izborni seminar 3 2 0 7
  19.FI4001 NS Semantički veb 2 2 0 7
  19.IN1062 SA Veb programiranje 2 2 2 0 7
  19.IN1063 SA Upravljanje projektima 2 2 0 7
  19.IN1065 SA Računarstvo u oblaku 2 2 0 7
8 5 19.IN1039 NS Završni rad 0 0 0 4
6 19.IN1040 SA Projektni zadatak 0 0 0 7
7 19.FI1042 NS Softversko inženjerstvo 3 3 0 7
8 19.IN1041 NS Operativni sistemi 2 2 2 0 6
9 19.FI3019 SA Internet stvari 2 2 0 6
Zbir 15-16 15 0 60