Publikacije

Naučni časopis:

Nastavnici i saradnici Instituta autori su velikog broja udžbenika i zbirki zadataka, koji se mogu nabaviti u Institutu i u skriptarnici Fakulteta. Neka od novijih izdanja su:

  • Bojana Borovićanin: Diskretna matematika-teorija brojeva, kombinatorika i teorija grafova, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2019.
  • Emilija Nešović, Ana Hinić-Galić: Zbirka zadataka iz diferencijalne geometrije krivih u euklidskom prostoru, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, 2010. 
  • Dušan Stefanović: SQL i programiranje u relacionim bazama podataka, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2009.
  • Marija Stanić: Numerička integracija oscilatornih funkcija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2008.
  • Marija Stanić, Slađana Dimitrijević, Suzana Simić, Dejan Bojović: Funkcionalna analiza - zbirka zadataka, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2007.
  • Dejan Bojović, Branislav Popović, Marija Stanić: Parcijalne i integralne jednačine - zbirka zadataka, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2006.
  • Marija Stanić, Nebojša Ikodinović: Teorija brojeva - zbirka zadataka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
  • Ljiljana Pavlović: Zbirka zadataka iz matematičkog programiranja i varijacionog računa, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2004.
  • Nebojša Ikodinović: Zbirka zadataka iz teorije grupa, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2003.