Master rad na Master akademskim studijama matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama matematike

icon Template za izradu master rada

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITA. Rok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu.Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova.

 

Spisak tema

 

  • Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama matematike školske 2020/2021. godine.

Smer: Teorijska matematika

R.br Tema Nastavnik  
1. Primena frakcionog računa Suzana Aleksić
2. Gama funkcija Dejan Bojović
3. Neke nejednakosti za slučajne procese ili kako da se kockate ako baš morate? Slađana Dimitrijević
4. Algebraizacija predikatske logike prvog reda Radosav Đorđević
5. Topološka klasifikacija natkrivajućih prostora Marinko Timotijević
6. Konjugovane matrice susedstva Mirko Lepović
7. O jako regularnim grafovima Mirko Lepović
8. Krive na kvadrikama u prostoru Minkovskog Emilija Nešović
9. Implementacija numeričkih metoda za rešavanje nelinearnih jednačina i
sistema u softverskom paketu Wolfram Mathematica
Tatjana Tomović


Smer: Profesor matematike

R.br Tema Nastavnik  
1. Primena diferencijalnog i integralnog računa u fizici i ekonomiji Suzana Aleksić
2. Primena linearnog programiranja u teoriji igara Bojana Borovičanin
3. Funkcije u teoriji brojeva Bojana Borovičanin
4. Funkcionalni nizovi i redovi Dejan Bojović
5. Sadržaji teorije verovatnoće u douniverzitetskoj nastavi matematike Slađana Dimitrijević
6. Sadržaji statistike u douniverzitetskoj nastavi matematike Slađana Dimitrijević
7. Uopšteni nizovi i filteri u topologiji Radosav Đorđević
8. Neke konstrukcije pravilnih mnogouglova Milica Grbović
9. Izometrijske transformacije euklidske ravni E2 i hiperboličke ravni L2 Milica Grbović
10. Eksponencijalna formula i neke njene primene Mirjana Lazić
11. Sistem različitih predstavnika i latinski kvadrati Mirjana Lazić
12. Kanonske forme matrica Silvana Marinković
13. Izgradnja uređenog polja realnih brojeva Silvana Marinković
14. Reciprocitet u projektivnoj ravni Emilija Nešović
15. Trigonometrijski redovi Mirjana Pavlović
16. Primena kompleksnih brojeva Mirjana Pavlović
17. Leonard Ojler i logaritmi Marija Stanić
18. Bulove matrice Nenad Stojanović
19. Realni i hiperrealni brojevi Nenad Stojanović
20. Topološka klasifikacija kompaktnih, zatvorenih površi Marinko Timotijević
21. Topologija linije Marinko Timotijević