Master rad na Master akademskim studijama matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama matematike

icon Template za izradu master rada

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITA. Rok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu. Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova. 

 

Spisak tema

 

  • Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama matematike školske 2018/2019. godine.

Smer: Teorijska matematika

R.br Tema Nastavnik  
1. Primena frakcionog računa Suzana Aleksić
2. Teorija brojeva i kriptografija Bojana Borovičanin
3. Integralne jednačine sa L2 jezgrom Dejan Bojović
4. Teorija uzoraka Slađana Dimitrijević
5. Algebraizacija predikatske logike prvog reda Radosav Đorđević
6. O integralnim grafovima Mirko Lepović
7. Konjugovane matrice susedstva Mirko Lepović
8. O jako regularnim grafovima Mirko Lepović
9. Normalni linearni operatori Silvana Marinković
10. Krive na kvadrikama u prostoru Minkovskog Emilija Nešović
11. Primena tehnike majorizacije za određivanje granica topoloških indeksa Ljiljana Pavlović
12. Tenzori krivine Rimanove mnogostrukosti Miroslava Petrović-Torgašev
13. Implementacija numeričkih metoda za rešavanje nelinearnih jednačina i
sistema u softverskom paketu Wolfram Mathematica
Tatjana Tomović


Smer: Profesor matematike

R.br Tema Nastavnik  
1. Matematičko modeliranje u osnovnoj i srednjoj školi Suzana Aleksić
2. Verižni razlomci i primene Bojana Borovičanin
3. Lebegov integral Dejan Bojović
4. Nastava matematike u okviru STEM obrazovanja Slađana Dimitrijević
5. Prostori preslikavanja Radosav Đorđević
6. William Rowan Hamilton i njegov doprinos razvoju algebre Mirjana Lazić
7. Diofantove jednačine Mirjana Lazić
8. Metod tabloa Silvana Marinković
9. Neke primene transformacije sličnosti u konstruktivnim zadacima u srednjoj školi Emilija Nešović
10. Protoci u mreži: Edmonds-Karp i Dinic-ev algoritam Ljiljana Pavlović
11. Laplasova transformacija Mirjana Pavlović
12. Nejednakosti i primene Mirjana Pavlović
13. Merkatorova projekcija Miroslava Petrović-Torgašev
14. Pal Erdeš - život i rad Branislav Popović
15. Kalendar kroz prizmu matematičara Branislav Popović
16. Strategije rešavanja matematičkih problema - geometrija Marija Stanić
17. Konstrukcije pravilnog petougla Marija Stanić
18. Problem sopstvenih vrednosti Tatjana Tomović