Master rad na Master akademskim studijama matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama matematike

iconPotvrda  o odbrani master rada

iconIzjava autora o korišćenju završnog (master) rada

icon Template za izradu master rada

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITA. Rok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu.Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova.

 

Spisak tema

 

  • Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama matematike školske 2022/2023. godine.

Smer: Teorijska matematika

R.br Tema Nastavnik  
1. Linearni operatori u Hilbertovim prostorima Dejan Bojović
2. Neke nejednakosti za slučajne procese ili kako da se kockate ako baš morate? Slađana Dimitrijević
3. Kompaktnost u matematici Radosav Đorđević
4. Potpunost i kompaktnost predikatskog računa Nenad Stojanović
5. Klasifikacija konačno-dimenzionalnih, realnih, komutativnih algebri sa
deljenjem koje imju jedinicu
Marinko Timotijević
6. Konveksna analiza Marinko Timotijević


Smer: Profesor matematike

R.br Tema Nastavnik  
1. Vizuelno-logički pristup u nastavi matematike Suzana Aleksić
2. Primena eksponencijalne i logaritamske funkcije u drugim naukama Suzana Aleksić
3. Savršeni brojevi Bojana Borovićanin
4. Linearno programiranje i primene Bojana Borovićanin
5. Lebegov integral Dejan Bojović
6. Mera i merenje u nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi Slađana Dimitrijević
7. Granična vrednost u nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi Slađana Dimitrijević
8. Matematičke etide o neprekidnosti Radosav Đorđević
9. Binomna i uopštena binomna teorema Mirjana Lazić
10. Individualizovana i programirana nastava matematike Aleksandar Milenković
11. Nastava i učenje kombinatorike otkrivanjem uz upotrebu manipulativa Aleksandar Milenković
12. Neke primene vizualizacije u planimetriji i kvadraturi
geometrijskih figura
Emilija Nešović
13. Karakterizacije rektifikacionih krivih u euklidskom prostoru
E3
Emilija Nešović
14. Metrički prostori Mirjana Pantović
15. Implicitne funkcije Mirjana Pantović
16. Analiza varijansi-jednofaktorski i dvofaktorski problem Bogdan Pirković
17. Regresija druge vrste Bogdan Pirković
18. Mera i merenje u planu nastave i učenja matematike u osnovnoj školi i u gimnaziji Marija Stanić
19. Strategije rešavanja zadataka iz Teorije brojeva Marija Stanić
20. Dokazi bez reči u matematičkoj analizi Nenad Stojanović
21. Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori Nenad Stojanović
22. Analitička produženja funkcija kompleksne promenljive Marinko Timotijević
23. B-splajnovi Tatjana Tomović Mladenović
24. Rekurzivna izračunavanja i sumiranje Tatjana Tomović Mladenović
25. Numerička integracija periodičnih funkcija Tatjana Tomović Mladenović
26. Interaktivna vizuelizacija u programskom paketu Wolfram Mathematica Tatjana Tomović Mladenović