Master rad na Master akademskim studijama matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama matematike

iconPotvrda  o odbrani master rada

iconIzjava autora o korišćenju završnog (master) rada

icon Template za izradu master rada

Napomene: Student bira temu tek kada je POLOŽIO BAR DVA ISPITA. Rok za odbranu Master rada je 2 godine od datuma izbora teme, i u tom periodu nije moguće menjati temu.Svake školske godine se tokom februara meseca objavljuje spisak novih tema. Izbor novih tema je moguć od 1. marta tekuće školske godine. Izbor tema se vrši u periodima između ispitnih rokova.

 

Spisak tema

 

  • Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama matematike školske 2023/2024. godine.

Smer: Teorijska matematika i primene

R.br Tema Nastavnik  
1. Martigali Slađana Dimitrijević
2. Kompaktnost u matematici Radosav Đorđević
3. Esej o kompaktnosti Radosav Đorđević
4. Klasifikacija konačno-dimenzionalnih, realnih, komutativnih algebri sa
deljenjem koje imju jedinicu
Marinko Timotijević
5. Konveksna analiza Marinko Timotijević
6. Kombinatorna analiza topoloških prostora, simplicijalna homologija Marinko Timotijević


Smer: Profesor matematike

R.br Tema Nastavnik  
1. Bazelski problem Suzana Aleksić
2. Primena kongruencija Bojana Borovićanin
3. Primena linearnog programiranja u teoriji igara Bojana Borovićanin
4. Granični problemi za hiperboličke jednačine Dejan Bojović
5. Induktivno zaključivanje i dokaz u nastavi matematike Slađana Dimitrijević
6. Numeracija grafova Mirjana Lazić
7. Projektna nastava matematike Aleksandar Milenković
8. O nekim klasama involuta i evoluta u euklidskom prostoru E3 Emilija Nešović
9. Karakterizacije rektifikacionih krivih u euklidskom prostoru
E3
Emilija Nešović
10. Nesvojstveni integral Mirjana Pantović
11. Regresija druge vrste Bogdan Pirković
12. Mera i merenje u planu nastave i učenja matematike u osnovnoj školi i u gimnaziji Marija Stanić
13. Logičko-kombinatorne ideje u nastavi matematike u osnovnoj školi i u gimnaziji Marija Stanić
14. Lebova mera Nenad Stojanović
15. Diskretna Furijeova transformacija Marinko Timotijević
16. B-splajnovi Tatjana Tomović Mladenović
17. Rekurzivna izračunavanja i sumiranje Tatjana Tomović Mladenović
18. Numerička integracija periodičnih funkcija Tatjana Tomović Mladenović
19. Interaktivna vizuelizacija u programskom paketu Wolfram Mathematica Tatjana Tomović Mladenović
20. Trigonometrijske funkcije u softveru Geogebra Tatjana Tomović Mladenović

 

Smer: Računarstvo i primenjena matematika.

R.br Tema Nastavnik  
1. Algebarske metode u teoriji grafova Bojana Borovićanin
2. Linearni klasifikacioni metodi Bogdan Pirković
3. Linearni metodi za regresiju Bogdan Pirković