Master rad na Master akademskim studijama matematike

Pravilnici i obrasci

iconPravilnik o prijavi, izradi i odbrani Završnog rada i polaganju Studijskog istraživačkog rada na master akademskim studijama matematike

icon Template za izradu master rada

icon Molba za izradu završnog rada (doc) icon Molba za izradu završnog rada (pdf)

Napomena: Student bira temu tako što popunjenu molbu za izradu završnog rada pošalje e-mailom na imi.servis@gmail.com.

Spisak tema
  • Spisak tema za Master radove na Master akademskim studijama matematike školske 2016/2017. godine.
R.br Tema Nastavnik
1. Gibsov fenomen Suzana Aleksić
2. Odnos Rimanovog i Lebegovog integrala Suzana Aleksić
3. Primena eksponencijalne i logaritamske funkcije u drugim naukama Suzana Aleksić
4. Permutacione matrice Bojana Borovičanin
5. Teorija brojeva kroz istoriju Bojana Borovičanin
6. Distribucija prostih brojeva i Rimanova zeta-funkcija Bojana Borovičanin
7. Anri Poenkare – život i delo Dejan Bojović
8. Granični problemi sa generalisanim rešenjima Dejan Bojović
9. Takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola Slađana Dimitrijević
10. Stacionarni slučajni procesi Slađana Dimitrijević
11. Takmičenja iz matematike za učenike srednjih škola Slađana Dimitrijević
12. Teorija informacija za konačne sisteme Slađana Dimitrijević
13. Primena Bulovih algebri u informacionim tehnologijama Radosav Đorđević
14. Metrizabilni topološki prostori Radosav Đorđević
15. Grupe i kombinatorna prebrojavanja Mirjana Lazić
16. Neki specijalni brojevi Mirjana Lazić
17. O integralnim grafovima Mirko Lepović
18. Konjugovane matrice susedstva Mirko Lepović
19. O jako regularnim grafovima Mirko Lepović
19. Metod rezolucije u iskaznoj i predikatskoj logici Silvana Marinković
20. Izračunljivost Silvana Marinković
21. Integralni domeni Silvana Marinković
22. Neke karakterizacije Manhajmovih krivih u euklidskim prostorima
E3 i E4
Emilija Nešović
23. Rektifikacione, normalne i oskulatorne krive u
euklidskim prostorima E3 i E4
Emilija Nešović
24. Određivanje k najkraćih puteva između dva čvora u mreži i najkraćeg puta sa unapred zadatim brojem lukova Ljiljana Pavlović
25. Određivanje protoka u mreži minimalne cene Ljiljana Pavlović
26. Metrički prostori Mirjana Pavlović
27. Implicitne funkcije Mirjana Pavlović
28. Krivinski uslovi pseudo-simetričnog tipa Rimanove mnogostrukosti Miroslava Petrović-Torgašev
29. Tenzori krivine Rimanove mnogostrukosti Miroslava Petrović-Torgašev
30. Štefan Banah i Škotska knjiga Branislav Popović
31. Periodične i skoro periodične funkcije Branislav Popović
32. Simpsonove prave Branislav Popović
33. Ojler i kompleksne promenljive Branislav Popović
34. Strategije rešavanja matematičkih problema - algebra Marija Stanić
35. Konstruktivni elementi i pristupi u teoriji aproksimacija Marija Stanić
36. Numeričke metoda za rešavanje algebarskih jednačina Tatjana Tomović
37. Ekstremalni problemi za polinome Tatjana Tomović

Napomena: Teme koje su već izabrane označene su sivom bojom.