Diplomski rad po starom programu

Prijava diplomskog rada
  • Studenti koji studiraju po starom studijskom programu temu za diplomski rad biraju sa spiska ponuđenih tema.
  • Nakon odabira teme diplomskog rada i obavljenih konsultacija sa potencijalnim mentorom student popunjava formular Molba za izradu završnog rada. Na osnovu podnete molbe Veće Katedre formira komisiju za ocenu i odbranu završnog rada.
  • Popunjenu molbu za izradu diplomskog rada je potrebno poslati e-mailom na imi.servis@gmail.com.

icon Molba za izradu završnog rada (doc) icon Molba za izradu završnog rada (pdf)

Izrada diplomskog rada
  • O tehničkim detaljima diplomskog rada student se dogovara sa mentorom.

Odbrana diplomskog rada
  • Nakon obavljenih konsultacija sa mentorom i članovima komisije za ocenu i odbranu, student u studentskoj službi prijavljuje termin odbrane diplomskog rada. Odbrana diplomskog rada mora biti prijavljena najmanje 5 dana pre dogovorenog termina odbrane.
  • Student je dužan da svakom članu komisije dostavi po jednu tvrdu kopiju rada i jednu kopiju fakultetskoj biblioteci.
  • Da bi se ostvarili uslovi neophodni za održavanje odbrane diplomskog rada, student obaveštava administratora na Institutu za matematiku i informatiku o terminu odbrane i eventualnim specifičnim tehničkim zahtevima. Na osnovu toga administrator putem sajta Instituta i oglasne table obaveštava javnost o odbrani i brine se da se obezbede tehnički uslovi za njeno održavanje.
  • Pre odbrane diplomskog rada student je dužan da mentoru dostavi svoju biografiju koja će biti pročitana na početku odbrane.
 
Pravilnici

icon Odluka o zabrani donošenja poklona

Spisak tema za diplomske radove
R.br Tema Nastavnik
1. Diofantove jednačine u nastavi matematike Suzana Aleksić
2. Diferencijalni račun funkcija više promenljivih Dejan Bojović
3. Nejednakosti Bojana Borovićanin
4. Teorija odlučivanja Slađana Dimitrijević
5. Mur-Smitova konvergencija Radosav Đorđević
6. Koncepti programskog jezika Rust Miloš Ivanović
7. Razbijanje prirodnog broja Mirjana Lazić
8. Dedukcija u iskaznoj logici Silvana Marinković
9. Prvi Hilbertov problem Emilija Nešović
10. Određivanje najkraćeg Hamiltonovog puta  i Hamiltonove konture Ljiljana Pavlović
11. Funkcionalni nizovi i redovi Mirjana Pavlović
12. Rimanova geometrija površi u E3 Miroslava Petrović–Torgašev
13. Neprekidne funkcije Branislav Popović
14. Monotone funkcije
 i njihove nejednakosti
Marija Stanić
15. Projektovanje i izrada informacionog sistema za upravljanje kvalitetom Nenad
Stefanović
16. Duboko mašinsko učenje Boban Stojanović
17. Numerički metodi za rešavanje nelinearnih jednačina i sistema Tatjana Tomović