Završni rad na Osnovnim studijama informatike

Prijava završnog rada
 • Temu za završni rad student bira u dogovoru sa mentorom, pri čemu mentor može biti bilo koji profesor koji je angažovan na Osnovnim i Master akademskim studijama informatike.
 • Student može prijaviti temu ukoliko je polaganjem ispita sa prve tri studijske godine ostvario najmanje 180 ESP bodova.
 • Student mora prijaviti temu rada najkasnije do 15. aprila tekuće školske godine.
 • Nakon obavljenih konsultacija sa potencijalnim mentorom student popunjava formular Molba za izradu završnog rada. Na osnovu podnete molbe Veće Katedre formira komisiju za ocenu i odbranu završnog rada.
 • .
Izrada završnog rada
 • Tema završnog rada se obrađuje u okviru dva predmeta: Projektni zadatak i Završni rad. U okviru predmeta Projektni zadatak student je dužan da uradi praktični deo teme koju je odabrao, dok je u okviru predmeta Završni rad dužan da svoj rad predstavi u pisanom obliku i odbrani ga pred komisijom.
 • O tehničkim detaljima završnog rada student se dogovara sa mentorom.
 • Ukoliko student želi da završni rad odbrani do kraja tekuće školske godine (do 30. septembra), praktični deo rada (Projektni zadatak) mora biti završen najkasnije do 15. jula tekuće školske godine, prva celovita verzija pisanog rada (Završni rad) mora biti dostavljena mentoru na pregledanje najkasnije do 10. avgusta, a konačna verzija rada do 15. septembra tekuće školske godine.

Odbrana završnog rada
 • Nakon obavljenih konsultacija sa mentorom i članovima komisije za ocenu i odbranu, student u studentskoj službi prijavljuje termin odbrane završnog rada. Odbrana završnog rada mora biti prijavljena najmanje 5 dana pre dogovorenog termina odbrane.
 • Student je dužan da dostavi po jednu štampanu i povezanu kopiju rada mentoru i jednu tvrdu kopiju potpisanu od strane članova komisije fakultetskoj biblioteci. 
 • Da bi se ostvarili uslovi neophodni za održavanje odbrane završnog rada, student obaveštava administratora na Institutu za matematiku i informatiku o terminu odbrane i eventualnim specifičnim tehničkim zahtevima. Na osnovu toga administrator putem sajta Instituta i oglasne table obaveštava javnost o odbrani i brine se da se obezbede tehnički uslovi za njeno održavanje.
 • Pre odbrane završnog rada student je dužan da mentoru dostavi svoju biografiju koja će biti pročitana na početku odbrane.
 • Završni rad mora biti odbranjen najkasnije do 15. aprila naredne kalendarske godine. Ukoliko student ne odbrani rad u predviđenom roku, uz saglasnost mentora, može nastaviti rad na istoj temi najviše još jednu godinu.

 Pravilnici

icon Odluka o zabrani donošenja poklona

icon Pravilnik o prijavi,izradi i odbrani Završnog rada na osnovnim akademskim studijama informatike