Studije matematike na Institutu za matematiku i informatiku

"Matematika i njen stil razmišljanja moraju postati sastavni deo opšte kulture savremenog čoveka, čoveka koji se obrazuje u današnjim školama, bez obzira da li će on vršiti posao koji koristi matematiku ili ne."
Zaključak konferencije UNESCO-a o obrazovanju
Misija
 • Da kvalitet znanja naših studenata bude prepoznatljivo dobar
 • Da naši studenti budu spremni za samostalan rad u školi, kao i za dalje stručno i naučno usavršavanje
Vizija
 • Da kroz partnerstvo sa osnovnim i srednjim školama Šumadijskog okruga omogućimo studentima odgovarajuću praksu i time ih pripremimo za budući rad
 • Da zajedno sa studentima radimo na realizaciji matematičkih projekata
 • Da zajedno sa informatičarima radimo na projektima primenjene matematike i razvoju informacionih tehnologija
Šta je matematika?

Iako su mnogi pokušavali da definišu šta je matematika, opšti stav je da je ni jedna definicija ne može potpuno opisati. Jedini put do odgovora na ovo pitanje jeste bavljenje matematikom. Recimo da je daleko od predstave koju većina ima – tehnika baratanja brojevima i ‘slovima’, tj. račun. Potpuno suprotan doživljaj imaju oni koji se njom bave. Oni će se složiti sa konstatacijom da je matematika univerzalni alat, primenljiviji od bilo kog drugog. Matematičari koriste brojeve i simbole u različite svrhe, od stvaranja novih teorija do prevođenja tehničkih problema u matematičke okvire.

Na studijama matematike
 • Obavezni predmeti pokrivaju znanja koja svaki matematičar mora da poseduje
 • Veliki broj izbornih predmeta nudi studentima mogućnost da jednim delom sami kreiraju studije prema svojim afinitetima
 • Planovi su tako osmišljeni da je promena modula u toku studija moguća u bilo kom trenutku

Program je u postupku akreditacije. Osnovne akademske studijematematike traju 4 godine (8 semestara), obim studija je 240 ESPB bodova. Nakon završenih osnovnihakademskih studija matematike, u zavisnosti od izabranog modula, student stiče jedan od sledećih stručnih naziva:

 • diplomirani  matematičar – profesor matematike,
 • diplomirani  matematičar – teorijska matematika i primene,
 • diplomirani  matematičar – računarstvo i primenjena matematika.

 

Savladavanjem datog Studijskog programa student ima znanja iz matematike neophodna za rešavanje nekih problema u matematici i drugim naukama, privredi, ekonomiji i drugim oblastima, kao i za dalje stručno i naučno usavršavanje. Na svakom od izbornih modula student stiče i znanja iz određenih oblasti računarskih nauka i informatike, što je posebno izraženo na modulu Računarstvo i primenjena matematika.

I godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Matematička logika i teorija skupova 3 3 0 7
2. M102 AO Uvod u geometriju 3 3 0 6
3. M103 AO Uvod u analizu i algebru 4 3 0 7
4. M104 SA Softverski alati 1 2 2 0 4
5.     Izborni predmet – grupa A (1) 2 1,2 0 4
Zbir 14 12,13 0 28
Izborni predmet – grupa A
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa A Fond časova ESPB
p v don
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 4
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 4
3. M154 TM Računarski sistemi 2 2 0 4
I godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Analiza 1 4 3 0 7
2. M106 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
3. M107 SA Diskretna matematika 3 2 0 6
4. MI140 SA Uvod u programiranje 2 2 0 6
5. i 6.     Izborni predmet – grupa B (2) 1,2,3 3,4 0,1 7,8
Zbir 13,14,15 12,13 0,1 32,33
Izborni predmet – grupa B
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa B Fond časova ESPB
p v don
1. M109 SA Softverski alati 2 1 2 0 4
2. MI141 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 1 3
3. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 4
4. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 4
MODUL PROFESOR MATEMATIKE
II godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 3 0 7
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 6
3. M112 TM Linearna algebra 2 3 2 0 6
4. K109 AO Psihologija 2 0 0 4
5. i 6.     Izborni predmet – grupa V (2) 3,4,5 2,4 0 7,9,10
Zbir 15,16,17 10,12 0 30,32,33
Izborni predmet – grupa V
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa V Fond časova ESPB
p v don
1. M184 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
2. M142 AO Kultura govora 2 0 0 3
3. MI142 SA Praktikum iz programiranja 2 1 2 0 4
II godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 7
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 7
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 7
4. K110 AO Pedagogija 2 0 0 4
5.     Izborni predmet – grupa G (1) 2,3 2 0 5,6
Zbir 16,17 11 0 30,31
Izborni predmet – grupa G
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa G Fond časova ESPB
p v don
1. M185 TM Odabrana poglavlja elementarne matematike 3 2 0 6
2. M186 TM Teorija brojeva i kriptografija 2 2 0 5

III godina

III godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M120 NS Analiza 4 3 3 0 6
3. MI100 TM Osnovi programiranja 2 2 0 6
4. K201 AO Pedagoška psihologija 2 0 0 4
5. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
6.     Izborni predmet – grupa D (1) 0,2 2 0 4,5
Zbir 12,14 12 0 31,32
                   
Izborni predmet – grupa D
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa D Fond časova ESPB
p v don
1. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
2. MI143 SA Praktikum iz programiranja 3 0 2 0 4
3. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 5
III godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 NS Numerička matematika 3 2 1 7
2. M187 NS Funkcionalna analiza 1 3 2 0 7
3. M136 TM Metodika nastave matematike 3 3 0 6
4. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 4
5.     Izborni predmet – grupa Đ (1) 2,3 2,3 0 5,6
Zbir 13,14 9,10 1 29,30
Izborni predmet – grupa Đ
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa Đ Fond časova ESPB
p v don
1. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
3. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 3 0 6
4. M188 NS Očigledna topologija 3 2 0 6
5. M189 SA Mehanika 2 2 0 5
IV godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 6
2. M190 NS Funkcionalna analiza 2 2 2 0 6
3. M191 NS Kompleksna analiza 1 2 2 0 5
4. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 5
5. M192 SA Stručna praksa 0 0 0 3
6.     Izborni predmet – grupa E (1) 2,3 3 0 6,7
Zbir 12,13 10 1 31,32
                     
Izborni predmet – grupa D (1)
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa D (1) Fond časova ESPB
p v don
1. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
2. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 6
3. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 6
4. M160 SA Strukture podataka i algoritmi 2 2 3 0 6
IV godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 1 6
2. M137 SA Stručna praksa u školi 2 0 2 6
3. M199 SA Istraživački rad 0 0 0 3
4. M193 SA Završni rad 0 0 0 3
5. i 6.     Izborni predmet – grupa Ž (2) 5,6 2,3,4,5,6 0,3 11,12,13
Zbir 10,11 4,5,6,7,8 3,6 29,30,31
                   
Izborni predmet – grupa Ž
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa Ž Fond časova ESPB
p v don
1. M266 SA Metodika nastave programiranja 2 2 0 5
2. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 3 0 7
3. M194 NS Matematičko modeliranje 3 3 0 6
4. M195 SA Uvod u optimizaciju 3 2 0 6
5. M196 TM Inovacije u nastavi matematike 3 0 3 6
6.. M197 SA Izborni seminar 3 2 0 6
MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA I PRIMENE
II godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 3 0 7
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 6
3. M112 TM Linearna algebra 2 3 2 0 6
4. i 5.     Izborni predmet – grupa V (2) 2,3,4,5 2,4 0 10,12
Zbir 12,13,14,15 10,12 0 29,31
Izborni predmet – grupa V
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa V Fond časova ESPB
p v don
1. M184 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
2. MI143 SA Praktikum iz programiranja 3 0 2 0 4
3. K109 AO Psihologija 2 0 0 4
4. MI100 TM Osnovi programiranja 2 2 0 6
II godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 7
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 7
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 7
4. i 5.     Izborni predmet – grupa G (2) 4,5,6 2,4 0 10,12
Zbir 16,17,18 11,13 0 31,33
Izborni predmet – grupa G
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa G Fond časova ESPB
p v don
1. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
2. M185 TM Odabrana poglavlja elementarne matematike 3 2 0 6
3. M188 NS Očigledna topologija 3 2 0 6
4. K110 AO Pedagogija 2 0 0 4

III godina

III godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M119 NS Algebra i logika 3 3 0 7
3 M120 NS Analiza 4 3 3 0 6
4. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
5.     Izborni predmet – grupa D (1) 2 0,2 0 4,5
Zbir 14 12,14 0 30,31
                     
Izborni predmet – grupa D
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa D Fond časova ESPB
p v don
1. K201 AO Pedagoška psihologija 2 0 0 4
2. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 5
3. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 NS Numerička matematika 3 2 1 7
2. M187 NS Funkcionalna analiza 1 3 2 0 7
3. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4. M136 TM Metodika nastave matematike 3 3 0 6
5.     Izborni predmet – grupa Đ (1) 2,3 0,2,3 0,1 4,5,6,7
Zbir 13,14 9,11,12 1,2 30,31,32,33
Izborni predmet – grupa Đ
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa Đ Fond časova ESPB
p v don
1. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 4
2. M189 SA Mehanika 2 2 0 5
3. M138 NS Topologija 2 2 2 1 6
4. M186 TM Teorija brojeva i kriptografija 2 2 0 5
5. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 3 0 7
IV godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 6
2. M191 NS Kompleksna analiza 1 2 2 0 5
3. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 6
4. M190 NS Funkcionalna analiza 2 2 2 0 6
5. M192 SA Stručna praksa 0 0 0 3
6.     Izborni predmet – grupa E (1) 2,3 0,2,3 0,1 5,6
Zbir 12,13 10,12,13 0,1 31,32
Izborni predmet – grupa E
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa E Fond časova ESPB
p v don
1. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 6
3. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 3 0 6
4. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 5
IV godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 1 6
2. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 6
3. M198 SA Kompleksna analiza 2 2 2 0 5
4. M199 SA Istraživački rad 0 0 0 3
5. M193 SA Završni rad 0 0 0 3
6.     Izborni predmet – grupa Ž (1) 2,3 0,2,3 0,2 6
Zbir 10,11 7,9,10 1,3 29
Izborni predmet – grupa Ž
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa Ž Fond časova ESPB
p v don
1. M194 NS Matematičko modeliranje 3 3 0 6
2. M195 SA Uvod u optimizaciju 3 2 0 6
3. M137 SA Stručna praksa u školi 2 0 2 6
4. M197 SA Izborni seminar 3 2 0 6
5. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 3 0 6
MODUL – RAČUNARSTVO I PRIMENjENA MATEMATIKA
II godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 3 0 7
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 6
3. M112 TM Linearna algebra 2 3 2 0 6
4. MI100 TM Osnovi programiranja 2 2 0 6
5.     Izborni predmet – grupa V (1) 0,1,2,3 0,2 0 4,6
Zbir 12,13,14,15 10,12 0 29,31
Izborni predmet – grupa V
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa V Fond časova ESPB
p v don
1. M184 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
2. K109 AO Psihologija 2 0 0 4
3. MI142 SA Praktikum iz programiranja 2 1 2 0 4
4. MI143 SA Praktikum iz programiranja 3 0 2 0 4
II godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 7
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 7
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 7
4. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
5.     Izborni predmet – grupa G (1) 2,3 0,2 0 4,5,6
Zbir 16,17 11,13 0 31,32,33
Izborni predmet – grupa G
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa G Fond časova ESPB
p v don
1. K110 AO Pedagogija 2 0 0 4
2. M158 NS Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
3. M185 TM Odabrana poglavlja elementarne matematike 3 2 0 6
III godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M199 NS Matematička logika u računarstvu 3 3 0 7
3. M120 NS Analiza 4 3 3 0 6
4. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 6
5.     Izborni predmet – grupa D (1) 2 0,2,3 0 4,5,6
Zbir 14 12,14,15 0 29,30,31
Izborni predmet – grupa D
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa D Fond časova ESPB
p v don
1. K201 AO Pedagoška psihologija 2 0 0 4
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
4 M160 SA Strukture podataka i algoritmi 2 2 3 0 6
III godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 NS Numerička matematika 3 2 1 7
2. M187 NS Funkcionalna analiza 1 3 2 0 7
3. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 3 0 7
4. i 5.     Izborni predmet – grupa Đ (2) 2,3,4,5 2,3,4,5,6 0 10,11,12
Zbir 11,12,13,14 9,10,11,12,13 1 31,32,33
Izborni predmet – grupa Đ
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa Đ Fond časova ESPB
p v don
1. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 3 0 6
2. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 4
3. M189 SA Mehanika 2 2 0 5
4. M186 TM Teorija brojeva i kriptografija 2 2 0 5
5. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 4
6. M136 TM Metodika nastave matematike 3 3 0 6
IV godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 6
2. M180 NS Paralelno programiranje 3 3 0 6
3. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 6
4. M192 SA Stručna praksa 0 0 0 3
5. M191 NS Kompleksna analiza 1 2 2 0 5
6.     Izborni predmet – grupa E (1) 2,3 0,2,3 0,1 5,6,7
Zbir 13,14 11,13,14 0,1 31,32,33
                   
Izborni predmet – grupa E
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa E Fond časova ESPB
p v don
1. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 3 0 6
2. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 5
3. M175 SA Veb programiranje 1 2 3 0 6
4. M190 NS Funkcionalna analiza 2 2 2 0 6
5. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
IV godina
Semestar Redni broj Šifra Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 1 6
2. M194 NS Matematičko modeliranje 3 3 0 6
3. M199 SA Istraživački rad 0 0 0 3
4. M193 SA Završni rad 0 0 0 3
5. i 6.     Izborni predmet – grupa Ž (2) 5,6 2,3,4,5 0,2 11,12
  11,12 7,8,9,10 1,3 29,30
Izborni predmet – grupa Ž
Redni broj Šifra Tip Izborni predmet – grupa Ž Fond časova ESPB
p v don
1. M177 SA Projektni zadatak 3 3 0 5
2. M255 NS Baze podataka 2 3 2 0 6
3. M197 SA Izborni seminar 3 2 0 6
4. M137 SA Stručna praksa u školi 2 0 2 6
5. M195 SA Uvod u optimizaciju 3 2 0 6

Stranica u izradi.

Od školske 2011/2012. godine Osnovne akademske studije i Master akademske studije su organizovane po modelu 4+1.

Studijski program Osnovnih akademskih studija matematike sadrži dva modula:

 • Modul teorijska matematika
 • Modul profesor matematike.

Studenti se opredeljuju za jedan od modula od treće godine studija.

Studijski program Master akademskih studija takođe sadrži dva modula:

 • Modul teorijska matematika
 • Modul profesor matematike.

Odabrani modul određuje zvanje koje će student dobiti nakon završenih studija.

Studijski program Zvanje
Osnovne akademske studije matematike Diplomirani matematičar - teorijska matematika
Diplomirani matematičar - profesor matematike
Master akademske studije Master matematičar - teorijska matematika
Master matematičar - profesor matematike
Doktorske akademske studije Doktor nauka - matematičke nauke

Svaki od studijskih programa ima definisane obavezne i izborne predmete koji, u skladu sa svojom prirodom, mogu biti akademsko-opšteobrazovnog (AO), teorijsko-metodološkog (TM), naučno-stručnog (NS) i stručno-aplikativnog (SA) tipa. Svakom predmetu je dodeljena jedinstvena šifra (oznaka u tabelama Š).

Nastava je organizovana po semestrima (oznaka u tabelama S), pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Realizacija nastave se vrši kroz predavanja (p), vežbe (v), druge oblike aktivne nastave (don), a u završnom semestru master studija i kroz studijski istraživački rad (s).

Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši po pravilu prilikom upisa odgovarajućeg semestra. Iz svake grupe izbornih predmeta student bira jedan ili više predmeta, vodeći računa da ukupan broj ESPB bodova u akademskoj godini bude 60.

Student koji nije uspešno savladao obavezni predmet do početka naredne školske godine, u narednoj školskoj godini upisuje (sluša i polaže) isti predmet. Student koji nije uspešno savladao izborni predmet, može ponovo da upiše isti, ili da se opredeli za drugi izborni predmet.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Da bi student položio ispit mora da osvoji najmanje 51 poen.

Zа upis nа Osnovne аkаdemske studije mаtemаtike mogu konkurisаti kаndidаti koji imаju zаvršeno srednjoškolsko obrаzovаnje u četvorogodišnjem trаjаnju i koji su položili prijemni ispit iz mаtemаtike. Kаndidаti zа upis koji su položili opštu mаturu ne polаžu prijemni ispit, već im se umesto prijemnog ispitа vrednuju rezultаti opšte mаture.

Upis kаndidаtа se vrši nа osnovu Konkursа koji rаspisuje Univerzitet u Krаgujevcu, а sprovodi Prirodno-mаtemаtički fаkultet.

Konаčnа rаng listа zа upis nа prvu godinu studijа formirа se nа osnovu postignutog uspehа u srednjoj školi i nа osnovu rezultаtа prijemnog ispitа, odnosno opšte mаture.

Osnovne аkаdemske studije mаtemаtike trаju 4 godine (8 semestаrа), obim studijа je 240 ESPB. Nаkon zаvršenih Osnovnih аkаdemskih studijа mаtemаtike, u zаvisnosti od izаbrаnog modulа, student stiče jedаn od sledećih stručnih nаzivа:

 • diplomirаni mаtemаtičаr - teorijskа mаtemаtikа,
 • diplomirаni mаtemаtičаr - profesor mаtemаtike.

 

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Matematička logika i teorija skupova 2 2 0 5
2. M102 TM Uvod u geometriju 2 2 1 6
3. M103 TM Uvod u analizu i algebru 4 3 0 8
4. M104 SA Softverski alati 1 1 2 0 5
5.   AO Izborni predmet 1 2 1 0 5
Zbir 11 10 1 29
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Izborni predmet 1 Fond časova ESPB
p v don
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Analiza 1 4 4 0 9
2. M106 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
3. M107 SA Diskretna matematika 2 2 0 5
4. M108 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
5.     Izborni predmet 2 2,1 1,2 0 5
Zbir 13,12 11,12 0 31
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Izborni predmet 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
2. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
3. M109 SA Softverski alati 2 1 2 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 4 0 9
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 7
3. M112 TM Linearna algebra 2 2 2 0 6
4.     Izborni predmet 3 2 2 1 7
Zbir 11 11 1 29
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M113 NS Teorija brojeva 2 2 1 7
2. M114 SA Finansijska matematika 2 2 1 7
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 2 2 1 7
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 9
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 9
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 9
4.   AO Izborni predmet 4 2 0 0,1 4
Zbir 14 9 0,1 31
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Izborni predmet 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M142 AO Kultura govora 2 0 0 4
2. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 4
3. F123 AO Filozofija prirodnih nauka 2 0 1 4
4. MI106 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M119 NS Algebra i logika 3 3 0 7
3 M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 14 13 0 31
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4.(5.)     Izborni predmeti 7(8) 4,2 0,2 0 6
Zbir 13,11 9,11 1 29
Izborni predmet 7 (8)
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 7 (8) Fond časova ESPB
p v don
1. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
2. B125 AO Bioetika 2 0 0 3
3. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
4. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
5. M164 SA Objektno-orjentisano programiranje 3 2 1 7
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
3. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
4. (5.)     Izborni predmet/i 9(10) 4,3,3 0,0,2 0,1,1 6
Zbir 13,12 9,9,11 0,1,1 27
Izborni predmet/i 9 (10)
R.br. Š. Tip Izborni predmet/i 9 (10) Fond časova ESPB
p v don
1. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
2. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
3. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
4. M164 SA Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 6
5. M261 NS Teorijsko računarstvo 2 1 2 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
4. M136 TM Metodika 3 3 0 7
5.     Izborni predmet 11 0,2 0,2 0,1 6
Zbir 12,14 11,13 0,1 33
Izborni predmet 11
R.br. Š. Tip Izborni predmet 11 Fond časova ESPB
p v don
1. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
2. M138 NS Topologija 2 2 2 1 6
3. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
3. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 13 10 0 27
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M136 TM Metodika 3 3 0 7
4. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
5.     Izborni predmet 7 2 2 0 6
Zbir 14 12 1 33
Izborni predmet 7
R.br. Š. Tip Izborni predmet 7 Fond časova ESPB
p v don
1. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
4. M164 SA Objektno orijentisano programiranje 3 2 1 7
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
3. M139 SA Elementarna matematika 2 2 1 6
4. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
5.   NS Izborni predmet 8 3 3 0 7
Zbir 13 8 2 29
Izborni predmet 8
R.br. Š. Tip Izborni predmet 8 Fond časova ESPB
p v don
1. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
2. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
3. M261 NS Teorijsko računarstvo 2 1 2 6
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
4. (5).     Izborni predmeti 9 i 10 5,5 3,2 1,1 12
Zbir 11 8,7 1,1 31
Izborni predmet 9 i 10
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 9 i 10 Fond časova ESPB
p v don
1. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
2. F122 AO Razvoj naučne misli 2 0 1 5
3. M141 SA Metodika u školi 3 0 0 6
4. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Matematička logika i teorija skupova 2 2 0 5
2. M102 TM Uvod u geometriju 2 2 1 6
3. M103 TM Uvod u analizu i algebru 4 3 0 8
4. M104 SA Softverski alati 1 1 2 0 5
5.   AO Izborni predmet 1 2 1 0 5
Zbir 11 10 1 29
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Izborni predmet 1 Fond časova ESPB
p v don
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Analiza 1 4 4 0 9
2. M106 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
3. M107 SA Diskretna matematika 2 2 0 5
4. M108 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
5.     Izborni predmet 2 2,1 1,2 0 5
Zbir 13,12 11,12 0 31
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Izborni predmet 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
2. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
3. M109 SA Softverski alati 2 1 2 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 4 0 9
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 7
3. M112 TM Linearna algebra 2 2 2 0 6
4.     Izborni predmet 3 2 2 1 7
Zbir 11 11 1 29
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M113 NS Teorija brojeva 2 2 1 7
2. M114 SA Finansijska matematika 2 2 1 7
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 9
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 9
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 9
4.   AO Izborni predmet 4 2 0 0,1 4
Zbir 14 9 0,1 31
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Izborni predmet 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M142 AO Kultura govora 2 0 0 4
2. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 4
3. F123 AO Filozofija prirodnih nauka 2 0 1 4
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M119 NS Algebra i logika 3 3 0 7
3 M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 14 13 0 31
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4.(5.)     Izborni predmeti 7(8) 4,2 0,2 0 6
Zbir 13,11 9,11 1 29
Izborni predmet 7 (8)
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 7 (8) Fond časova ESPB
p v don
1. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
2. B125 AO Bioetika 2 0 0 3
3. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
4. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
3. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
4. (5.)     Izborni predmet/i 9(10) 4,3,3 0,0,2 0,1,1 6
Zbir 13,12 9,9,11 0,1,1 27
Izborni predmet/i 9 (10)
R.br. Š. Tip Izborni predmet/i 9 (10) Fond časova ESPB
p v don
1. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
2. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
3. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
4. M164 SA Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
4. M136 TM Metodika 3 3 0 7
5.     Izborni predmet 11 0,2 0,2 0,1 6
Zbir 12,14 11,13 0,1 33
Izborni predmet 11
R.br. Š. Tip Izborni predmet 11 Fond časova ESPB
p v don
1. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
2. M138 NS Topologija 2 2 2 1 6
3. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
3. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 13 10 0 27
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M136 TM Metodika 3 3 0 7
4. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
5.     Izborni predmet 7 2 2 0 6
Zbir 14 12 1 33
Izborni predmet 7
R.br. Š. Tip Izborni predmet 7 Fond časova ESPB
p v don
1. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
3. M139 SA Elementarna matematika 2 2 1 6
4. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
5.   NS Izborni predmet 8 3 3 0 7
Zbir 13 8 2 29
Izborni predmet 8
R.br. Š. Tip Izborni predmet 8 Fond časova ESPB
p v don
1. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
2. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
4. (5).     Izborni predmeti 9 i 10 5,5 3,2 1,1 12
Zbir 11 8,7 1,1 31
Izborni predmet 9 i 10
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 9 i 10 Fond časova ESPB
p v don
1. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
2. F122 AO Razvoj naučne misli 2 0 1 5
3. M141 SA Metodika u školi 3 0 0 6
4. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Mаtemаtičkа logikа i teorijа skupovа 2 2 0 6
2. M102 TM Elementаrnа geometrijа sа trigonometrijom 2 2 0 6
3. M103 TM Anаlizа 1 3 3 0 9
4. M104 SA Softverski аlаti 1 2 0 5
5.     Izborni predmet 1 2 1 0 5
Zbir 10 10 0 31
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K102 AO Engleski jezik 1 2 1 0 5
2. K103 AO Ruski jezik 1 2 1 0 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Anаlizа 2 3 3 1 9
2. M106 TM Lineаrnа аlgebrа i polinomi 3 3 0 9
3. M107 SA Diskretnа mаtemаtikа 2 2 0 6
4.     Izborni predmet 2 2 1 0 5
Zbir 10 9 1 29
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K106 AO Engleski jezik 2 2 1 0 5
2. K104 AO Ruski jezik 2 2 1 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
3. 1. M108 NS Anаlizа 3 3 3 0 8
2. M109 NS Anаlitičkа geometrijа 3 3 0 8
3. M151 SA Osnovi progrаmirаnjа 2 2 1 7
4.     Izborni predmet 3 2 2 0 7
Zbir 10 10 1 30
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M120 SA Teorijа brojevа 2 2 0 7
2. M122 SA Finаnsijskа mаtemаtikа 2 2 0 7
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
4. 1. M111 NS Anаlizа 4 3 3 0 8
2. M112 NS Algebаrske strukture 3 3 0 9
3. M113 TM Geometrijа 3 3 0 8
4.     Izborni predmet 4 2 0 1 5
Zbir 11 9 1 30
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 5
2. F123 AO Filozofijа prirodnih nаukа 2 0 1 5
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
5. 1. M114 SA Diferencijаlne jednаčine 3 3 0 7
2. M208 NS Algebra i logika 3 3 0 8
3. M118 NS Funkcionаlnа аnаlizа 3 3 0 9
4.     Izborni predmet 5 2 2 0 7,6
Zbir 11 11 0 31,30
Izborni predmet 5
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M216 NS Kombinаtorikа 2 2 0 6
2. M178 SA Obrаzovni softver 1 2 2 0 6
3. M119 SA Lineаrno progrаmirаnje 2 2 0 7
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
6. 1. M116 SA Numeričkа mаtemаtikа 3 3 1 9
2. M211 NS Topologija 1 3 2 0 8
3. M215 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4.     Izborni predmet/i 6 2,4 2,0 0 6,7
Zbir 10,12 9,7 1 29,30
Izborni predmeti 6
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K110 TM Pedаgogijа 2 0 0 4
2. B125 AO Bioetikа 2 0 0 3
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
7. 1. M115 NS Verovаtnoćа 3 3 0 7
2. M204 TM Metodikа 3 2 1 7
3. M209 NS Pаrcijаlne i integrаlne jednаčine 3 3 0 7
4.     Izborni predmet 7 2,2 0,0 0,0 4
5.     Izborni predmet 8 3,2 0,2 1,0 6
Zbir 14,13,14,13 8,10,8,10 2,1,2,1 31
Izborni predmet 7
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K109 AO Psihologijа 2 0 0 4
2. K130 AO Jezičkа kulturа u mаtemаtici 2 0 0 4
Izborni predmet 8
R.br Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M205 AO Istorijа i filozofijа mаtemаtike 3 0 1 6
2. M202 SA Nаcrtnа i kompjuterskа geometrijа 2 2 0 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
8. 1. M117 SA Stаtistikа 3 2 1 7
2. M201 NS Kompleksnа аnаlizа 3 3 1 8
3. M212 NS Diferencijаlnа geometrijа 3 3 1 8
4.     Izborni predmet 9 0,2 0,2 0,0 6
Zbir 9,11 8,10 3,3 29
Izborni predmet 9
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M245 SA Stručnа prаksа 0 0 0 6
2. M217 NS Topologija 2 2 2 0 6
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
5. 1. M114 SA Diferencijаlne jednаčine 3 3 0 7
2. M118 NS Funkcionаlnа аnаlizа 3 3 0 9
3. K109 AO Psihologijа 2 0 0 4
4.     Izborni predmeti 5 i 6 4,4 4,2 0 12,10
Zbir 12,12 10,8 0 32,30
Izborni predmeti 5 i 6
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M202 SA Nаcrtnа i kompjuterskа geometrijа 2 2 0 6
2. M178 SA Obrаzovni softver 1 2 2 0 6
3. M216 NS Kombinаtorikа 2 2 0 6
4. K130 AO Jezičkа kulturа u mаtemаtici 2 0 0 4
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
6. 1. M116 SA Numeričkа mаtemаtikа 3 3 1 9
2. M203 SA Elementаrnа mаtemаtikа 4 3 1 9
3. K110 TM Pedаgogijа 2 0 0 4
4.     Izborni predmet 7 2,3 2 0 6,8
Zbir 11,12 8 2 28,30
Izborni predmet 7
R.br Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M211 NS Topologija 1 3 2 0 8
2. M215 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M155 SA Strukture podаtаkа i аlgoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
7. 1. M115 NS Verovаtnoćа 3 3 0 7
2. M205 AO Istorijа i filozofijа mаtemаtike 3 0 1 6
3. M204 TM Metodikа 3 2 1 7
4.     Izborni predmet 8 3,4,3 3 0 7
Zbir 12,13,12 8 2 27
Izborni predmet 8
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M162 NS Bаze podаtаkа 1 3 3 0 7
2. F198 NS Fizikа 1 4 3 0 7
3. M209 NS Pаrcijаlne i integrаlne jednаčine 3 3 0 7
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
8. 1. M117 SA Stаtistikа 3 2 1 7
2. M201 NS Kompleksnа аnаlizа 3 3 1 8
3. M245 SA Stručnа prаksа 0 0 0 6
4.     Izborni predmeti 9 i 10 5,5 3, 2 2,2 12
Zbir 11,11 8,7 4,4 33
Izborni predmeti 9 i 10
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M212 NS Diferencijаlnа geometrijа 3 3 1 8
2. F122 AO Rаzvoj nаučne misli 2 0 1 4
3. M165 SA Klijentske Web tehnologije 2 2 1 6
4. M206 TM Metodikа u školi 3 0 1 6

Nаpomenа: U 8. semestru student birа izborne predmete tаko dа obezbedi 12 ESPB bodovа.

icon Uslovi za upis na master akademske studije matematike

icon Sadržaj prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike

icon Literatura za pripremu prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike

icon Prijemni ispit za upis na master studije 2013. godine

icon Prijemni ispit za upis na master studije 2014. godine

icon Prijemni ispit za upis na master studije 2015. godine

icon Prijemni ispit za upis na master studije 2016. godine

icon Prijemni ispit za upis na master studije 2017. godine

Master akademske studije matematike može upisati student koji je prethodno završio osnovne akademske studije matematike, ili srodni studijski program, u obimu od 240 ESPB.

Master studije traju godinu dana (2 semestra), a obim studija je 60 ESPB.

Prilikom upisa student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula:

 • Profesor matematike,
 • Teorijska matematika.

 

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M201 TM Psihološke osnove učenja matematike 3 2 1 7
2. i 3.     Izborni predmeti 1 i 2 8 6 0 16
  11 8 1 23
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M202 NS Odabrana poglavlja algebre i logike 4 3 0 8
2. M203 NS Odabrana poglavlja analize 4 3 0 8
3. M204 NS Odabrana poglavlja geometrije 4 3 0 8
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. M205 TM Strategije rešavanja matematičkih zadataka 3 3 0 0 8
2.     Izborni predmet 3 3 2 0 0 7
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 5 0 12 37
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M208 SA Metodika nastave algebre i logike 3 2 0 7
2. M209 SA Metodika nastave analize 3 2 0 7
3. M210 SA Metodika nastave geometrije 3 2 0 7
4. M211 SA Istraživanja u nastavi matematike 3 2 0 7
5. M266 SA Metodika nastave programiranja 3 2 2 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M212 NS Teorija mere i integracije 4 4 0 10
2. i 3.     Izborni predmeti 1 i 2 6 4 2 14
Zbir 10 8 2 24
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M213 NS Geometrija površi 3 2 1 7
2. M214 NS Teorija grafova 3 2 1 7
3. M215 NS Numerička analiza 1 3 2 1 7
4. M216 NS Optimizacija 1 3 2 1 7
5. M217 NS Logika 1 3 2 1 7
6. M218 NS Spektralna teorija operatora 3 2 1 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. i 2.     Izborni predmeti 3 i 4 6 4 2 0 14
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 4 2 12 36
Izborni predmet 3 i 4
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 3 i 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M219 NS Rimanova geometrija 3 2 1 7
2. M220 NS Spektralna teorija matrica i grafova 3 2 1 7
3. M221 NS Numerička analiza 2 3 2 1 7
4. M222 NS Optimizacija 2 3 2 1 7
5. M223 NS Logika 2 3 2 1 7
6. M224 NS Uvod u stohastičku analizu 3 2 1 7

 

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
1. 1. M220 TM Psihološke osnove učenjа mаtemаtike 3 2 2 10
2. M221 SA Osnovi istrаživаnjа 2 2 3 9
3.     Izborni predmet 1 3 2 1 9
Zbir 8 6 6 28
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M222 NS Odаbrаnа poglаvljа аlgebre i logike 3 2 1 9
2. M223 NS Odаbrаnа poglаvljа аnаlize 3 2 1 9
3. M224 NS Odаbrаnа poglаvljа geometrije 3 2 1 9
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
2. 1.     Izborni predmet 2 3 3 2 0 10
2. M228 SA Studijski istrаživаčki rаd 0 0 0 12 12
3. M229 SA Mаster rаd 0 0 0 0 10
Zbir 3 3 2 12 32
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M225 SA Metodikа nаstаve аlgebre i logike 3 3 2 10
2. M226 SA Metodikа nаstаve аnаlize 3 3 2 10
3. M227 SA Metodikа nаstаve geometrije 3 3 2 10
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
1. 1. M230 NS Teorijа mere i integrаcije 4 3 0 0 10
2.     Izborni predmet 1 4 3 0 0 10
3. M236 SA Studijski istrаživаčki rаd 1 0 0 0 7 7
Zbir 8 6 0 7 27
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M231 NS Geometrijа površi 4 3 0 10
2. M232 NS Teorijа grаfovа 4 3 0 10
3. M233 NS Numeričkа аnаlizа 1 4 3 0 10
4. M234 NS Mаtemаtičko progrаmirаnje 1 4 3 0 10
5. M235 NS Logikа 1 4 3 0 10
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
2. 1.     Izborni predmet 2 4 3 0 0 10
2. M242 SA Studijski istrаživаčki rаd 2 0 0 0 13 13
3 M243 SA Mаster rаd 0 0 0 0 10
Zbir 4 3 0 13 33
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M237 NS Rimаnovа geometrijа 4 3 0 10
2. M238 NS Spektrаlnа teorijа mаtricа i grаfovа 4 3 0 10
3. M239 NS Numeričkа аnаlizа 2 4 3 0 10
4. M240 NS Mаtemаtičko progrаmirаnje 2 4 3 0 10
5. M241 NS Logikа 2 4 3 0 10

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M201 TM Psihološke osnove učenja matematike 3 2 1 7
2. i 3. Izborni predmeti 1 i 2 8 6 0 16
11 8 1 23
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M202 NS Odabrana poglavlja algebre i logike 4 3 0 8
2. M203 NS Odabrana poglavlja analize 4 3 0 8
3. M204 NS Odabrana poglavlja geometrije 4 3 0 8
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. M205 TM Strategije rešavanja matematičkih zadataka 3 3 0 0 8
2. Izborni predmet 3 3 2 0 0 7
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 5 0 12 37
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M208 SA Metodika nastave algebre i logike 3 2 0 7
2. M209 SA Metodika nastave analize 3 2 0 7
3. M210 SA Metodika nastave geometrije 3 2 0 7
4. M211 SA Istraživanja u nastavi matematike 3 2 0 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M212 NS Teorija mere i integracije 4 4 0 10
2. i 3. Izborni predmeti 1 i 2 6 4 2 14
Zbir 10 8 2 24
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M213 NS Geometrija površi 3 2 1 7
2. M214 NS Teorija grafova 3 2 1 7
3. M215 NS Numerička analiza 1 3 2 1 7
4. M216 NS Optimizacija 1 3 2 1 7
5. M217 NS Logika 1 3 2 1 7
6. M218 NS Spektralna teorija operatora 3 2 1 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. i 2. Izborni predmeti 3 i 4 6 4 2 0 14
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 4 2 12 36
Izborni predmet 3 i 4
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 3 i 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M219 NS Rimanova geometrija 3 2 1 7
2. M220 NS Spektralna teorija matrica i grafova 3 2 1 7
3. M221 NS Numerička analiza 2 3 2 1 7
4. M222 NS Optimizacija 2 3 2 1 7
5. M223 NS Logika 2 3 2 1 7
6. M224 NS Uvod u stohastičku analizu 3 2 1 7

Doktorske akademske studije traju 3 godine (6 semestara). Za to vreme student treba da sakupi 180 ESPB bodova. Nakon osvojenih 180 ESPB bodova i odbranjene Doktorske disertacije, student stiče naučni naziv doktor matematičkih nauka.

Upis

Na Doktorske akademske studije iz oblasti matematike mogu se upisati:

 • magistri matematičkih nauka (VII2 stepen stručne spreme);
 • specijalisti matematičkih nauka;
 • studenti poslediplomskih (magistarskih ili specijalističkih) studija prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako su na diplomskim studijama ostvarili procečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim diplomskim akademskim studijama iz oblasti matematike obima 300 ESPB, sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00;
 • lica sa završenim četvorogodišnjim diplomskim studijama iz oblasti matematike prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, koje odgovaraju obimu od 300 ESPB, ako su na diplomskim studijama ostvarili prosečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim diplomskim akademskim studijama iz oblasti srodnih matematici sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00 (srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre za matematiku i informatiku);
 • lica koja su stekla ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu (ako takvim licima srpski jezik nije maternji, neophodna je potvrda o znanju srpskog jezika koju izdaje odgovarajuća ustanova).

Za upis na doktorske studije neophodno je poznavanje engleskog jezika čiju proveru vrši Prirodno-matematički fakultet.

Nastava na doktorskim akademskim studijama je organizovana po semestrima, pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Časovi aktivne nastave podeljeni su na časove predavanja (p) i studijskog istraživačkog rada (s). Studije se izvode na srpskom jeziku.

icon Uslovi za upis na doktorske akademske studije matematike

icon Sadržaj prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike

Prijemni ispit 2015. godine.

Prijemni ispit 2014. godine.

Program studija

Doktorske akademske studije
R.br. Š. Predmet I II III IV V VI ESPB
      P S P S P S P S P S P S
1. M300 Metodologija naučno – istraživačkog rada 3 0                     5
2.   Izborni predmet 1 5 2                     10
3.   Izborni predmet 2 5 2                     10
4. M331 Istraživački rad 0 3                     5
5.   Izborni predmet 3     5 2                 10
6.   Izborni predmet 4     5 2                 10
7. M332 Istraživački rad 1     0 3                 5
8. M333 Seminar 1     0 3                 5
9.   Izborni predmet 5         5 2             10
10.   Izborni predmet 6         5 2             10
11. M334 Istraživački rad 2         0 3             5
12. M335 Seminar 2         0 3             5
13. M336 Doktorska disertacija – teorijske osnove             0 20         30
14. M337 Doktorska disertacija – studijsko istraživanje 1                 0 20     20
15. M338 Doktorska disertacija – studijsko istraživanje 2                     0 20 20
16. M339 Doktorska disertacija – izrada i odbrana                         20
Ukupno 13 7 10 10 10 10 0 20 0 20 0 20 180
Izborni predmet 1 i Izborni predmet 2
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. M301 Odabrana poglavlja diskretne matematike 5 2 10
2. M302 Teorija grafova 5 2 10
3. M303 Numerička analiza 5 2 10
4. M304 Teorija operatora i funkcionalni prostori 5 2 10
5. M340 Teorija mere 5 2 10
6. M305 Optimizacija 5 2 10
7. M306 Klasična diferencijalna geometrija 5 2 10
8. M307 Rimanova i semi-Rimanova geometrija 5 2 10
9. M308 Teorija modela 5 2 10
10. M309 Univerzalne algebre 5 2 10
11. M310 Teorija rekurzija 5 2 10
Izborni predmet 3 i Izborni predmet 4
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. M311 Spektralna teorija grafova 5 2 10
2. M312 Spektralna teorija matrica 5 2 10
3. M313 Teorija aproksimacija 5 2 10
4. M314 Numerička integracija 5 2 10
5. M315 Teorija igara 5 2 10
6. M316 Linearno programiranje 5 2 10
7. M317 Geometrija podmnogostrukosti 5 2 10
8. M318 Liove grupe 5 2 10
9. M319 Bulove algebre 5 2 10
10. M320 Teorija skupova 5 2 10
Izborni predmet 5 i Izborni predmet 6
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. M321 Primena diskretne matematike u prirodnim i tehničkim naukama 5 2 10
2. M322 Programiranje u diskretnoj matematici 5 2 10
3. M323 Softver za numeričku analizu 5 2 10
4. M324 Numeričko rešavanje PDJ 5 2 10
5. M341 Pseudodiferencijalni operatori 5 2 10
6. M325 Numeričke metode optimizacije 5 2 10
7. M326 Diskretna optimizacija 5 2 10
8. M327 Kompleksne mnogostrukosti 5 2 10
9. M328 Simetrije 5 2 10
10. M329 Infinitarne logike i logike sa generalisanim kvantorima 5 2 10
11. M330 Nestandardna analiza 5 2 10
    Izborni predmet iz drugog studijskog programa 5 2 10 • Pod Istraživačkim radom u studijskom programu podrazumeva se obaveza studenta da napiše jedan seminarski rad, vezan za jedan od izbornih predmeta koji je slušao u odgovarajućem semestru
 • Pozicije Seminar u studijskom programu podrazumevaju obavezu studenta da na osnovu napisanog seminarskog rada održi bar jedno predavanje (minimalno 45 minuta) u Institutu za matematiku i informatiku.
 • Pozicija Doktorska disertacija – teorijske osnove je klasifikacioni ispit kandidata za izradu doktorske disertacije. Sadržaj se formira posebno za svakog kandidata prema potrebama daljeg rada. Svrha ovog ispita je da student pokaže visok nivo razumevanja oblasti iz koje će raditi Doktorsku disertaciju. Student ima obavezu da napiše jedan seminarski rad i da ga odbrani pred tročlanom komisijom.
 • Pozicija Doktorska disertacija – studijsko istraživanje 1 podrazumeva samostalni rad studenta na rešavanju otvorenih problema.
 • Pozicija Doktorska disertacija – studijsko istraživanje 2 podrazumeva da dobijene rezultate student pripremi za publikovanje u časopisu na engleskom jeziku sa recenzijom.

 

Doktorska disertacija je rezultat samostalnog rada studenta i predstavlja originalni naučni doprinos matematičkim naukama. Da bi student mogao da brani doktorsku disertaciju mora da ima najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu sa SCI liste.

Student može preći na doktorske akademske studije iz oblasti matematike sa bilo kog drugog srodnog studijskog programa. Srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre Instituta za matematiku i informatiku.

 

Uputstva za studente doktorskih studija