Studije matematike na Institutu za matematiku i informatiku


"Matematika i njen stil razmišljanja moraju postati sastavni deo opšte kulture savremenog čoveka, čoveka koji se obrazuje u današnjim školama, bez obzira da li će on vršiti posao koji koristi matematiku ili ne."
Zaključak konferencije UNESCO-a o obrazovanju
Misija
 • Da kvalitet znanja naših studenata bude prepoznatljivo dobar
 • Da naši studenti budu spremni za samostalan rad u školi, kao i za dalje stručno i naučno usavršavanje
Vizija
 • Da kroz partnerstvo sa osnovnim i srednjim školama Šumadijskog okruga omogućimo studentima odgovarajuću praksu i time ih pripremimo za budući rad
 • Da zajedno sa studentima radimo na realizaciji matematičkih projekata
 • Da zajedno sa informatičarima radimo na projektima primenjene matematike i razvoju informacionih tehnologija
Šta je matematika?

Iako su mnogi pokušavali da definišu šta je matematika, opšti stav je da je ni jedna definicija ne može potpuno opisati. Jedini put do odgovora na ovo pitanje jeste bavljenje matematikom. Recimo da je daleko od predstave koju većina ima – tehnika baratanja brojevima i ‘slovima’, tj. račun. Potpuno suprotan doživljaj imaju oni koji se njom bave. Oni će se složiti sa konstatacijom da je matematika univerzalni alat, primenljiviji od bilo kog drugog. Matematičari koriste brojeve i simbole u različite svrhe, od stvaranja novih teorija do prevođenja tehničkih problema u matematičke okvire.

Na studijama matematike
 • Obavezni predmeti pokrivaju znanja koja svaki matematičar mora da poseduje
 • Veliki broj izbornih predmeta nudi studentima mogućnost da jednim delom sami kreiraju studije prema svojim afinitetima
 • Planovi su tako osmišljeni da je promena modula u toku studija moguća u bilo kom trenutku

Od školske 2011/2012. godine Osnovne akademske studije i Master akademske studije su organizovane po modelu 4+1.

Studijski program Osnovnih akademskih studija matematike od školske 2019/2020. godine sadrži tri modula:

 • Modul teorijska matematika i primene
 • Modul računarstvo i primenjena matematika
 • Modul profesor matematike.

Studenti se opredeljuju za jedan od modula od druge godine studija.

Studijski program Master akademskih studija od školske 2022/2023. godine sadrži tri modula:

 • Modul teorijska matematika i primene
 • Modul računarstvo i primenjena matematika
 • Modul profesor matematike.

 

U zavisnosti od izabranog modula student stiče sledeća zvanja.

Studijski program Zvanje
Osnovne akademske studije matematike Diplomirani matematičar - teorijska matematika i primene
Diplomirani matematičar - profesor matematike
Diplomirani matematičar - računarstvo i primenjena matematika
Master akademske studije Master matematičar - teorijska matematika i primene
Master matematičar - profesor matematike
Master matematičar - računarstvo i primenjena matematika
Doktorske akademske studije Doktor nauka - matematičke nauke

Svaki od studijskih programa ima definisane obavezne i izborne predmete koji, u skladu sa svojom prirodom, mogu biti akademsko-opšteobrazovnog (AO), teorijsko-metodološkog (TM), naučno-stručnog (NS) i stručno-aplikativnog (SA) tipa. Svakom predmetu je dodeljena jedinstvena šifra (oznaka u tabelama Š).

Nastava je organizovana po semestrima (oznaka u tabelama S), pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Realizacija nastave se vrši kroz predavanja (p), vežbe (v), druge oblike aktivne nastave (don), a u završnom semestru master studija i kroz studijski istraživački rad (s).

Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši po pravilu prilikom upisa odgovarajućeg semestra. Iz svake grupe izbornih predmeta student bira jedan ili više predmeta, vodeći računa da ukupan broj ESPB bodova u akademskoj godini bude bar 60.

Student koji nije uspešno savladao obavezni predmet do početka naredne školske godine, u narednoj školskoj godini upisuje (sluša i polaže) isti predmet. Student koji nije uspešno savladao izborni predmet, može ponovo da upiše isti, ili da se opredeli za drugi izborni predmet.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Da bi student položio ispit mora da osvoji najmanje 51 poen.

Osnovne akademske studijematematike traju 4 godine (8 semestara), obim studija je 240 ESPB bodova. Nakon završenih osnovnihakademskih studija matematike, u zavisnosti od izabranog modula, student stiče jedan od sledećih stručnih naziva:

 • diplomirani  matematičar – profesor matematike,
 • diplomirani  matematičar – teorijska matematika i primene,
 • diplomirani  matematičar – računarstvo i primenjena matematika.

 

Savladavanjem datog Studijskog programa student ima znanja iz matematike neophodna za rešavanje nekih problema u matematici i drugim naukama, privredi, ekonomiji i drugim oblastima, kao i za dalje stručno i naučno usavršavanje. Na svakom od izbornih modula student stiče i znanja iz određenih oblasti računarskih nauka i informatike, što je posebno izraženo na modulu Računarstvo i primenjena matematika.

Stranica u izradi.

Novi studijski program OAS Matematike na prvoj godini omogućava studentima lak prelaz sa srednjoškolskog (bez obzira na završen smer) na univerzitetsko obrazovanje, jer je koncipiran tako da  se značajno obnavlja već stečeno znanje a onda i nadograđuje novo. Prva godina je zajednička za sve studente matematike i daje osnov za svaki od tri moguća modula koji studenti biraju pri upisu na II godinu studija. Izbor modula zavisi od interesovanja studenta, jer svaki ima neke svoje specifičnosti i bliže usmerava ka željenom budućem zaposlenju.

 • Računarstvo i primenjena matematika

  Smer nudi širok spektar disciplina računarstva i primenjene matematike kojima se student priprema za rad u multidisciplinarnim timovima i rešavanje realnih problema upotrebom matematike, računarstva i savremenih informacionih tehnologija. Cilj ovog smera je pre svega osposobljavanje studenata za rad u privredi, pre svega u IT sektoru. Stručnjaci ovog profila su veoma traženi na tržištu rada. Upravo od naših bivših studenata i poslodavaca koji zapošljavaju naše studente smo dobili preporuke da ovakav smer uvedemo.

 • Profesor matematike (i informatike)

  Smer nudi ovladavanje znanjima iz bazičnih matematičkih disciplina, ali i mnoštvo sadržaja iz psihološko-pedagoško-metodičke grupe predmeta, kao i značajan broj sati stručne prakse u školama, tako da se student na najbolji način sprema za budući rad u prosveti (po završetku master studija matematike). Dodatno, na ovom smeru student može steći dovoljne kompetencije za rad u svojstvu nastavnika informatike i računarstva. Trenutno u Srbije nedostaje više od 1500 nastavnika matematike i informatike.

 • Teorijska matematika sa primenama

  Smer nudi ovladavanje znanjima iz širokog spektra matematičkih teorijskih disciplina, pri čemu se ukazuje i na potencijalne primene. Na taj način student se najbolje sprema za dalje školovanje posvećeno izučavanju složenih matematičkih sadržaja. Akcenat smera je na razvijanu istraživačkih kapaciteta studenata i pripremu za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Istraživači matematičari predstavljaju deficitaran kadar kako u Srbiji, tako i u svetu.

Zа upis nа Osnovne аkаdemske studije mаtemаtike mogu konkurisаti kаndidаti koji imаju zаvršeno srednjoškolsko obrаzovаnje u četvorogodišnjem trаjаnju i koji su položili prijemni ispit iz mаtemаtike

Upis kаndidаtа se vrši nа osnovu Konkursа koji rаspisuje Univerzitet u Krаgujevcu, а sprovodi Prirodno-mаtemаtički fаkultet.

Konаčnа rаng listа zа upis nа prvu godinu studijа formirа se nа osnovu postignutog uspehа u srednjoj školi i nа osnovu rezultаtа prijemnog ispitа.

Osnovne аkаdemske studije mаtemаtike trаju 4 godine (8 semestаrа), obim studijа je 240 ESPB. Nаkon zаvršenih Osnovnih аkаdemskih studijа mаtemаtike, u zаvisnosti od izаbrаnog modulа, student stiče jedаn od sledećih stručnih nаzivа:

Stari program:

 

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Matematička logika i teorija skupova 2 2 0 5
2. M102 TM Uvod u geometriju 2 2 1 6
3. M103 TM Uvod u analizu i algebru 4 3 0 8
4. M104 SA Softverski alati 1 1 2 0 5
5.   AO Izborni predmet 1 2 1 0 5
Zbir 11 10 1 29
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Izborni predmet 1 Fond časova ESPB
p v don
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Analiza 1 4 4 0 9
2. M106 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
3. M107 SA Diskretna matematika 2 2 0 5
4. M108 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
5.     Izborni predmet 2 2,1 1,2 0 5
Zbir 13,12 11,12 0 31
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Izborni predmet 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
2. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
3. M109 SA Softverski alati 2 1 2 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 4 0 9
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 7
3. M112 TM Linearna algebra 2 2 2 0 6
4.     Izborni predmet 3 2 2 1 7
Zbir 11 11 1 29
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M113 NS Teorija brojeva 2 2 1 7
2. M114 SA Finansijska matematika 2 2 1 7
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 2 2 1 7
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 9
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 9
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 9
4.   AO Izborni predmet 4 2 0 0,1 4
Zbir 14 9 0,1 31
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Izborni predmet 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M142 AO Kultura govora 2 0 0 4
2. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 4
3. F123 AO Filozofija prirodnih nauka 2 0 1 4
4. MI106 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M119 NS Algebra i logika 3 3 0 7
3 M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 14 13 0 31
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4.(5.)     Izborni predmeti 7(8) 4,2 0,2 0 6
Zbir 13,11 9,11 1 29
Izborni predmet 7 (8)
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 7 (8) Fond časova ESPB
p v don
1. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
2. B125 AO Bioetika 2 0 0 3
3. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
4. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
5. M164 SA Objektno-orjentisano programiranje 3 2 1 7
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
3. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
4. (5.)     Izborni predmet/i 9(10) 4,3,3 0,0,2 0,1,1 6
Zbir 13,12 9,9,11 0,1,1 27
Izborni predmet/i 9 (10)
R.br. Š. Tip Izborni predmet/i 9 (10) Fond časova ESPB
p v don
1. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
2. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
3. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
4. M164 SA Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 6
5. M261 NS Teorijsko računarstvo 2 1 2 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
4. M136 TM Metodika 3 3 0 7
5.     Izborni predmet 11 0,2 0,2 0,1 6
Zbir 12,14 11,13 0,1 33
Izborni predmet 11
R.br. Š. Tip Izborni predmet 11 Fond časova ESPB
p v don
1. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
2. M138 NS Topologija 2 2 2 1 6
3. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
3. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 13 10 0 27
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M136 TM Metodika 3 3 0 7
4. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
5.     Izborni predmet 7 2 2 0 6
Zbir 14 12 1 33
Izborni predmet 7
R.br. Š. Tip Izborni predmet 7 Fond časova ESPB
p v don
1. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
4. M164 SA Objektno orijentisano programiranje 3 2 1 7
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
3. M139 SA Elementarna matematika 2 2 1 6
4. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
5.   NS Izborni predmet 8 3 3 0 7
Zbir 13 8 2 29
Izborni predmet 8
R.br. Š. Tip Izborni predmet 8 Fond časova ESPB
p v don
1. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
2. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
3. M261 NS Teorijsko računarstvo 2 1 2 6
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
4. (5).     Izborni predmeti 9 i 10 5,5 3,2 1,1 12
Zbir 11 8,7 1,1 31
Izborni predmet 9 i 10
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 9 i 10 Fond časova ESPB
p v don
1. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
2. F122 AO Razvoj naučne misli 2 0 1 5
3. M141 SA Metodika u školi 3 0 0 6
4. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Mаtemаtičkа logikа i teorijа skupovа 2 2 0 6
2. M102 TM Elementаrnа geometrijа sа trigonometrijom 2 2 0 6
3. M103 TM Anаlizа 1 3 3 0 9
4. M104 SA Softverski аlаti 1 2 0 5
5.     Izborni predmet 1 2 1 0 5
Zbir 10 10 0 31
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K102 AO Engleski jezik 1 2 1 0 5
2. K103 AO Ruski jezik 1 2 1 0 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Anаlizа 2 3 3 1 9
2. M106 TM Lineаrnа аlgebrа i polinomi 3 3 0 9
3. M107 SA Diskretnа mаtemаtikа 2 2 0 6
4.     Izborni predmet 2 2 1 0 5
Zbir 10 9 1 29
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K106 AO Engleski jezik 2 2 1 0 5
2. K104 AO Ruski jezik 2 2 1 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
3. 1. M108 NS Anаlizа 3 3 3 0 8
2. M109 NS Anаlitičkа geometrijа 3 3 0 8
3. M151 SA Osnovi progrаmirаnjа 2 2 1 7
4.     Izborni predmet 3 2 2 0 7
Zbir 10 10 1 30
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M120 SA Teorijа brojevа 2 2 0 7
2. M122 SA Finаnsijskа mаtemаtikа 2 2 0 7
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
4. 1. M111 NS Anаlizа 4 3 3 0 8
2. M112 NS Algebаrske strukture 3 3 0 9
3. M113 TM Geometrijа 3 3 0 8
4.     Izborni predmet 4 2 0 1 5
Zbir 11 9 1 30
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 5
2. F123 AO Filozofijа prirodnih nаukа 2 0 1 5
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
5. 1. M114 SA Diferencijаlne jednаčine 3 3 0 7
2. M208 NS Algebra i logika 3 3 0 8
3. M118 NS Funkcionаlnа аnаlizа 3 3 0 9
4.     Izborni predmet 5 2 2 0 7,6
Zbir 11 11 0 31,30
Izborni predmet 5
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M216 NS Kombinаtorikа 2 2 0 6
2. M178 SA Obrаzovni softver 1 2 2 0 6
3. M119 SA Lineаrno progrаmirаnje 2 2 0 7
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
6. 1. M116 SA Numeričkа mаtemаtikа 3 3 1 9
2. M211 NS Topologija 1 3 2 0 8
3. M215 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4.     Izborni predmet/i 6 2,4 2,0 0 6,7
Zbir 10,12 9,7 1 29,30
Izborni predmeti 6
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K110 TM Pedаgogijа 2 0 0 4
2. B125 AO Bioetikа 2 0 0 3
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
7. 1. M115 NS Verovаtnoćа 3 3 0 7
2. M204 TM Metodikа 3 2 1 7
3. M209 NS Pаrcijаlne i integrаlne jednаčine 3 3 0 7
4.     Izborni predmet 7 2,2 0,0 0,0 4
5.     Izborni predmet 8 3,2 0,2 1,0 6
Zbir 14,13,14,13 8,10,8,10 2,1,2,1 31
Izborni predmet 7
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. K109 AO Psihologijа 2 0 0 4
2. K130 AO Jezičkа kulturа u mаtemаtici 2 0 0 4
Izborni predmet 8
R.br Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M205 AO Istorijа i filozofijа mаtemаtike 3 0 1 6
2. M202 SA Nаcrtnа i kompjuterskа geometrijа 2 2 0 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
8. 1. M117 SA Stаtistikа 3 2 1 7
2. M201 NS Kompleksnа аnаlizа 3 3 1 8
3. M212 NS Diferencijаlnа geometrijа 3 3 1 8
4.     Izborni predmet 9 0,2 0,2 0,0 6
Zbir 9,11 8,10 3,3 29
Izborni predmet 9
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M245 SA Stručnа prаksа 0 0 0 6
2. M217 NS Topologija 2 2 2 0 6
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
5. 1. M114 SA Diferencijаlne jednаčine 3 3 0 7
2. M118 NS Funkcionаlnа аnаlizа 3 3 0 9
3. K109 AO Psihologijа 2 0 0 4
4.     Izborni predmeti 5 i 6 4,4 4,2 0 12,10
Zbir 12,12 10,8 0 32,30
Izborni predmeti 5 i 6
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M202 SA Nаcrtnа i kompjuterskа geometrijа 2 2 0 6
2. M178 SA Obrаzovni softver 1 2 2 0 6
3. M216 NS Kombinаtorikа 2 2 0 6
4. K130 AO Jezičkа kulturа u mаtemаtici 2 0 0 4
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
6. 1. M116 SA Numeričkа mаtemаtikа 3 3 1 9
2. M203 SA Elementаrnа mаtemаtikа 4 3 1 9
3. K110 TM Pedаgogijа 2 0 0 4
4.     Izborni predmet 7 2,3 2 0 6,8
Zbir 11,12 8 2 28,30
Izborni predmet 7
R.br Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M211 NS Topologija 1 3 2 0 8
2. M215 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M155 SA Strukture podаtаkа i аlgoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
7. 1. M115 NS Verovаtnoćа 3 3 0 7
2. M205 AO Istorijа i filozofijа mаtemаtike 3 0 1 6
3. M204 TM Metodikа 3 2 1 7
4.     Izborni predmet 8 3,4,3 3 0 7
Zbir 12,13,12 8 2 27
Izborni predmet 8
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M162 NS Bаze podаtаkа 1 3 3 0 7
2. F198 NS Fizikа 1 4 3 0 7
3. M209 NS Pаrcijаlne i integrаlne jednаčine 3 3 0 7
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
8. 1. M117 SA Stаtistikа 3 2 1 7
2. M201 NS Kompleksnа аnаlizа 3 3 1 8
3. M245 SA Stručnа prаksа 0 0 0 6
4.     Izborni predmeti 9 i 10 5,5 3, 2 2,2 12
Zbir 11,11 8,7 4,4 33
Izborni predmeti 9 i 10
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M212 NS Diferencijаlnа geometrijа 3 3 1 8
2. F122 AO Rаzvoj nаučne misli 2 0 1 4
3. M165 SA Klijentske Web tehnologije 2 2 1 6
4. M206 TM Metodikа u školi 3 0 1 6

Nаpomenа: U 8. semestru student birа izborne predmete tаko dа obezbedi 12 ESPB bodovа.

Programom su predviđena tri izborna modul:

 • Računarske nauke,
 • Softversko inženjerstvo,
 • Informaciono-komunikacione tehnologije.

Studenti se opredeljuju za jedan od izbornih modula pri upisu na 2. godinu studija i u zavisnosti od izabranog modulastudent stiče jedan od sledećih stručnih naziva:

 • Diplomirani informatičar – računarske nauke,
 • Diplomirani informatičar – softversko inženjerstvo,
 • Diplomirani informatičar – informaciono-komunikacione tehnologije.

Osnovne akademske studije informatike traju 4 godine, 8 semestara, a ukupan broj ESPB bodova koje student stiče završetkom studija je najmanje 240 ESPB.

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1. MI100 TM Osnovi programiranja 2 2 0 7
2. M152 TM Teorijske osnove informatike 2 2 0 5
3. MI101 TM Matematika 1 3 3 0 7
4. M154 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G1 0 2 0 3
6.     Izborni predmet iz grupe G2 2 0(1) 0 5
2 7. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 7
8. MI102 TM Matematika 2 4 4 0 9
9. M158 NS Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
10.     Izborni predmet iz grupe G3 1 (2,3,4)  2(4)  0 (1)  8* 
11.     Izborni predmet iz grupe G3
Zbir 21(22) 21(22) 0(1) 60

* Student iz grupe G3 bira dva predmeta koji u zbiru vrede najmanje 8 ESPB.

Izborni predmeti grupe G1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe G1 Fond časova ESPB
p v don
1. MI103 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 0 3
2. MI104 SA Praktikum iz programiranja 2 0 2 0 3
Izborni predmeti grupe G2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe G2 Fond časova ESPB
p v don
1. M143 OO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 OO Engleski jezik B1 2 1 0 5
Izborni predmeti grupe G3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti grupe G3 Fond časova ESPB
p v don
1. MI105 NS Popularna nauka 2 0 1 4
2. M159 SA Softverski alati 0 2 0 4
3. MI106 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
4. MI107 TM Elektrotehnika 2 2 0 5
5. MI108 TM Fizika 2 2 0 5

Modul: Računarske nauke

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3. M160 TM Strukture podataka i algoritmi 2 2 2 1 6
4. MI109 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G4 2 0 0(1) 6
4 6. M166 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8. M186 TM Matematika 3 3 3 0 6
9. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10.     Izborni predmet iz grupe G5 0(2) 0(2) 0 5*
Zbir 23(25) 18(20) 3(4) 60
Izborna grupa G4
R.br. Š. Tip Izborna grupa G4 Fond časova ESPB
p v don
1. MI142 OO Poslovna komunikacija 2 0 1 6
2. K109 OO Psihologija 2 0 0 6
3. MI141 OO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
Izborna grupa G5
R.br. Š. Tip Izborna grupa G5 Fond časova ESPB
p v don
1. MI110 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
2. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
3. M145 OO Engleski jezik A2 2 1 0 5
4. M146 OO Engleski jezik B2 2 1 0 5
5. K110 OO Pedagogija 2 0 0

6

*Student iz grupe G5 bira jedan predmet. Minimalna vrednost predmeta je 5 ESPB.

III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 2 1 7
2. MI113 SA Dizajniranje softvera 3 2 1 7
3. MI114 NS Računarske simulacije 2 1 2 6
4. MI115 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G6 2(3) 0(2) 0(1,2) 6
6 6. MI116 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
7. MI117 TM Uvod u teoriju automata 2 2 0 6
8. M251 TM Numerička matematika 2 2 0 5
9.     Izborni predmet iz grupe G7 2(4)  1(4)  0(2)  12* 
10.     Izborni predmet iz grupe G7*
Zbir 21(24) 14(19) 4(8) 60
Izborna grupa G6
R.br. Š. Tip Izborna grupa G6 Fond časova ESPB
p v don
1. M175 SA Veb programiranje 1 2 2 1 6
2. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 0 6
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 6
4. M254 TM Metodika nastave informatike 2 0 2 6
5. M178 SA Obrazovni softver 2 0 2 6
Izborna grupa G7 (a)
R.br. Š. Tip Izborna grupa G7 (a) Fond časova ESPB
p v don
1. MI131 OO Inovacije i preduzetništvo 2 0 1 6
2. MI118 NS Interakcija čovek-računar 2 1 1 6
3. MI119 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 1 7
4. MI129 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
5. MI130 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
6. M263 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6
Izborna grupa G7 (b) *student može birati samo jedan predmet iz ove grupe
R.br. Š. Tip Izborna grupa G7 (b) *student može birati samo jedan predmet iz ove grupe Fond časova ESPB
p v don
7. M266 TM Metodika nastave programiranja 2 2 0 6
8. M183 SA Školska praksa       6

* Student iz grupe G3 bira dva predmeta koji u zbiru vrede najmanje 12 ESPB.

IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M267 SA Stručna praksa       3
2. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 7
3.     Izborni predmet iz grupe G8 6(8)    6(8)    0    21*   
4.     Izborni predmet iz grupe G8
5.     Izborni predmet iz grupe G8
6.     Izborni predmet iz grupe G8*
8 7. M182 NS Završni rad       4
8. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
9. M173 NS Softversko inženjerstvo 2 1 2 6
10. M252 NS Operativni sistemi 2 2 2 1 7
11. M255 NS Baze podataka 2 2 2 0 5
Zbir 16(18) 13(15) 9 60
Izborna grupa G8
R.br. Š. Tip Izborna grupa G8 Fond časova ESPB
p v don
1. MI132 NS Mirkoprocesorski sistemi 2 2 0 6
2. MI133 NS Robotika 2 2 0 6
3. MI134 TM Kriptografija i bezbednost računara 2 2 0 6
4. MI135 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
5. MI136 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
6. MI137 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
7. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 6
8. MI138 SA Semantički veb 2 2 0 6
9. MI139 SA Veb programiranje 2 2 2 0 6
10. MI140 SA Upravljanje projektima 2 2 0 6
11. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 0 5

*Student iz grupe G8 bira 3 ili 4 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 21 ESPB.


Modul: Softversko inženjerstvo

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3. M160 TM Strukture podataka i algoritmi 2 2 2 1 6
4. MI109 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe G4 2 0 0(1) 6
4 6. M166 NS Računarske mreže 3 2 0 6
7. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
8. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
9. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
10.     Izborni predmet iz grupe S5* 0(3) 0(3) 0 5*
Zbir 20(23) 17(20) 3(4) 60
Izborna grupa G4
R.br. Š. Tip Izborna grupa G4 Fond časova ESPB
p v don
1. MI142 OO Poslovna komunikacija 2 0 1 6
2. K109 OO Psihologija 2 0 0 6
3. MI141 OO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
Izborna grupa S5
R.br. Š. Tip Izborna grupa S5 Fond časova ESPB
p v don
1. MI110 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
2. M186 TM Matematika 3 3 3 0 6
3. M145 OO Engleski jezik A2 2 1 0 5
4. M146 OO Engleski jezik B2 2 1 0 5
5. K110 OO Pedagogija 2 0 0 6

* Student iz grupe S5 bira jedan predmet. Minimalna vrednost predmeta je 5 ESPB.

III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 2 1 7
2. MI113 SA Dizajniranje softvera 3 2 1 7
3. M175 SA Veb programiranje 1 2 2 1 6
4. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 0 6
5.     Izborni predmet iz grupe S6 2 0(2) 0(2) 5*
6 6. M173 NS Softversko inženjerstvo 2 1 2 6
7. MI118 NS Interakcija čovek-računar 2 1 1 6
8. M174 SA Elektronsko poslovanje 2 2 0 5
9. MI119 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 1 7
10.     Izborni predmet iz grupe S7 2(3) 0(2) 0(1) 5*
Zbir 23(27) 14(17) 7(10) 60
Izborna grupa S6
R.br. Š. Tip Izborna grupa S6 Fond časova ESPB
p v don
1. MI114 NS Računarske simulacije 2 1 2 6
2. MI115 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
3. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 6
4. M254 TM Metodika nastave informatike 2 0 2 6
5. M178 SA Obrazovni softver 2 0 2 6
Izborna grupa S7
R.br. Š. Tip Izborna grupa S7 Fond časova ESPB
p v don
1. MI131 OO Inovacije i preduzetništvo 2 0 1 6
2. MI116 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
3. MI117 TM Uvod u teoriju automata 2 2 0 6
4. MI129 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
5. M251 TM Numerička matematika 2 2 0 5
6. MI130 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
7. M266 TM Metodika nastave programiranja 2 2 0 6
8. M183 SA Školska praksa       6
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M267 SA Stručna praksa       3
2. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 0 5
3. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe S8 6   6   0   17*  
5.     Izborni predmet iz grupe S8
7.     Izborni predmet iz grupe S8
8 8. M182 NS Završni rad       4
9. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
10. M255 NS Baze podataka 2 2 2 0 5
11.     Izborni predmet iz grupe S9 0(1)  12* 
12.     Izborni predmet iz grupe S9
Zbir 18 16 5(6) 60
Izborna grupa S8
R.br. Š. Tip Izborna grupa S8 Fond časova ESPB
p v don
1. MI140 SA Upravljanje projektima 2 2 0 6
2. MI132 NS Mirkoprocesorski sistemi 2 2 0 6
3. MI133 NS Robotika 2 2 0 6
4. MI134 TM Kriptografija i bezbednost računara 2 2 0 6
5. MI135 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
6. MI136 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
7. MI137 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
8. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 6
9. MI138 SA Semantički veb 2 2 0 6
10. MI139 SA Veb programiranje 2 2 2 0 6
11. F165C NS Fizika igara 2 2 0 5
Izborna grupa S9
R.br. Š. Tip Izborna grupa S9 Fond časova ESPB
p v don
1. F166C SA Internet stvari 2 2 0 6
2. M252 NS Operativni sistemi 2 2 2 1 7
3. M263 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6

*Student iz grupe C8 i C9 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 29 ESPB.


Modul: Informaciono-komunikacione tehnologije

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1. M163 NS Operativni sistemi 1 3 2 0 6
2. M162 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
3. F117A TM Analogna elektronika 2 1 2 6
4. MI109 SA Vizuelizacija i analiza podataka 2 2 0 5
      Izborni predmet iz grupe G4 2 0 0(1) 6
4 5. M166 NS Računarske mreže 3 2 0 6
6. M164 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
7. M186 TM Matematika 3 3 3 0 6
8. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
9.     Izborni predmet iz grupe G5 0(2)  0(2)  11* 
10.     Izborni predmet iz grupe G5
Zbir 23(25) 17(19) 5(6) 60
Izborna grupa G4
R.br. Š. Tip Izborna grupa G4 Fond časova ESPB
p v don
1. MI142 OO Poslovna komunikacija 2 0 1 6
2. K109 OO Psihologija 2 0 0 6
3. MI141 OO Osnovi preduzetičkog menadžmenta 2 0 0 6
Izborna grupa G5
R.br. Š. Tip Izborna grupa G5 Fond časova ESPB
p v don
1. MI110 SA Praktikum iz operativnih sistema 0 2 0 5
2. MI111 SA Praktikum iz objektno-orijentisanog programiranja 0 2 0 6
3. M145 OO Engleski jezik A2 2 1 0 5
4. M146 OO Engleski jezik B2 2 1 0 5
5. K110 OO Pedagogija 2 0 0 6

* Student iz grupe G5 bira predmet tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 11 ESPB.

III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1. MI113 SA Dizajniranje softvera 3 2 1 7
2. F160C TM Električna merenja i senzori 2 0 2 6
3. F121A NS Digitalna elektronika 2 1 2 7
4. MI115 TM Verovatnoća i statistika 2 2 0 5
5.     Izborni predmet iz grupe I6 2(3) 1(2) 0(2) 6*
6 6. MI116 NS Uvod u nauku o podacima 3 2 0 6
7. F163C SA Primena elektronskih kola 2 2 0 6
8. M251 TM Numerička matematika 2 2 0 5
9.     Izborni predmet iz grupe I7 1(4)  1(2)  12* 
10.     Izborni predmet iz grupe I7
Zbir 22(23) 13(17) 6(9) 60
Izborna grupa I6
R.br. Š. Tip Izborna grupa I6 Fond časova ESPB
p v don
1. M175 SA Veb programiranje 1 2 2 1 6
2. MI114 NS Računarske simulacije 2 1 2 6
3. MI112 NS Uvod u veštačku inteligenciju 3 2 1 7
4. M168 NS Informacioni sistemi 1 3 2 0 6
5. M256 NS Računarska grafika 2 2 0 6
Izborna grupa I7
R.br. Š. Tip Izborna grupa I7 Fond časova ESPB
p v don
1. MI117 TM Uvod u teoriju automata 2 2 0 6
2. MI131 OO Inovacije i preduzetništvo 2 0 1 6
3. MI118 NS Interakcija čovek-računar 2 1 1 6
4. MI119 SA Programiranje distribuiranih sistema 2 2 1 7
5. MI129 NS Projektovanje VLSI sistema 2 2 0 7
6. MI130 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
7. M263 SA Informacioni sistemi 2 2 2 0 6

* Student iz grupa I6 i I7 bira ukupno 3 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 18 ESPB.

IVgodina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M267 SA Stručna praksa       3
2. F162C SA Mikrokontrolerski sistemi 2 2 0 6
3. M180 NS Paralelno programiranje 2 2 1 7
4.     Izborni predmet iz grupe I8 4(6)   4(6)   0   14*  
5.     Izborni predmet iz grupe I8
7.     Izborni predmet iz grupe I8*
8 8. M182 NS Završni rad       4
9. M177 SA Projektni zadatak 2 0 4 7
10. M173 NS Softversko inženjerstvo 2 1 2 6
11. M252 NS Operativni sistemi 2 2 2 1 7
12. F166C SA Internet stvari 2 2 0 6
Zbir 16(18) 12(14) 8 60
Izborna grupa I8
R.br. Š. Tip Izborna grupa I8 Fond časova ESPB
p v don
1. F164C SA Programiranje mobilnih uređaja 2 2 0 5
2. F165C NS Fizika igara 2 2 0 5
3. MI133 NS Robotika 2 2 0 6
4. MI134 TM Kriptografija i bezbednost računara 2 2 0 6
5. MI135 NS Optimizacione metode u računarstvu 2 2 0 7
6. MI136 NS Računarsko modelovanje 2 2 0 7
7. MI137 NS Inteligentni sistemi 2 2 0 7
8. M257 SA Izborni seminar 2 2 0 6
9. MI138 SA Semantički veb 2 2 0 6
10. MI139 SA Veb programiranje 2 2 2 0 6
11. MI140 SA Upravljanje projektima 2 2 0 6
12. M262 SA Kvalitet i testiranje softvera 2 2 0 5

*Student iz grupe I8 bira 2 ili 3 predmeta tako da ukupna bodovna vrednost izabornih predmeta bude najmanje 14 ESPB.

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 MAT042 TM Matematička logika i teorija skupova 3 3 0 7
2 MAT043 AO Uvod u geometriju 3 3 0 6
3 MAT044 AO Uvod u analizu i algebru 4 3 0 7
4 MAT045 AO Softverski alati 1 2 2 0 4
5 MATI04   Izborni predmet 1 (bira se 1 od 3 ) 2 1-2 0 4-5
  FIZ055 AO Engleski jezik A1 2 1 0 4
  FIZ056 AO Engleski jezik B1 2 1 0 4
  INF034 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
2 6 MAT047 TM Analiza 1 4 3 0 7
7 MAT048 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
8 MAT049 SA Diskretna matematika 3 2 0 6
9 MAT050 SA Uvod u programiranje 2 2 0 6
10 MATI05   Izborni predmeti 2 (bira se 1 od 2 ) 1-4 2-4 0-1 7-8
  FIZ057 AO Engleski jezik A2 2 1 0 4
  FIZ058 AO Engleski jezik B2 2 1 0 4
11     Izborni predmeti 3 (bira se 1 od 2 )        
  MAT053 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 1 3
  MAT052 SA Softverski alati 2 1 2 0 4
Zbir 27-30 23-26 0-1 60-62

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1 MA1014 TM Analiza 2 4 3 0 7
2 MA1015 TM Analitička geometrija 3 3 0 6
3 MA1016 TM Linearna algebra 2 3 2 0 6
4 MAII04   Izborni predmet 4 (bira se 1 od 2 ) 2-3 2 0 6
  IN2025 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
  MATI32 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
5 MAII05   Izborni predmet 5 (bira se 1 od 2 ) 1-3 0-2 0 4
  MA3006 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 0 4
  MATI45 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
4 6 MA1018 NS Analiza 3 3 3 0 6
7 MA1019 NS Algebarske strukture 4 3 0 7
8 MA1020 NS Geometrija 4 3 0 7
9 MAII06   Izborni predmet 6 (bira se 1 od 2 ) 2-3 1-2 0 5-7
  FI1038 AO Razvoj naučne misli 2 1 0 5
  MA2037 SA Strukture podataka i algoritmi 1 3 2 0 7
10 MAII07   Izborni predmet 7 (bira se 1 od 2 ) 2 2 0 6
  MA2I71 SA Elementi teorije brojeva 2 2 0 6
  MA2I72 SA Elementi teorije skupova 2 2 0 6
Zbir 28-32 22-25 0 60-62
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1 MA1022 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2 MA1023 NS Algebra i logika 3 3 0 7
3 MA1024 NS Analiza 4 3 3 0 6
4 MA1029 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
5 MA1I05   Izborni predmet 8 (bira se 1 od 3 ) 2-3 0-3 0 4-7
  MA1043 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
  FI3001 SA Baze podataka 1 3 3 0 7
  BIO099 AO Bioetika 2 0 0 4
6 6 MA1027 NS Numerička matematika 3 2 1 7
7 MA1028 NS Funkcionalna analiza 1 3 2 0 7
8 MA1025 NS Topologija 1 3 3 0 7
9 MA1I06   Izborni predmet 9 (bira se 1 od 2 ) 1-2 0-2 0-2 4-5
  MA2I99 SA Programski paketi u matematici 1 0 2 4
  MA1042 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 5
10 MAT300 TM Metodika nastave matematike 3 3 0 6
Zbir 26-28 21-26 1-3 60-64
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1 MA1031 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 6
2 MA1032 NS Funkcionalna analiza 2 2 2 0 5
3 MA1033 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 6
4 MA1034 NS Kompleksna analiza 1 2 2 0 5
5 MA1035 SA Stručna praksa 0 0 0 3
6 MA1I07   Izborni predmet 10 (bira se 1 od 2 ) 2 2 0 5
  MA2I98 SA Furijeova analiza i primene 2 2 0 5
  MA1044 NS Topologija 2 2 2 0 5
8 7 MA1037 SA Kompleksna analiza 2 2 2 0 5
8 MA1038 SA Istraživački rad 0 0 0 4
9 MAI032 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 1 6
10 MA1039 SA Završni rad 0 0 0 4
11 MA1I08   Izborni predmet 11 (bira se 1 od 3 ) 2-3 2 0 5
  MA2024 SA Matematičko modeliranje 3 2 0 5
  MA1046 SA Izborni seminar 3 2 0 5
  IN1051 NS Mehanika 2 2 0 5
12 MA1I99 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 6
Zbir 22-23 21 1 60
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 MAT042 TM Matematička logika i teorija skupova 3 3 0 7
2 MAT043 AO Uvod u geometriju 3 3 0 6
3 MAT044 AO Uvod u analizu i algebru 4 3 0 7
4 MAT045 AO Softverski alati 1 2 2 0 4
5 MATI04   Izborni predmet 1 (bira se 1 od 3 ) 2 1-2 0 4-5
  FIZ055 AO Engleski jezik A1 2 1 0 4
  FIZ056 AO Engleski jezik B1 2 1 0 4
  INF034 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
2 6 MAT047 TM Analiza 1 4 3 0 7
7 MAT048 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
8 MAT049 SA Diskretna matematika 3 2 0 6
9 MAT050 SA Uvod u programiranje 2 2 0 6
10 MATI05   Izborni predmeti 2 (bira se 1 od 2 ) 1-4 2-4 0-1 7-8
  FIZ057 AO Engleski jezik A2 2 1 0 4
  FIZ058 AO Engleski jezik B2 2 1 0 4
11     Izborni predmeti 3 (bira se 1 od 2 )        
  MAT053 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 1 3
  MAT052 SA Softverski alati 2 1 2 0 4
Zbir 27-30 23-26 0-1 60-62

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1 MA1014 TM Analiza 2 4 3 0 7
2 MA1015 TM Analitička geometrija 3 3 0 6
3 MA1016 TM Linearna algebra 2 3 2 0 6
4 MA2I03   Izborni predmet 4 (bira se 1 od 4 ) 1-3 0-2 0 3-6
  IN2025 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
  MATI42 SA Praktikum iz programiranja 2 1 1 0 3
  MATI45 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
  BIO099 AO Bioetika 2 0 0 4
5 MATI32 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
4 6 MA1018 NS Analiza 3 3 3 0 6
7 MA1019 NS Algebarske strukture 4 3 0 7
8 MA1020 NS Geometrija 4 3 0 7
9 MA2037 SA Strukture podataka i algoritmi 1 3 2 0 7
10 MA2I04   Izborni predmet 5 (bira se 1 od 2 ) 3 2 0 5-6
  INF039 SA Arhitektura i organizacija računara 3 2 0 5
  FI3005 SA Računarske mreže 3 2 0 6
Zbir 30-32 23-25 0 60-64
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1 MA1022 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2 MA2020 NS Matematička logika u računarstvu 3 3 0 7
3 MA1024 NS Analiza 4 3 3 0 6
4 FI3001 NS Baze podataka 1 3 3 0 7
5 MA2I05   Izborni predmet 6 (bira se 1 od 2 ) 2 2-3 0 5-6
  IN1023 SA Strukture podataka i algoritmi 2 2 3 0 6
  IN1047 AO Obrazovni softver 2 2 0 5
6 6 MA1027 NS Numerička matematika 3 2 1 7
7 MA1028 NS Funkcionalna analiza 1 3 2 0 7
8 FI2012 NS Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 7
9 MA2105   Izborni predmet 7 (bira se 1 od 2 ) 0-2 2 0 3-5
  IN2023 TM Teorija brojeva i kriptografija 2 2 0 5
  MA2041 TM Praktikum iz objektno-orjentisanog programiranja 0 2 0 3
10 MA2II8   Izborni predmet 8 (bira se 1 od 3 ) 2-3 2-3 0-1 5-6
  FI2022 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
  MAT300 TM Metodika nastave matematike 3 3 0 6
  IN1051 NS Mehanika 2 2 0 5
Zbir 25-28 24-26 2-3 60-64
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1 MA1031 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 6
2 FI1040 NS Paralelno programiranje 2 2 0 7
3 MA1033 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 6
4 MA1035 SA Stručna praksa 0 0 0 3
5 MA2I07   Izborni predmet 9 (bira se 1 od 2 ) 4-5 2-4 0 9-11
  MA3006 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 0 4
  FI4002 SA Veb programiranje 1 2 2 0 6
6     Izborni predmet 10 (bira se 1 od 2 )        
  MA1032 NS Funkcionalna analiza 2 2 2 0 5
  MA1034 NS Kompleksna analiza 1 2 2 0 5
8 7 MA2024 NS Matematičko modeliranje 3 2 0 5
8 MA1038 SA Istraživački rad 0 0 0 4
9 MA1039 SA Završni rad 0 0 0 4
10 MA2I08   Izborni predmeti 11 i 12 (bira se 2 od 4 ) 5-6 4 0 10-11
  IN1042 NS Baze podataka 2 3 2 0 5
  MA1046 SA Izborni seminar 3 2 0 5
  MA1045 SA Uvod u optimizaciju 3 2 0 5
  FI2023 SA Logičko i funkcijsko programiranje 2 2 0 6
11 MAI032 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 1 6
Zbir 23-25 18-20 1 60-63


I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1 1 MAT042 TM Matematička logika i teorija skupova 3 3 0 7
2 MAT043 AO Uvod u geometriju 3 3 0 6
3 MAT044 AO Uvod u analizu i algebru 4 3 0 7
4 MAT045 AO Softverski alati 1 2 2 0 4
5 MATI04   Izborni predmet 1 (bira se 1 od 3 ) 2 1-2 0 4-5
  FIZ055 AO Engleski jezik A1 2 1 0 4
  FIZ056 AO Engleski jezik B1 2 1 0 4
  INF034 TM Računarski sistemi 2 2 0 5
2 6 MAT047 TM Analiza 1 4 3 0 7
7 MAT048 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
8 MAT049 SA Diskretna matematika 3 2 0 6
9 MAT050 SA Uvod u programiranje 2 2 0 6
10 MATI05   Izborni predmeti 2 (bira se 1 od 2 ) 1-4 2-4 0-1 7-8
  FIZ057 AO Engleski jezik A2 2 1 0 4
  FIZ058 AO Engleski jezik B2 2 1 0 4
11     Izborni predmeti 3 (bira se 1 od 2 )        
  MAT053 SA Praktikum iz programiranja 1 0 2 1 3
  MAT052 SA Softverski alati 2 1 2 0 4
Zbir 27-30 23-26 0-1 60-62

II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3 1 MA1014 TM Analiza 2 4 3 0 7
2 MA1015 TM Analitička geometrija 3 3 0 6
3 MA1016 TM Linearna algebra 2 3 2 0 6
4 KOP098 AO Psihologija 2 0 0 4
5 MA3101   Izborni predmet 4 (bira se 1 od 2 ) 1-2 0 0 3
  MA3009 AO Kultura govora 2 0 0 3
  EKO003 AO Ekologija kao nauka 1 0 0 3
6 MA3I01   Izborni predmet 5 (bira se 1 od 2 ) 1-3 1-2 0 3-6
  IN2025 AO Uvod u finansijsku matematiku 3 2 0 6
  MATI42 SA Praktikum iz programiranja 2 1 1 0 3
4 7 MA1018 NS Analiza 3 3 3 0 6
8 MA1019 NS Algebarske strukture 4 3 0 7
9 MA1020 NS Geometrija 4 3 0 7
10 KOP094 AO Pedagogija 2 0 0 4
11 MA3I02   Izborni predmet 6 (bira se 1 od 2 ) 2-3 1-2 0 4-6
  IN2024 NS Odabrana poglavlja elementarne matematike 3 2 0 6
  INF043 AO Popularna nauka 2 1 0 4
12 MA3PP1 SA Stručna praksa u školi 1 0 0 0 3
Zbir 29-33 19-21 0 60-65
III godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5 1 MA1022 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2 MA1024 NS Analiza 4 3 3 0 6
3 MA3003 SA Obrazovni softver 2 1 1 4
4 KOP002 SA Pedagoška psihologija 2 0 0 3
5 MA3I03   Izborni predmet 7 (bira se 1 od 3 ) 1-2 2 0 4-6
  MA1043 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
  MATI45 SA Praktikum iz programiranja 3 1 2 0 4
  MA1029 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
6 MATI32 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
6 7 MA1027 NS Numerička matematika 3 2 1 7
8 MA1028 NS Funkcionalna analiza 1 3 2 0 7
9 MA3I04   Izborni predmet 8 (bira se 1 od 2 ) 2 2 0-1 5-6
  FI2022 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
  IN1051 NS Mehanika 2 2 0 5
10 KOP003 SA Školska pedagogija 2 0 0 3
11 MA3PP2 SA Stručna praksa u školi 2 0 0 0 3
12 MAT300 TM Metodika nastave matematike 3 3 0 6
Zbir 26-27 20 2-3 60-63
IV godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1 MA1031 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 6
2 MA1034 NS Kompleksna analiza 1 2 2 0 5
3 MA3006 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 0 4
4 MA1035 SA Stručna praksa 0 0 0 3
5 MA3106   Izborni predmet 10 (bira se 1 od 2 ) 2-3 2 0 6
  MA1041 NS Očigledna topologija 3 2 0 6
  MA3109 TM Modeliranje u nastavi matematike 2 2 0 6
6 MA3I05   Izborni predmet 9 (bira se 1 od 3 ) 2-3 2-3 0 5-7
  MA1033 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 6
  FI3001 SA Baze podataka 1 3 3 0 7
  MA1032 NS Funkcionalna analiza 2 2 2 0 5
8 7 MA3107   Izborni predmet 11 (bira se 1 od 2 ) 4 0 1 6
  MA3110 TM Nestandardni problemi elementarne matematike 4 0 1 6
  MA3010 TM Inovacije u nastavi matematike 4 0 1 6
8 MA3108   Izborni predmet 12 (bira se 1 od 2 ) 3 2 0 5-7
  MA1046 SA Izborni seminar 3 2 0 5
  MA2037 SA Strukture podataka i algoritmi 1 3 2 0 7
9 MA1038 SA Istraživački rad 0 0 0 4
10 MAI032 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 1 6
11 MA1039 SA Završni rad 0 0 0 4
12 MA3PP3 SA Stručna praksa u školi 3 0 0 0 6
Zbir 22-24 13-14 2 60-64

 

Master akademske studije matematike može upisati student koji je prethodno završio osnovne akademske studije matematike, ili srodni studijski program, u obimu od 240 ESPB.

Master studije traju godinu dana (2 semestra), a obim studija je 60 ESPB.

 

icon Uslovi za upis na master akademske studije matematike

icon Sadržaj prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike

icon Literatura za pripremu prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike

PRIJEMNI ISPITI

Prilikom upisa student se opredeljuje za jedan od tri ponuđena modula:

Stari programi:

 

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don
1. 1. M220 TM Psihološke osnove učenjа mаtemаtike 3 2 2 10
2. M221 SA Osnovi istrаživаnjа 2 2 3 9
3.     Izborni predmet 1 3 2 1 9
Zbir 8 6 6 28
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M222 NS Odаbrаnа poglаvljа аlgebre i logike 3 2 1 9
2. M223 NS Odаbrаnа poglаvljа аnаlize 3 2 1 9
3. M224 NS Odаbrаnа poglаvljа geometrije 3 2 1 9
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
2. 1.     Izborni predmet 2 3 3 2 0 10
2. M228 SA Studijski istrаživаčki rаd 0 0 0 12 12
3. M229 SA Mаster rаd 0 0 0 0 10
Zbir 3 3 2 12 32
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M225 SA Metodikа nаstаve аlgebre i logike 3 3 2 10
2. M226 SA Metodikа nаstаve аnаlize 3 3 2 10
3. M227 SA Metodikа nаstаve geometrije 3 3 2 10
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
1. 1. M230 NS Teorijа mere i integrаcije 4 3 0 0 10
2.     Izborni predmet 1 4 3 0 0 10
3. M236 SA Studijski istrаživаčki rаd 1 0 0 0 7 7
Zbir 8 6 0 7 27
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M231 NS Geometrijа površi 4 3 0 10
2. M232 NS Teorijа grаfovа 4 3 0 10
3. M233 NS Numeričkа аnаlizа 1 4 3 0 10
4. M234 NS Mаtemаtičko progrаmirаnje 1 4 3 0 10
5. M235 NS Logikа 1 4 3 0 10
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond čаsovа ESPB
p v don s
2. 1.     Izborni predmet 2 4 3 0 0 10
2. M242 SA Studijski istrаživаčki rаd 2 0 0 0 13 13
3 M243 SA Mаster rаd 0 0 0 0 10
Zbir 4 3 0 13 33
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Predmeti Fond čаsovа ESPB
p v don
1. M237 NS Rimаnovа geometrijа 4 3 0 10
2. M238 NS Spektrаlnа teorijа mаtricа i grаfovа 4 3 0 10
3. M239 NS Numeričkа аnаlizа 2 4 3 0 10
4. M240 NS Mаtemаtičko progrаmirаnje 2 4 3 0 10
5. M241 NS Logikа 2 4 3 0 10

 

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M201 TM Psihološke osnove učenja matematike 3 2 1 7
2. i 3.     Izborni predmeti 1 i 2 8 6 0 16
  11 8 1 23
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M202 NS Odabrana poglavlja algebre i logike 4 3 0 8
2. M203 NS Odabrana poglavlja analize 4 3 0 8
3. M204 NS Odabrana poglavlja geometrije 4 3 0 8
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. M205 TM Strategije rešavanja matematičkih zadataka 3 3 0 0 8
2.     Izborni predmet 3 3 2 0 0 7
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 5 0 12 37
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M208 SA Metodika nastave algebre i logike 3 2 0 7
2. M209 SA Metodika nastave analize 3 2 0 7
3. M210 SA Metodika nastave geometrije 3 2 0 7
4. M211 SA Istraživanja u nastavi matematike 3 2 0 7
5. M266 SA Metodika nastave programiranja 3 2 2 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M212 NS Teorija mere i integracije 4 4 0 10
2. i 3.     Izborni predmeti 1 i 2 6 4 2 14
Zbir 10 8 2 24
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M213 NS Geometrija površi 3 2 1 7
2. M214 NS Teorija grafova 3 2 1 7
3. M215 NS Numerička analiza 1 3 2 1 7
4. M216 NS Optimizacija 1 3 2 1 7
5. M217 NS Logika 1 3 2 1 7
6. M218 NS Spektralna teorija operatora 3 2 1 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. i 2.     Izborni predmeti 3 i 4 6 4 2 0 14
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 4 2 12 36
Izborni predmet 3 i 4
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 3 i 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M219 NS Rimanova geometrija 3 2 1 7
2. M220 NS Spektralna teorija matrica i grafova 3 2 1 7
3. M221 NS Numerička analiza 2 3 2 1 7
4. M222 NS Optimizacija 2 3 2 1 7
5. M223 NS Logika 2 3 2 1 7
6. M224 NS Uvod u stohastičku analizu 3 2 1 7

 

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. 22.MM2100 AO Osnove kritičkog mišlјenja 2 0 1 6
2. 22.MM2200 TM Strategije rešavanja matematičkih zadataka 3 3 0 8
3. i 4.     Izborni predmeti 1 i 2 8 6 0 16
  13 9 1 30
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. 22.MM2204 NS Odabrana poglavlјa algebre i logike 4 3 0 8
2. 22.MM2205 NS Odabrana poglavlјa analize 4 3 0 8
3. 22.MM2206 NS Odabrana poglavlјa geometrije 4 3 0 8
4. 22.MM2207 NS Odabrana poglavlјa diskretne matematike 4 3 0 8
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 4. 22.MM2202 NS Psihološke osnove učenja matematike 3 3 0 0
5. 22.MM2101 SA Stručna praksa 0 0 0 0 3
6. 22.MM2203   Izborni predmet 3 3 3 0 0 8
7. 22.MM2102 SA Studijsko istraživački rad 0 0 0 10 6
8. 22.MM2103 SA Master rad 0 0 0 0 5
Zbir 6 6 0 10 30
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. 22.MM2208 SA Metodika nastave  algebre i logike 3 3 0 8
2. 22.MM2209 SA Metodika nastave  analize 3 3 0 8
3. 22.MM2210 SA Metodika nastave  geometrije 3 3 0 8
4. 22.MM2211 TM Istraživanja u nastavi matematike 3 3 0 8
5. 22.MM2212 TM Metodika nastave računarstva i informatike 3 3 0 8

 

I godina MODUL Teorijska matematika i primene
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. 22.MM2100 AO Osnove kritičkog mišlјenja 2 0 1 6
2. 22.MM2300   Izborni predmet i 1 , 2 i 3 9 9 0 2 4  
 Zbir 11 9 1 30
Izborni predmet 1, 2 i 3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1, 2 i 3 Fond časova ESPB
p v don
1 . 22.MM2302 TM Geometrija površi 3 3 0 8
2 . 22.MM2303 TM Teorija grafova 3 3 0 8
3. 22.MM2304 NS Numerička analiza 1 3 3 0 8
4. 22.MM2305 NS Uvod u homološku algebru 3 3 0 8
5. 22.MM2306 TM Ordinalna i kardinalna aritmetika 3 3 0 8
6. 22.MM2307 NS Teorija mere i integracije 3 3 0 8
7. 22.MM2308 TM Odabrana poglavlјa realne i funkcionalne analize 3 3 0 8
I godina MODUL Teorijska matematika i primene
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 3. 22.MM2301   Izborni predmeti 4 i 5 6 6 0 0
4. 22.MM2101 SA Stručna praksa 0 0 0 0 3
3. 22.MM2102 SA Studijsko istraživački rad 0 0 0 10 6
4. 22.MM2103 SA Master rad 0 0 0 0 5
Zbir 6 6 0 10 30
Izborni predmet 4 i 5
R.br. Š. Tip Izborni predmet 4 i 5 Fond časova ESPB
p v don
1 . 22.MM2309 NS Rimanova geometrija 3 3 0 8
2 . 22.MM2310 NS Numerička analiza 2 3 3 0 8
3. 22.MM2311 NS Kombinatorne strukture 3 3 0 8
4. 22.MM2312 NS Neklasične logike 3 3 0 8
5. 22.MM2313 NS Uvod u stohastičku analizu 3   3 0 8

 

I godina MODUL Računarstvo i primenjena matematika
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. 22.MM2100 AO Osnove kritičkog mišlјenja 2 0 1  6
2. 22.MM2400 AO Napredni softverski alati 3 2 0 7  
3. 22.MM2401   Izborni predmet 1 3 3 0 8  
4. 22.MM2402   Izborni predmet i 2 i 3 4 4-6 0 12  
 Zbir 12 9-11 1 33
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 Fond časova ESPB
p v don
1 . 22.MM2303 TM Teorija grafova 3 3 0 8
2. 22.MM2304 NS Numerička analiza 1 3 3 0 8
3. 22.MM2306 TM Ordinalna i kardinalna aritmetika 3 3 0 8
4. 22.MM2308 TM Odabrana poglavlјa realne i funkcionalne analize 3 3 0 8
Izborni predmet 2 i 3
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 2 i 3 Fond časova ESPB
p v don
1 . 19.IN1002 SA Predstavlјanje i tumačenje podataka 2 3 0 6
2. 19.IN1003 NS Mašinsko učenje 1 2 3 0 6
3. 19.IN1013 SA Heurističke metode optimizacije 2 2 0 6
4. 19.IN2001 NS Veštačka inteligencija 2 3 0 6
5. 19.IN2006 NS Predstavlјanje znanja i procesiranje prirodnih jezika 2 2 0 6
I godina MODUL Računarstvo i primenjena matematika
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 5. 22.MM2403   Izborni predmet 4 2 2 0 0
6. 22.MM2404   Izborni predmet 5 3 3 0 0 8
7. 22.MM2101 SA Stručna praksa 0 0 0 0 3
8. 22.MM2102 SA Studijsko istraživački rad 0 0 0 10 6
9. 22.MM2103 SA Master rad 0 0 0 0 5
Zbir 5 5 0 10 27
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Izborni predmet 4 Fond časova ESPB
p v don
1 . 19.IN1019 NS Master izborni seminar 2 2 0 5
2 . 19.IN1021 SA Master projekat primenjene matematike 2 2 0 5
Izborni predmet 5
R.br. Š. Tip Izborni predmet 5 Fond časova ESPB
p v don
1 . 22.MM2312 NS Neklasične logike 3 3 0 8
2 . 22.MM2310 NS Numerička analiza 2 3 3 0 8
3. 22.MM2311 NS Kombinatorne strukture 3 3 0 8
5. 22.MM2313 NS Uvod u stohastičku analizu 3 3 0 8

 

Završila sam srednju Ekonomsku skolu, smer Bankarski službenik. Matematika je bila jedan od mojih omiljenih predmeta, i kako se IV godina srednje škole bližila kraju, shvatila sam da želim baš to da studiram, jer me ne ograničava na samo jedno zanimanje i pruža mi mogućnost stalnog usavršavanja.

Bilo je pravo zadovoljstvo studirati na fakultetu koji ima toliko mladih profesora i asistenata, koji su uvek spremni da odgovore na svako pitanje i da budu dostupni za svoje studente.

Nakon završenih studija najpre sam se oprobala kao profesor u osnovnoj, a zatim i srednjoj školi. Iako je to jako izazovan i zahtevan posao shvatila sam da želim nesto drugo i da mogu da se oprobam u jos mnogim poslovima, jer mi diploma Prirodno-matematičkog fakulteta to omogućava.

Radila sam kao PHP programmer, zatim kao analitičar u banci, gde sam uspela da povežem znanja sa fakulteta i srednje skole, da bih danas dosla na poziciju BI analitičara u jednoj od najvećih korporacija kod nas – NCR. Ova kompanija je svetski tehnološki lider u pružanju visokokvalitetne i stručne podrške kompanijama raznih delatnosti, među kojima su vodeće firme iz oblasti finansija, turizma, ugostiteljstva, telekomunikacija, zabave, igara na sreću, javnog sektora i telekomunikacija. Svojim softverom, hardverom i mnoštvom usluga, NCR omogućava skoro 550 miliona transakcija dnevno.

Moj posao u NCR-u obuhvata obradu i analizu podataka, a zatim kreiranje različitih vrsta izveštaja za potrebe rukovodstva firme, na osnovu kojih oni kasnije donose strateške odluke u cilju unapredjena poslovanja firme.

Na fakultetu sam naučila ono najbitnije za dalju karijeru, a to je istrajnost i nemanje straha za nove tehnologije i nova saznanja.

Marina Grizelj, Senior Business Intelligence Analyst, NCR


Završila sam Gimnaziju u Vranju, društveno jezički smer, a potom studirala matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Tokom studija najači utisak na mene je ostavio blizak odnos sa profesorima, naročito na kasnijim godinama, kada se radilo u manjim grupama.Ono najvažnije što jedan student matematike ponese sa sobom jesu veštine, analitički način razmišljanja, pristup problemu, istrajnost, temeljnost, kako u poslu tako i u životu. Sve to zajedno je puno doprinelo da ja danas budem senior konsultant u svetskoj kompaniji Ernst&Young, koja pruža usluge klijentima iz oblasti finansija.

Najvažnije je da budući studenti pronađu ono što vole, a kada su u pitanju studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu da se ne vode predrasudama da matematičar može da radi samo u prosveti, jer je primena matematike u privredi zaista široka.

Kompletan intervju videti ovde.

Stefana Stevanović, master matematičar – profesor matematike, Ernst&Young, Oslo, Norveška


Često pomislim koliko sam imala sreće da odaberem matematiku za svoj poziv, a ne neke druge opcije o kojima sam pri upisu fakulteta razmišljala. Na ovaj način sebi sam obezbedila višestruki izbor za posao. Par godina sam radila u prosveti. Zatim sam se zaposlila u investicionom fondu kao kvantitativni analitičar, gde sam  radila na razvijanju sistema prodaje na berzi, a potom sam prešla u industriju igara. Moj zadatak je pre svega bio da pravim logiku igara, najpre za slot igrice, a sada i za onlajn i kazino klađenja.

Veoma sam zadovoljna postignutim uspehom i pozicijom na kojoj radim. Kada sam upisala studije matematike, nisam ni znala da u Srbiji postoji mogućnost da se bavim ovakvim poslom. Mislila sam da mi je rad u gimnaziji vrhunac karijere. Posao koji radim je zanimljiv, odmah vidim rezultate svog rada, non-stop se susrećem sa novim izazovima i nikada ne stagniram.

Kompletan intervju videti ovde

Maja Živadinović, master matematičar – teorijska matematika, Game Matematician, Logispin Group, Beograd


Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu je izuzetno dobro organizovan. Profesori umeju da  prepoznaju ko ima talenta da se bavi nastavom matematike. Ja sam se zaposlio već nekoliko dana posle polaganja poslednjeg ispita.

Kada sam bio učenik, mislio sam da je matematika nešto gde se samo rade zadaci. Međutim, tek tokom studija sam u pravom svetlu spoznao fenomenalni i fascinantni svet matematike.

Najbitnije što sam na Fakultetu naučio jeste da budem kritičan i samokritičan. Na Prirodno-matematičkom fakultetu student nauči da bude spreman za samoobrazovanje. Ja sam nakon završenih studija dosta napredovao u oblasti programiranja i sada mogu da predajem i programiranje i matematiku.

Kompletan intervju videti ovde.

Aleksandar Prokopović, master matematičar – profesor matematike, Profesor matematike i informatike, Gimnazija, Leskovac


Najveća prekretnica u mom životu je bio ERAZMUS program preko koga sam na poslednjoj godini osnovnih studija otišla u Bjalistok, u Poljsku. Taj iskorak iz sredine u kojoj sam odrasla i školovala se, obezbedio mi je nova, kako profesionalna, tako i lična iskustva, i pružio nove mogućnosti. Sada se nalazim u Brnu, u Češkoj Republici, i radim u američkoj kompaniji za telekomunikacije AT&T.

Najznačajnije što sam ponela sa studija je matematički način razmišljanja. Mislim da je to jedna od važnijih stvari koje sam naučila na Fakultetu, što mi je zaista mnogo pomoglo da se snađem u novoj sredini. Shvatila sam da matematika nije račun kao što se često u školi čini. Nije neophodno da budete odličan matematičar, ni u osnovnoj ni u srednjoj školi, da biste na studijama matematike tek zaista naučili šta znači razmišljati kao matematičar. Kada neko kaže da mu ne ide matematika, uopšte ne mora da znači da je loš u tome, već da mu je, nažalost, možda neko loše pristupio pri uvođenju u svet matematike. Matematiku samo treba primetiti, ona je svuda!

Kompletan intervju videti ovde.

Natalija Stanić, matematičar – teorijska matematika, Specialist at AT&T, Brno, Češka


Završila sam prirodno-matematički smer u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu nije bio moj prvi izbor. Međutim, dok sam se spremala za drugi fakultet, ja sam uživala da vežbajući matematiku i tako shvatila da su studije matematike na PMF-u  ono što treba da upišem. Zbog te svoje odluke sam veoma srećna. Već na početku master studija sam dobila posao u IT sektoru.

Algoritamski način razmišljanja je ono glavno što sam ponela sa studija. Rešavanje problema, razvoj strategija za strukturno sagledavanje čitave situacije je nešto što je PMF ugradio u moj stil rada.

Matematika je takva nauka da ko je voli, uživaće. Vrlo lako može da se nađe posao, jer su opcije mnogobrojne

Kompletan intervju videti ovde.

Ivana Milojević, Master matematičar – teorijska matematika, Implementation specialist, DM Dokumenten Management GmbH, ogranak u Kragujevcu


Nakon što sam završio Fakultet, par meseci sam radio u prosveti, ali sam shvatio da to nije ono gde se ja pronalazim. Konkurisao sam za praksu na Data science poziciji na kojoj sam bio godinu dana i sada radim u Telenoru, u Custom relationship menagement službi.

Matematičari se tokom studiranja suočavaju sa raznim kompleksnim problemima, pa se pri njihovom rešavanju nauče da budu istrajni i uporni, čime na kraju budu spremni da jako brzo usvajaju nova znanja i da se adaptiraju na nove pozicije. Ponovo bih upisao matematiku, samo ne bih bio stava da ću raditi kao nastavnik jer sam sada svestan koje se sve mogućnosti pružaju.

Profesori i asistenti su uvek bili spremni da izađu u susret, a interaktivna saradnja i dobro objašnjeno gradivo su dosta olakšali studiranje.

Kada je u pitanju studentski život, ne postoji bolje mesto za studiranje. Kragujevac ima sjajan noćni život, a Kragujevčani su jako gostoprimljivi i jako dobri ljudi.

Kompletan intervju videti ovde.

Nikola Garić, diplomirani matematičar – profesor matematike, Telenor


Razmišljao sam se između građevine i matematike, dvoumio između Beograda i Kragujevca i na kraju odlučio da studiram matematiku u Kragujevcu. Ako bih ponovo upisivao fakultet, opet bih se odlučio za isti, samo bih ovog puta birao kombinovani smer matematike i informatike.

Na početku studija sam otprilike znao šta me očekuje, da matematiku ne čine samo zadaci, već i teorija. Uz dosta rada u prvom semestru vrlo brzo sam se privikao, pa je kasnije sve bilo jednostavnije.

Sada predajem matematiku, računarstvo i informatiku u srednjoj školi za informacione tehnologije. Bilo mi je dovoljno tri dana da se snađem sa tehnologijama koje su sada neophodne za online nastavu, a sa znanjem koje sam stekao na Fakultetu, koje i ovde primenjujem, nisam morao ni da se pripremam za svaki čas. Direktor, pedagog i psiholog su jako zadovoljni mojim radom.

Matematičari i statističari su svuda jako traženi i cenjeni, kako na profesorskim pozicijama, tako i u bankama i firmama. Nekada je potrebno malo osnovnog znanja iz programiranja, ali onaj ko završi matematiku, može vrlo lako to da savlada.

Kompletan intervju videti ovde.

Nikola Karović, diplomirani matematičar – teorijska matematika, Profesor matematike, ITHS, Beograd

 

Doktorske akademske studije traju 3 godine (6 semestara). Za to vreme student treba da sakupi 180 ESPB bodova. Nakon osvojenih 180 ESPB bodova i odbranjene Doktorske disertacije, student stiče naučni naziv doktor matematičkih nauka.

UPIS

Na Doktorske akademske studije iz oblasti matematike mogu se upisati:

 • magistri matematičkih nauka (VII2 stepen stručne spreme);
 • specijalisti matematičkih nauka;
 • studenti poslediplomskih (magistarskih ili specijalističkih) studija prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ako su na diplomskim studijama ostvarili procečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim diplomskim akademskim studijama iz oblasti matematike obima 300 ESPB, sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00;
 • lica sa završenim četvorogodišnjim diplomskim studijama iz oblasti matematike prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, koje odgovaraju obimu od 300 ESPB, ako su na diplomskim studijama ostvarili prosečnu ocenu ne manju od 8,00;
 • lica sa završenim diplomskim akademskim studijama iz oblasti srodnih matematici sa prosečnom ocenom ne manjom od 8,00 (srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre za matematiku i informatiku);
 • lica koja su stekla ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu (ako takvim licima srpski jezik nije maternji, neophodna je potvrda o znanju srpskog jezika koju izdaje odgovarajuća ustanova).

Prilikom konkurisanja za upis na  doktorske akademske studije matematike, uz svu neophodnu dokumentaciju student Studentskoj službi dostavlja i   saglasnost  nastavnika savetnika iz odgovarajuće uže naučne oblasti iz koje će raditi doktorsku disertaciju, na sledećem formularu

   Saglasnost nastavnika savetnika

Nastavnik savetnik pomaže studentu u sastavljanju kurikuluma doktorskih akademskih studija, uvodi ga u naučno-istraživački rad, daje uputstva pri  izboru naučne literature i prati njegov rad i dostignuća. 

Za upis na doktorske studije neophodno je poznavanje engleskog jezika čiju proveru vrši Prirodno-matematički fakultet. Studije se izvode na srpskom jeziku.

icon Pravilnik o doktorskim akademskim studijama

icon Sadržaj prijemnog ispita za master i doktorske akademske studije matematike

PRIJEMNI ISPITI

UPUTSTVA ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA 

Studijski program doktorskih akademskih studija matematike akreditovanih 2021. godine

Nastava na doktorskim akademskim studijama je organizovana po semestrima, pri čemu svaki predmet traje jedan semestar. Časovi aktivne nastave podeljeni su na časove predavanja (p) i studijskog istraživačkog rada (s). 

Doktorske akademske studije matematike
R.br. Š. Predmeti I II III IV V VI ESPB
      P S P S P S P S P S P S O
1. MD2001 Metodologija naučno – istraživačkog rada 3 0                       5
2.   Izborni predmet 1 5 2                       10
3.   Izborni predmet 2 5 2                       10
4. MD2003 Istraživački rad 0 3                       5
5.   Izborni predmet 3     5 2                   10
6.   Izborni predmet 4     5 2                   10
7. MD2005 Istraživački rad 1     0 4                   7
8. MD2006 Seminar 1     0 2                   3
9.   Izborni predmet 5         5 2               10
10.   Izborni predmet 6         5 2               10
11. MD2008 Istraživački rad 2         0 4               7
12. MD2009 Seminar 2         0 2               3
13. MD2010 Doktorska disertacija – teorijske osnove             0 10           15
14. MD20I1 Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad 1               0  10           15
15. MD2011 Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad 2                  0  20       24
16. MD2012 Doktorska disertacija - naučno-istraživački rad 3                     20   24
17.  MD2013  Doktorska disertacija                         10  12
Ukupno 13 7 10 10 10 10 0 20 0 20 0 20 10 180
Izborni predmet 1 i Izborni predmet 2
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. MD2015 Numerička matematika 5 2 10
2. MD2016 Teorija operatora i funkcionalni prostori 5 2 10
3. MD2022 Teorija mere 5 2 10
4. MD2018 Klasična diferencijalna geometrija 5 2 10
5. MD2019 Rimanova i semi-Rimanova geometrija 5 2 10
6. MD2020 Teorija modela 5 2 10
7. MD2021 Univerzalne algebre 5 2 10
8. MD2328 Teorija rekurzija 5 2 10
9. MD2340 Odabrana poglavlja teorije grafova 5 2 10
Izborni predmet 3 i Izborni predmet 4
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. MD2024 Teorija aproksimacija 5 2 10
2. MD2025 Numerička integracija 5 2 10
3. MD2331 Harmonijska analiza 5 2 10
4. MD2332 Izvodi i integrali razlomljenog reda 5 2 10
5. MD2333 Stohastička analiza 5 2 10
6. MD2334 Topološka kombinatorika 5 2 10
7. MD2028 Geometrija podmnogostrukosti 5 2 10
8. MD2029 Liove grupe 5 2 10
9. MD2030 Bulove algebre 5 2 10
10. MD2031 Teorija skupova 5 2 10
11. MD2339 Teorija dokaza 5 2 10
Izborni predmet 5 i Izborni predmet 6
R.br. Š. Predmeti Fond časova ESPB
P S
1. MD2033 Softver za numeričku analizu 5 2 10
2. MD2034 Numeričko rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina 5 2 10
3. MD2343 Frakcione diferencijalne jednačine 5 2 10
4. MD2344 Stohastičke diferencijalne jednačine 5 2 10
5. MD2345 Algebarska topologija 5 2 10
6. MD2346 Diferencijalna geometrija kompleksnih i skoro kompleksnih prostora 5 2 10
7. MD2347 Geodezijska preslikavanja 5 2 10
8. MD2040 Infinitarne logike i logike sa generalisanim kvantorima 5 2 10
9. MD2041 Nestandardna analiza 5 2 10
10. MD2350 Spektralna teorija grafova sa primenama 5 2 10 • Pozicije  Istraživački rad, Istraživački rad 1 i Istraživački rad 2 u studijskom programu podrazumevaju obavezu studenta da napiše jedan seminarski rad. Sadržaj predmeta odredjuje se za svakog kandidata posebno.  Nastavnik savetnik u skladu sa interesovanjima studenta  daje studentu temu za istraživački rad. Očekuje se da pored pregleda najznačajnijih rezultata i upoznavanja sa mogućnostima primene savremenih znanja iz oblasti istraživanja, student prepozna i ukaže na mogućnosti daljeg istraživanja u toj oblasti. Smatra se da je student uspešno obavio istraživački rad, kada nastavnik savetnik prihvati napisani seminarski rad.  
 • Pozicije Seminar 1 i Seminar 2 u studijskom programu podrazumevaju obavezu studenta da na osnovu napisanog seminarskog rada čiji je sadržaj odredjen temom Istraživačkog rada 1, odnosno  Istraživačkog rada 2,   pripremi i održi bar jedno predavanje (minimalno 45 minuta) u Institutu za matematiku i informatiku na srpskom jeziku (Seminar 1), odnosno engleskom jeziku (Seminar 2). Potvrdu uspešno obavljenog Seminara 1 i Seminara 2 daje nastavnik savetnik. 
 • Pozicija Doktorska disertacija – teorijske osnove je kvalifikacioni  ispit kandidata za izradu doktorske disertacije.  Svrha ovog ispita je da student pokaže visok nivo razumevanja oblasti iz koje će raditi Doktorsku disertaciju.   Sadržaj se formira posebno za svakog kandidata prema potrebama daljeg rada. Predvidja se da nastavnik savetnik napravi program rada za svog kandidata, sa odgovarajućom literaturom. Student ima obavezu da napiše jedan seminarski rad i da ga odbrani pred tročlanom komisijom koju odredjuje Veće katedre Instituta za matematiku i informatiku. 
 • Pozicija Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad 1  podrazumeva samostalni rad studenta na rešavanju otvorenih problema koji će biti uključeni u Doktorsku disertaciju. O dobijenim rezultatima  student u pisanoj formi izveštava svog nastavnika savetnika ili mentora, koji daje ocenu o njihovoj ispravnosti. Ukoliko je ocena nastavnika savetnika ili mentora pozitivna, smatra se da je student položio ovaj ispit. 
 • Pozicija Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad  2 podrazumeva da dobijene rezultate student pripremi za publikovanje u časopisu  na engleskom jeziku sa recenzijom.  Sabmitovanjem rada za publikovanje smatra se da je student položio ovaj ispit (ocenu upisuje nastavnik savetnik ili mentor). 
 • Pozicija Doktorska disertacija – naučno-istraživački rad 3  podrazumeva da dobijene rezultate student pripremi za publikovanje u časopisu na engleskom jeziku sa recenzijom. Dobijanjem potvrde da je rad prihvaćen za publikovanje u časopisu sa SCI liste smatra se da je student položio ovaj ispit (ocenu upisuje nastavnik savetnik ili mentor).

Doktorska disertacija je rezultat samostalnog rada studenta i predstavlja originalni naučni doprinos matematičkim naukama. Da bi student mogao da brani Doktorsku disertaciju, mora da ima najmanje jedan rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu sa SCI liste.

Student može preći na doktorske akademske studije iz oblasti matematike sa bilo kog drugog srodnog studijskog programa. Srodnost oblasti utvrđuje Veće katedre Instituta za matematiku i informatiku.

 

Doktorska škola matematike

Kako izgleda studijski program osnovnih akademskih studija matematike?

Prva godina je zajednička za sve studente na studijskom programu. Studenti se opredeljuju za jedan od izbornih modula pri upisu na drugu godinu studija.

Studenti mogu izabrati jedan od sledećih modula:

 • Profesor matematike,
 • Računarstvo i primenjena matematika,
 • Teorijska matematika i primene.

Studijski program osnovnih akademskih studija matematike traje 4 godine (8 semestara), obim studija je 240 ESPB.

 

Koje zvanje se stiče nakon završenih studija?

Po završetku studija, u zavisnosti od izabranog modula, student stiče jedan od sledećih stručnih naziva:

 • diplomirani matematičar – profesor matematike,
 • diplomirani matematičar – računarstvo i primenjena matematika,
 • diplomirani matematičar – teorijska matematika.

 

Kako mogu da postanem student Matematike?

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogošnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita iz matematike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu budžetskog studenta ukoliko ostvari najmanje 51 poen po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita i nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis studenata na teret budžeta.

 

Kada se održava prijemni ispit, kako da se prijavim i od čega se prijemni sastoji?

Prijavljivanje se vrši po objavljivanju Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet u Kragujevcu. Uobičajeno je da se dokumenta predaju u drugoj polovini juna, a prijemni ispit se obavlja krajem juna ili prvoj nedelji jula meseca. Ukoliko ima nepopunjenih mesta dopunski upis se organizuje početkom septembra.

Tačan datum polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno objavljen na sajtu Prirodno-matematičkog fakulteta i na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.

Svi kandidati koji žele da polažu prijemni ispit za upis na OAS Matematike u obavezi su da se prijave u Studentskoj službi fakulteta ili putem onlajn prijave, zavisno od aktuelne epidemi-ološke situacije, o čemu će svi zainteresovani kandidati biti blagovremeno obavešteni putem sajta PMF-a i sajta Instituta za matematiku i informatiku.

Studentskoj službi je potrebno dostaviti:

• prijavu na konkurs (obrazac se dobija u Studentskoj službi ili skriptarnici Fakulteta)

• svedočanstva svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili overene kopije; ukoliko kopije nisu overene potrebno je doneti original na uvid)

• izvod iz matične knjige rođenih

• diplomu o završenom srednjem obrazovanju

• dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun PMF-a broj 840-1017666-11, poziv na broj 05-19. Prethodnih godina naknada za polaganje prijemnog ispita iznosila je 7.000 dinara, uskoro će biti objavljen iznos naknade za ovu godinu, gde se ne očekuju promene u odnosu na prethodne godine.

Prijemni ispit se sastoji od 15 zadataka iz matematike po programu gimnazija prirodno-matematičkog smera. Prijemni ispit za upis na studije Matematike 2020. godine dostupan je na sajtu Instituta za matematiku i informatiku.

Ukoliko želite uvid u arhivu prijemnih ispita od prethodnih godina, potrebno je da se prijavite putem linka (ukoliko ste se prijavili za pohađanje besplatne pripremne nastave, ovi sadržaji su vam već dostupni u okviru platforme Microsoft Teams, u okviru tima Pripremna nastava iz matematike, u koji ste uključeni).

Kandidatima koji polože prijemni ispit na jednom od dva studijska programa OAS Matematika ili OAS Informatika se nudi mogućnost priznavanja rezultata i upis na drugi, ukoliko na odgovarajućem studijskom programu postoje upražnjena mesta nakon završenog upisa kandidata kojima je taj studijski program bio prvi izbor.

 

Kako da se pripremim za prijemni ispit?

Najbolja priprema za prijemni ispit jeste pohađanje BESPLATNE pripremne nastave na Institutu za matematiku i informatiku koja će ove godine početi 27.02.2021. i održavaće se svake subote u terminu od 10 do 12 časova putem platforme Miscrosoft Teams.

U svakom terminu nastave je predviđeno obrađivanje po jedne oblasti koja će biti zastupljena na samom ispitu. Nastavu drže profesori i saradnici Instituta za matematiku i informatiku. Više o planu i rasporedu pripremne nastave i samog prijemnog ispita možete pronaći ovde.

Pored toga, na sajtu Instituta za matematiku i informatiku možete pronaći i dodatni materijal za pripremu prijemnog ispita.

 

Da li mogu biti oslobođen prijemnog ispita?

Učenici koji su u četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na Republičkom takmičenju iz matematike (takmičenje u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete Republike Srbije) ili na Srpskoj matematičkoj olimpijadi, kao i učenici koji su osvojili neku od nagrada na finalnom takmičenju Kengur bez granica u toku trećeg ili četvrtog razreda, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

 

Koliko studenata se upisuje na teret budžeta?

Poslednjih nekoliko godina Prirodno-matematički fakultet je na osnovne akademske studije matematike upisivao 50 studenata koji se finansiraju iz budžeta. Ministarstvo prosvete Republike Srbije daje saglasnost na broj budžetskih mesta, a tačan broj će biti poznat nakon objavljivanja konkursa za upis od strane Univerziteta u Kragujevcu.

 

Kolika je školarina za samofinansirajuće studente?

Školarina za studente koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu. Školarina za studente strance iznosi 2.500 evra za jednu školsku godinu.

 

Kako je organizovana nastava na fakultetu?

Nastava na fakultetu je organizovana tako da studenti iz svakog predmeta pohađaju predavanja i vežbe. Predavanja drže profesori i na predavanjima se uglavnom stiču teorijske osnove. Vežbe drže asistenti i saradnici i na vežbama se praktično obrađuje teorijsko znanje stečeno na predavanjima.

 

 

Kako se polažu ispiti?

Polaganje ispita se sastoji iz dva dela. Prvi deo podrazumeva polaganje kolokvijuma, a drugi polaganje završnog ispita u nekom od ispitnih rokova. Kolokvijumi (najčešće dva) se polažu tokom semestra i njima se uglavnom vrši provera znanja studenata na praktičnim primerima. U zavisnosti od predmeta, na kolokvijumima student može ostvariti između 50 i 70 poena od maksimalnih 100 koliko nosi svaki predmet, a preostale poene student ostvaruje polaganjem završnog ispita. Uslov za izlazak na završni ispit je da student tokom predispitnih obaveza ostvari više od polovine od ukupnog broja poena na kolokvijumima (npr. bar 26 od 50 poena). U protivnom, student je prinuđen da taj predmet sluša i polaže ponovo naredne školske godine.

 

Da li mogu da nastavim školovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu?

Nakon završenih osnovnih akademskih studija matematike, student ima mogućnost upisa na master akademske studije matematike u Institutu za matematiku i informatiku koje čine prirodnu i logičku celinu sa osnovim studijama matematike. Master studije traju jednu godinu (2 semestra), a obim studija je 60 ESPB.

 

I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M101 TM Matematička logika i teorija skupova 2 2 0 5
2. M102 TM Uvod u geometriju 2 2 1 6
3. M103 TM Uvod u analizu i algebru 4 3 0 8
4. M104 SA Softverski alati 1 1 2 0 5
5.   AO Izborni predmet 1 2 1 0 5
Zbir 11 10 1 29
Izborni predmet 1
R.br. Š. Tip Izborni predmet 1 Fond časova ESPB
p v don
1. M143 AO Engleski jezik A1 2 1 0 5
2. M144 AO Engleski jezik B1 2 1 0 5
I godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
2. 1. M105 TM Analiza 1 4 4 0 9
2. M106 TM Linearna algebra 1 3 2 0 6
3. M107 SA Diskretna matematika 2 2 0 5
4. M108 SA Osnovi programiranja 2 2 0 6
5.     Izborni predmet 2 2,1 1,2 0 5
Zbir 13,12 11,12 0 31
Izborni predmet 2
R.br. Š. Tip Izborni predmet 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M145 AO Engleski jezik A2 2 1 0 5
2. M146 AO Engleski jezik B2 2 1 0 5
3. M109 SA Softverski alati 2 1 2 0 5
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
3. 1. M110 TM Analiza 2 4 4 0 9
2. M111 TM Analitička geometrija 3 3 0 7
3. M112 TM Linearna algebra 2 2 2 0 6
4.     Izborni predmet 3 2 2 1 7
Zbir 11 11 1 29
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M113 NS Teorija brojeva 2 2 1 7
2. M114 SA Finansijska matematika 2 2 1 7
II godina
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
4. 1. M115 NS Analiza 3 4 3 0 9
2. M116 NS Algebarske strukture 4 3 0 9
3. M117 NS Geometrija 4 3 0 9
4.   AO Izborni predmet 4 2 0 0,1 4
Zbir 14 9 0,1 31
Izborni predmet 4
R.br. Š. Tip Izborni predmet 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M142 AO Kultura govora 2 0 0 4
2. B140 AO Osnovi ekologije 2 0 1 4
3. F123 AO Filozofija prirodnih nauka 2 0 1 4
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M119 NS Algebra i logika 3 3 0 7
3 M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 14 13 0 31
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
4.(5.)     Izborni predmeti 7(8) 4,2 0,2 0 6
Zbir 13,11 9,11 1 29
Izborni predmet 7 (8)
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 7 (8) Fond časova ESPB
p v don
1. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
2. B125 AO Bioetika 2 0 0 3
3. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
4. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7. 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
3. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
4. (5.)     Izborni predmet/i 9(10) 4,3,3 0,0,2 0,1,1 6
Zbir 13,12 9,9,11 0,1,1 27
Izborni predmet/i 9 (10)
R.br. Š. Tip Izborni predmet/i 9 (10) Fond časova ESPB
p v don
1. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
2. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
3. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
4. M164 SA Objektno-orijentisano programiranje 3 2 1 6
IV godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8. 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
4. M136 TM Metodika 3 3 0 7
5.     Izborni predmet 11 0,2 0,2 0,1 6
Zbir 12,14 11,13 0,1 33
Izborni predmet 11
R.br. Š. Tip Izborni predmet 11 Fond časova ESPB
p v don
1. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
2. M138 NS Topologija 2 2 2 1 6
3. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
5. 1. M118 NS Diferencijalne jednačine 3 3 0 6
2. M120 NS Analiza 4 4 3 0 8
3. K109 AO Psihologija 2 0 0 3
4. i 5.   SA Izborni predmeti 5 i 6 4 4 0 10
Zbir 13 10 0 27
Izborni predmet 5 i 6
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 5 i 6 Fond časova ESPB
p v don
1. M121 SA Kombinatorika 2 2 0 5
2. M122 SA Obrazovni softver 2 2 0 5
3. M123 SA Linearna optimizacija 2 2 0 5
4. M124 SA Nacrtna i kompjuterska geometrija 2 2 0 5
III godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
6. 1. M125 SA Numerička matematika 3 3 1 8
2. M126 NS Funkcionalna analiza 4 4 0 9
3. M136 TM Metodika 3 3 0 7
4. K110 AO Pedagogija 2 0 0 3
5.     Izborni predmet 7 2 2 0 6
Zbir 14 12 1 33
Izborni predmet 7
R.br. Š. Tip Izborni predmet 7 Fond časova ESPB
p v don
1. M127 NS Neeuklidske geometrije 2 2 0 6
2. M128 NS Kombinatorna geometrija 2 2 0 6
3. M155 SA Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 0 6
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
7 1. M129 NS Verovatnoća i statistika 1 3 3 0 7
2. M132 AO Istorija i filozofija matematike 3 0 1 6
3. M139 SA Elementarna matematika 2 2 1 6
4. M140 TM Školska pedagogija 2 0 0 3
5.   NS Izborni predmet 8 3 3 0 7
Zbir 13 8 2 29
Izborni predmet 8
R.br. Š. Tip Izborni predmet 8 Fond časova ESPB
p v don
1. M130 NS Topologija 1 3 3 0 7
2. M131 NS Parcijalne i integralne jednačine 3 3 0 7
IV godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
8 1. M133 SA Verovatnoća i statistika 2 3 2 0 6
2. M134 NS Kompleksna analiza 3 3 0 7
3. M137 SA Stručna praksa 0 0 0 6
4. (5).     Izborni predmeti 9 i 10 5,5 3,2 1,1 12
Zbir 11 8,7 1,1 31
Izborni predmet 9 i 10
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 9 i 10 Fond časova ESPB
p v don
1. M135 NS Diferencijalna geometrija 3 3 0 7
2. F122 AO Razvoj naučne misli 2 0 1 5
3. M141 SA Metodika u školi 3 0 0 6
4. M165 SA Klijentske veb tehnologije 2 2 1 6

I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M201 TM Psihološke osnove učenja matematike 3 2 1 7
2. i 3. Izborni predmeti 1 i 2 8 6 0 16
11 8 1 23
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M202 NS Odabrana poglavlja algebre i logike 4 3 0 8
2. M203 NS Odabrana poglavlja analize 4 3 0 8
3. M204 NS Odabrana poglavlja geometrije 4 3 0 8
I godina MODUL PROFESOR MATEMATIKE
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. M205 TM Strategije rešavanja matematičkih zadataka 3 3 0 0 8
2. Izborni predmet 3 3 2 0 0 7
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 5 0 12 37
Izborni predmet 3
R.br. Š. Tip Izborni predmet 3 Fond časova ESPB
p v don
1. M208 SA Metodika nastave algebre i logike 3 2 0 7
2. M209 SA Metodika nastave analize 3 2 0 7
3. M210 SA Metodika nastave geometrije 3 2 0 7
4. M211 SA Istraživanja u nastavi matematike 3 2 0 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don
1. 1. M212 NS Teorija mere i integracije 4 4 0 10
2. i 3. Izborni predmeti 1 i 2 6 4 2 14
Zbir 10 8 2 24
Izborni predmet 1 i 2
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 1 i 2 Fond časova ESPB
p v don
1. M213 NS Geometrija površi 3 2 1 7
2. M214 NS Teorija grafova 3 2 1 7
3. M215 NS Numerička analiza 1 3 2 1 7
4. M216 NS Optimizacija 1 3 2 1 7
5. M217 NS Logika 1 3 2 1 7
6. M218 NS Spektralna teorija operatora 3 2 1 7
I godina MODUL TEORIJSKA MATEMATIKA
S. R.br. Š. Tip Predmet Fond časova ESPB
p v don s
2. 1. i 2. Izborni predmeti 3 i 4 6 4 2 0 14
3. M206 SA Studijski istraživački rad 0 0 0 12 12
4. M207 SA Master rad 0 0 0 0 10
Zbir 6 4 2 12 36
Izborni predmet 3 i 4
R.br. Š. Tip Izborni predmeti 3 i 4 Fond časova ESPB
p v don
1. M219 NS Rimanova geometrija 3 2 1 7
2. M220 NS Spektralna teorija matrica i grafova 3 2 1 7
3. M221 NS Numerička analiza 2 3 2 1 7
4. M222 NS Optimizacija 2 3 2 1 7
5. M223 NS Logika 2 3 2 1 7
6. M224 NS Uvod u stohastičku analizu 3 2 1 7