Dejan Bojovic, Ph.D. - CV

Prof. dr Dejan Bojović je rođen 1968. godine u Kruševcu. Osnovnu školu je završio u Kruševcu 1983. godine, a srednju školu, takođe u Kruševcu, završio je 1987. godine.  Magistrirao  je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu 1996. godine, a doktorirao na istom fakultetu 2000. godine.
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu radio je kao asistent- pripravnik, od 1996-2000. godine, a u zvanju docenta od 2000-2007. godine. U zvanju vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu  radi od 2007. godine do danas.

Uža naučna oblast dr Dejana Bojovića je Numerička analiza i Parcijalne diferencijalne jednačine. Do sada je objavio 13 naučnih radova, od toga 5 na SCI listi, 1 u kategoriji M11, 2 u međunarodnim časopisima i 5 u domaćim časopisima. Ima 2 saopštenja na domaćim i 9 na međunarodnim naučnim skupovima. Koautor je 2 zbirke zadataka za studente.

Od 1996. do 2010. godine učestvovao je na dva porjekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, a u periodu od 2011-2014. Godine takođe je učesnik projekta Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije. Bio je i učesnik jednog međunarodnog projekta.

Od 2000. godine do danas drži predavanja iz predmeta:  Analiza 2, Analiza 3, Parcijalne i integralne jednačine (stari program), Analiza 3, Analiza 4, Funkcionalna analiza, Parcijalne i integralne jednačine (novi program) .
Mentor jednom studentu doktorskih studija.

Član je redakcije časopisa  „Kragujevac Journal of Mathematics“  i referent lokalne redakcije Zentralblatt  fur Mathematik.