Emilija Nešović, Ph.D. - CV

 Emilija Nešović je rođena 10.11.1970. godine u Užicu. Osnovnu školu „Dositej Obradović" i Gimnaziju „Jovan Šerbanović" završila je u Požarevcu kao nosilac "Vukovih diploma".

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, smer za teorijsku matematiku, upisala je 1989.godine, a diplomirala 1993.godine sa prosečnom ocenom 8.8. Magistrirala je na PMF-u u Kragujevcu 1998. godine iz oblasti diferencijalne geometrije sa prosečnom ocenom 10. Doktorirala je 2004. godine takođe iz oblasti diferencijalne geometrije na PMF-u u Kragujevcu.

Od 1994-1998. radi kao asistent-pripravnik u Institutu za matematiku i informatiku, a od 1998-2005. kao asistent na istom Institutu. U zvanje docenta na PMF-u u Kragujevcu izabrana je 2005.godine, a u zvanje vanrednog profesora 2016. godine.
Do sada je objavila 45 naučnih  radova  iz oblasti diferencijalne geometrije, od čega 17 radova u časopisima sa SCI liste.

Bila je član projekta i to: od 1994.-1996 „04M03 – Metode i modeli u teorijskoj, industrijskoj i primenjenoj matematici"; od 1997-2001. „04M03D-Diferencijalna geometrija i primene" ; od 2002-2004. „MM1646 - Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama";od 2005-2010. „144032 – Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama"; od 2010-2016.godine član je projekta „174012:CL3-Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama".

Do sada je učestvovala na 4 međunarodne konferencije i 4 domaća naučna skupa.
Od 2005. je referent referativnih časopisa „MathematicalReviews" i „Zentralblatt fur Mathematik". Recenzirala je veliki broj radova, kako za domaće, tako i za strane časopise.

Od 2005-2017. na osnovnim i master akademskim studijama, predavala je predmete: Elementarna geometrija sa trigonometrijom, Geometrija, Matematika 2 (za hemičare), Nacrtna i kompjuterska geometrija, Neeuklidske geometrije, Uvod u geometriju, Odabrana poglavlja geometrije, Geometrija povši,  kao i Semi-Rimanova geometrija i Lieve grupe na doktorskim akademskim studijama matematike.

Do sada je bila mentor 6 master radova i 21 diplomskog rada iz oblasti Geometrije. Trenutno je mentor jedne doktorske disertacije.

U studentskim anketama školske 2008/09 i 2013/14 bila je jedan od tri najbolje ocenjena profesora.
Koautor je zbirke zadataka: E. Nešović, A. Hinić-Galić „Zbirka zadataka iz diferencijalne geometrije krivih u euklidskom prostoru", PMF, Kragujevac, 2010.

Bila je član komisije za akreditaciju studijskih programa matematike 2008. godine, kao i član komisije za reakreditaciju studijskih programa matematike 2010. i 2016. godine. Član je komisija za prijemne ispite na master i doktorskim akademskim studijama matematike.