Miroslava Petrović-Torgašev, Ph.D. - CV

Prof. dr Miroslava Petrović–Torgašev rođena je 1954. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu 21. oktobar u Kragujevcu završila je 1969. godine i Gimnaziju (prirodno–matematički smer) 1973. godine takođe u Kragujevcu. Za postignuti uspeh nagrađena je i u osnovnoj i srednjoj školi diplomama „Vuk Karadžić“. Školske 1972/73. godine proglašena je za Maturantkinju generacije Gimnazije u Kragujevcu. Matematičku grupu Prirodno–matematičkog fakulteta u Kragujevcu upisala je 1973. godine i završila 1977. godine.  Poslediplomske studije na Prirodno–matematičkom fakultetu u Beogradu upisala je 1977. godine i magistrirala 1979.  godine.  Doktorsku disertaciju  „O diferencijalnoj geometriji Rimanskih i Kelerovih prostora i njihovih hiperpovrši“ odbranila je 1986. godine na Prirodno–matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Od februara 1978. godine dr Miroslava Petrović–Torgašev radila je kao honorarni asistent na Prirodno–matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a od oktobra 1978. godine do sada je stalno zaposlena, prvo kao asistent-pripravnik (1978 –1981), zatim kao asistent (1981 – 1985) u Institutu za matematiku istog fakulteta. U zvanje docenta za predmete Analitička geometrija i Diferencijalna geometrija izabrana je 1986. godine, i reizabrana 1992. U zvanje vanrednog profesora istog fakulteta izabrana je 1996. godine  i reizabrana 2001. godine. Izabrana je 2004. godine u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Geometrija na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu gde i danas radi.

Dr Miroslava Petrović-Torgašev se aktivno bavi naučno–istraživačkim radom u oblasti Diferencijalne geometrije-Teorija podmnogostrukosti. Do sada je objavila 58 naučnih radova od čega 23 u međunarodnim, vodećim međunarodnim  časopisima i monografijama i 35 u časopisima nacionalnog karaktera. Učestvovala je na 20 naučnih konferencija.

Od 1994. godine neprekidno učestvuje kao istrživač na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, a sada Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Bila je na naučnim usavršavanjim iz diferencijalne geometrije na Univerzitetu u Vroclavu (Poljska), Univerzitetu u Luvenu (Belgija) i Mičigenskom Državnom Univerzitetu (SAD).

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu držala je nastavu iz predmeta Analitička geometrija i Diferencijalna geometrija za studente matematike, Linearna algebra i analitička geometrija i Matematička analiza za studente informatike, Matematika za hemčare i Biomatematika sa statistikom za studente biologije. Osim toga, više godina držala je nastavu iz Matematike I za studente Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, i predmet Matematička analiza, na postdiplomskim studijama za studente istog fakulteta, a držala je i nastavu iz predmeta Geometrija za studente postdiplomskih studija i specijalizante Učiteljskog fakulteta u Jagodini.  Pored  toga, zadužena i za predmete Klasična diferencijalna geometrija i Teorija podmnogostrukosti, na doktorskim studijama iz Matematike na Institutu za matematiku i informatiku. Na studentskim anketama je tri  puta proglašena za najuspešnijeg profesora.

Za predmet Analitička geometrija, 1995. godine objavila je udžbenik pod istim naslovom. Za predmet Matematika 1,  za studente Mašinskog fakulteta je, kao koautor, objavila 2003. g. i odgovarajuću zbirku zadataka.

Do sada, rukovodila je izradom tri magistarska rada iz oblasti Diferencijalne gemetrije na PMF-u Kragujevcu, i izradom jedne doktorske disertacije iz iste oblasti  na istom fakultetu.

Rukovodila je izradom više diplomskih radova studenata ovog fakulteta i učestvovala  u komisijama za odbranu više diplomskih i specijalističkih radova studenata.

Takođe je bila i član komisija za pregled, ocenu i odbranu doktorskih disertacija na drugim  fakultetima i univerzitetima, od kojih 3 u našoj zemlji i 3 u inostranstvu.

Dr Miroslava Petrović–Torgašev je veoma aktivna i u raznim drugim oblastima. Član je Srpskog matematičkog društva. Bila član Organizacionog odbora IX i XIII Jugoslovenskog seminara za geometriju, član Programskog i Organizacionog odbora međunarodne konferencije „Mathematics in 2004 at Kragujevac“, na Univerzitetu u Kragujevcu, a sada je član Programskog odbora XVII geometrijskog seminara, koji će se održati u septembru 2012. godine. Bila je gostujući urednik časopisa „Zbornik radova“  PMF-a u Kragujevcu za 1994. godinu i član uređivačkog odbora naučnog časopisa  „Kragujevac Journal of Mathematics“  koji izdaje Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, a od 2008. godine do danas je i  glavni urednik istog časopisa.

Recenzovala je veliki broj naučnih radova za razne časopise. Osim toga, od 1998. godine je stalni referent poznatog referativnog časopisa Zentralblatt f¨ur Mathematik.

Prof. dr Miroslava Petrović-Torgašev je bila  veoma aktivna u raznim organima Fakulteta. Bila je dve godine prodekan za nastavu i naučni rad  Prirodno–matematičkog fakulteta u Kragujevcu i predsednik Saveta fakulteta.. Takođe je bila i član Saveta Univerziteta u Kragujevcu,  a juna 2004. god. izabrana je za zamenika predsednika Saveta Univerziteta . Bila je član  Komisije za reakreditaciju studijskih programa u Institutu za matematiku i informatiku 2010. godine.  U sadašnjem periodu je član  Nastavno-naučnog veća fakulteta, član Stručnog veća Univerziteta za prirodno-matematičke nauke i član Senata Univerziteta u Kragujevcu.