Ljiljana Pavlović, Ph.D. - CV

Ljiljana Pavlović rođena je 03. 02. 1954. godine u Kragujevcu. Osnovnu, srednju školu i gimnaziju završila je u Kragujevcu. Diplomirala je na grupi za teorijsku matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu 1977. godine sa prosečnom ocenom 9,86. Magistarski rad pod naslovom "Polu-beskonačno programiranje" uradila je pod rukovodstvom prof. dr Vere Kovačević-Vujčić i odbranila ga je 28.02. 1985. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju " Neki novi rezultati u kontinualnim i diskretnim igrama traženja" iz oblasti teorije igara uradila je pod rukovodstvom prof. dr Miroslava Ašića i odbranila je 02. 12. 1993. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.


Od 02. 03. 1978. godine radi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Izabrana je u zvanje docenta 17. 06. 1994 godine na PMF, 12. 04. 2005 godine izabrana je u zvanje vanredni profesor na PMF, a u zvanje redovni profesor 30. 04. 2015 godine na PMF u Kragujevcu.


Uža naučna oblast je matematička analiza sa primenama. Podoblast interesovanja je teorija igara i optimizacija. Do sada je objavila 33 naučna i stručna rada od čega 19 radova na SCI listi. Učestvovala je na 25 naučnih konferencija. Od 1994 do 1995 i od 1995 do 2000 godine godine aktivno je učestvovala na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj iz primenjene matematike, od 2001 do 2005 učestvovala je na projektu ''Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama'', od 2006 do 2010 na projektu ''Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i transportu'', br. 1440015G a od 2011 godine je na projektu ''Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu'', br. 174033.
Bila je 2 meseca u Londonu 1987. godine radi naučne saradnje, a zatim 2 godine u Parizu od 1988 -1990. godine radi naučnog usavršavanja. Boravila je 4 meseca 1991 godine u SAD radi konsultacija u vezi izrade doktorske disertacije.

Član je društva operacionih istraživača Srbije i društva matematičara Srbije.

Drži nastavu iz predmeta: kompleksna analiza, finansijska matematika, matematika 1 za studente fizike, a ranije je predavala i predmete operaciona istraživanja, osnovi geometrije i matematika 2. Rukovodila je kao mentor izradi 19 dipolomskih radova, 7 master rada i jedne doktorske disertacije.
Autor je 2 udžbenika: 1.Zbirka zadataka iz matematičkog programiranja i varijacionog računa, 2004, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, ISBN 86-81829-58-0 i 2. Matematičko programiranje, 2014, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, ISBN 978-86-6009-029-6.

Učestvovala je u radu Nastavno-naučnog veća i Instituta za matematiku i bila je član komisija za izbor u zvanje nastavnika i saradnika. Aktivno je učestvovala u radu društva ''Dante Aligijeri''. Takođe je učestvovavala na mnogim šahovskim takmičenjima. Recenzirala je veliki broj naučnih radova za različite časopise.

Poznaje bolje engleski jezik a služi se i italijanskim, francuskim i ruskim jezikom.