Mirjana Lazić, Ph.D. - CV

Doc. dr Mirjana Lazić je rođena 1959. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu „Svetozar Marković“ u Kragujevcu završila je kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Prvu kragujevačku gimnaziju završila je sa odličnim uspehom.


Školske 1978/79 godine upisala se na studijsku grupu Matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu gde je diplomirala 1982. godine. Poslediplomske studije završila je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, odbranom magistarske teze iz oblasti matematičke lingvistike. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Rešavanje nekih problema spektralne teorije grafova"  odbranila je  2009. godine na Prirodno - matematičkom fakultetu u Kragujevcu.


Od januara 1985. godine radi u zvanju asistenta-pripravnika u Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. U zvanje asistenta izabrana je 1997. godine, a reizabrana je 2003. godine i 2006. godine.  Izabrana je u zvanje docenta 2010. godine
Uža naučna oblast kojom se bavi je Algebra i logika. Objavila je 11 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a ima 2 rada izložena na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.
U proteklom periodu objavila je u koautorstvu dve knjige.


Ima jedno učešće na domaćem naučno-istraživačkom projektu koji finansira resorno Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, 2011-2015.


U dosadašnjem radu u Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, od 1985. do danas, držala je vežbe iz predmeta: Matematička logika i skupovi, Analitička geometrija, Linearna algebra i analitička geometrija, Računarstvo 2, Softverski praktikum i Softverski praktikum 1, Teorijske osnove informatike 3, Statistika 2, Matematika 1 i Matematika 2 za studente hemije, Matematika 1 i Matematika 2 za studente Mašinskog fakulteta i Matematika 1 za studente fizike. Posle izbora u zvanje docenta drži predavanja iz predmeta Računarski sistemi za studente informatike i Matematika 1 za studente hemije.