Mirjana Pantović, Ph.D. - CV

Doc. dr Mirjana Pantović rođena je 1966. godine u Požegi, Srbija.  Studije matematike na PMF-u u Kragujevcu, završila je 1989. godine, magistirirala takođe na PMF-u u Kragujevcu 1999. godine i na istom fakultetu doktorirala je 2009. godine.
Godine 1990. izabrana je za asistenta-pripravnika na Institutu za matematiku i informatiku, a 2000. godine u zvanje asistenta.  Od 2010. godine nalazi se u zvanju docenta na Institutu za matematiku i informatiku  PMF-a u Kragujevcu.

Naučna oblast kojom se dr Mirjana Pavlović bavi je Matematička analiza sa primenama. Do sada je objavila šest naučnih radova u naučnim časopisima od kojih je tri na ISI listi. Ima jedno sopštenje na naučnoj konferenciji iz Primenjene matematike.

Od 1996. do 2010. godine bila je angažovana kao istraživač na tri  naučno-istraživačka projekta resornog Ministarstva Republike Srbije, a od 2011 – 2014. godine takođe je učesnik naučno-istraživačkog projekta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Pre izbora u zvanje docenta, na Institutu za matematiku i informatiku PMF-a u Kragujevcu izvodila je vežbe iz sledećih predmeta: Analiza 1, Analiza 2, Analiza 3, Analiza 4, Teorija funkcija kompleksne promenljive,  Matematika 2 i Matematika 3 (za studente fizike), Matematika 1, Matematika 2 i Matematika 3 (za studente Mašinskog fakulteta u Kragujevcu). U zvanju docenta izvodi nastavu iz predmeta: Analiza 1 i Elementarna matematika za studente matematike na Institutu za matematiku i informatiku.