Tatjana Stojanović, Ph.D. - CV

Dr Tatjana Stojanović rođena je  1974. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Kragujevcu. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, grupa za matematiku (smer računarstvo), upisala je 1993. godine i diplomirala 1997. godine. Postdiplomske studije upisala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, i završila ih 2002. godine odbranivši magistarski rad pod naslovom „Dokazivači teorema“, čime je dobila zvanje magistra informatičkih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj i analiza metaheurističkih metoda za ispitivanje zadovoljivosti formula u verovatnosnim logikama" odbranila je 2016. godine, čime je stekla zvanje doktora informatičkih nauka.

Od  1997. do 2003. zaposlena je kao asistent-pripravnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu za grupu predmeta iz primenjene matematike, a od 2003. do sada kao asistent za užu naučnu oblast veštačka inteligencija.
Do sada objavila je 5 naučnih radova, i ima jedno saopštenje na međunarodnoj i 3 saopštenja na domaćim naučnim konferencijama.
Angažovana je na tehničko-tehnološkom projektu resornog Ministarstva Republike Srbije. Koautor je jedne monografije i jedne zbirke zadataka.
Do sada, držala je vežbe iz Osnova programiranja, Struktura podataka i algoritama 1 i 2, Softverskih alata 1, Formalnih jezika, automata i jezičkih procesora, Teorijskog računarstva, Predstavljanja znanja i zaključivanja i drugih predmeta po starom planu i programu.

Jedan je od osnivača Matematičke radionice mladih, učestvuje u pripremama učenika osnovnih škola za takmičenja iz programiranja. Bila je mentor učenicima osnovnih škola na izradi radova u okviru Regionalnog centra za talente. Osim toga,  2007. god. bila je član komisije Juniorske informatičke balkanijade, a od 2005. do 2012. godine predsednik Republičke komisije za takmičenja iz programiranja za učenike osnovnih škola.
Član je Društva matematičara Srbije.

U periodu od 2004-2007. god. bila je sekretar časopisa „Kragujevac Journal of Mathematics“, u periodu od 2003. do 2006. god. bila je član redakcije „Tangente“, časopisa za matematiku i računarstvo namenjenog učenicima srednje škole, a od  2005. godine je član redakcije „Matematičkog lista“, časopisa za matematiku i računarstvo namenjenog učenicima osnovne škole.