Nenad Stefanović, Ph.D. - CV

Doc. dr Nenad Stefanović je rođen 1976. godine u Kragujevcu. U Kragujevcu je završio osnovnu školu “Milutin i Draginja Todorović” kao nosilac diplome ”Vuk Karadžić”, kao i Prvu kragujevačku gimnaziju. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu diplomirao je 2000. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 2003. godine na temu projektovanja informacionih sistema za upravljanje lancima snabdevanja. Doktorat je odbranio 2008. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na temu razvoja modela poslovne inteligencije u adaptivnim B2B mrežama. Zvanje docenta, stekao je 2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.


Po diplomiranju, u periodu od 2000-2002. godine, Nenad Stefanović je radio u CIM centru na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu kao istraživač-saradnik, gde je učestvovao na više projekata iz oblasti intfromacionih sistema, upravljanja sistemom kvaliteta i Internet tehnologija. Nakon odbrane magistarske teze, 2003. godine, zapošljava se u fabrici “Zastava automobili”, gde je radio do 2008. godine na poslovima projektanta informacionih sistema, sistem inženjera i rukovodioca projekta. Inicirao je i realizovao više inovacionih projekata. U periodu od 2009-2011. godine, radio je u fabrici “Fijat Automobili Srbija” kao menadžer informaciono-komunikacionih operacija i arhitekture. Uporedo sa radom u privredi, od 2009. godine, radio je i kao docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Od 2012. godine, radi kao docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i Tehničkom fakultetu u Čačku.

Naučno-istraživačke oblasti kojima se dr Nenad Stefanović bavi su upravljanje lancima snabdevanja, poslovna inteligencija, elektronsko poslovanje, projektovanje informacionih sistema, savremene veb tehnologije, upravljanje projektima i simulacija poslovnih procesa.
Dr Nenad Stefanović je objavio preko 60 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, monografijama i zbornicima konferencija. U periodu do 2012. godine, učestvovao je na 24 domaćih i 14 međunarodnih konferencija.
Nenad Stefanović je učestvovao kao koautor u više međunarodnih monografija i knjiga.


Dr Nenad Stefanović je učestvovao u nizu inovacionih i istraživačkih projekata iz oblasti računarskih nauka i menadžmenta.
Na osnovu svojih naučno-istraživačkih rezultata, svrstan je u prvu kategoriju (T1) istraživača i dobio zvanje istaknutog mladog istraživača.
U toku svog stručnog i naučno-istraživačkog rada, Nenad Stefanović je pohađao više obuka među kojima se izdvajaju: Program 1000 mladih lidera Srbije pod pokroviteljstvom Narodne kancelarije Predsednika Republike (oblast privrede), program sertifikacije trenera za obuku odraslih (Eurecna, CAN Veneto International Services), obuke u okviru Fiat Automobili Srbija (liderstvo i upravljanje, proizvodnja svestske klase i upravljanje projektima), kao i više specijalizovanih radionica na međunarodnim konferencijama.


Učestvovao je u sledećim naučnim i stručnim organizacijama: International Federation for Information Processing (najveća ICT organizacija u svetu osnovana odstrane UNESCO-a) - IFIP – Zvanični predstavnik Srbije sa pravomglasa u dva komiteta: TC2 - Software: Theory and Practice i TC12 - Artificial Intelligence; Network of Excellence for Innovative Production Machines and Systems (I*PROMS) –projekat finansiran od strane šestog okvirnog programa Evropske Unije - Associate Member; Član Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA); Član JUSK-a (Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet) od 2001 godine (Predsednikkomiteta JUSK-a za kvalitetsoftvera); MIT Supply Chain 2020 Research Community Member; član Jedinstvenog informatičkog Srbije (JISA).

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu 2009. godine, kao docent, predavao je  predmete Informacioni sistemi 1, Informacioni sistemi 2, Elektronsko poslovanje i Upravljanje projektima. Mentor je više diplomskih radova i jedne magistarske teze.

Dr Nenad Stefanović je aktivan učesnik u više međunarodnih i domaćih naučnih i sstručnih organizacija u cilju jačanja veza sa privredom i lokalnom zajednicom. Učestvovao je u organizaciji više domaćih i međunarodnih naučnih skupova i predavanja. Izvodio je više obuka ipredavanja iz oblasti informacionih tehnologija i menadžmenta. Realizovao je niz IKT projekata/aktivnosti od značaja za državnu upravu i NVO.

 

CV - Nenad Stefanovic  icon