Aleksandar Aksentijević - CV

 

Aleksandar Aksentijević je rođen 11. februara 1991. godine u Jagodini. Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ završio je u Ćupriji sa odličnim uspehom. Tehničku školu u Ćupriji, smer mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, upisao je 2006. godine i završio 2010. kao đak generacije.

Osnovne akademske studije matematike, modul teorijska matematika, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu upisao je 2010, a završio 28. avgusta 2014. Master akademske studije, smer teorijska matematika, završio je 2015. godine kao najbolji diplomirani student sa prosečnom ocenom 10,00. Trenutno je na doktorskim studijama - Doktorska škola matematike (prva generacija). Uža naučna oblast kojom se bavi je Funkcionalna analiza.

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu izabran je u zvanje saradnika u nastavi 2015. godine. U zvanje asistent, za užu naučnu oblast Matematička analiza sa primenama, izabran je 2017. godine.

Držao je vežbe iz predmeta: Analitička geometrija, Linearna algebra i analitička geometrija (Matematika 1-za studente informatike), Linearna algebra i polinomi, Diskretna matematika. Trenutno drži vežbe iz predmeta: Analiza 1, Analiza 2, Analiza 3, Parcijalne i integralne jednačine, Teorija mere i integracije, Spektralna teorija operatora.