Uputstva za studente doktorskih studija

Prijavljivanje izbornih predmeta

Na početku svake godine doktorskih studija student je dužan da Institutu za matematiku i informatiku dostavi spisak izabranih predmeta koje želi da polaže u toku te školske godine. Izbor predmeta za određenu školsku godinu se može obaviti tokom čitavog zimskog semestra te godine. Pri tome treba imati u vidu da student ne može obavljati aktivnosti na studijama (overa semestra, prijavljivanje i polaganje ispita...) ukoliko se prethodno nije izjasnio o izbornim predmetima.
Nakon konsultacija sa mentorom, odnosno odgovornim nastavnikom, student Upravniku Instituta dostavlja spisak izabranih predmeta u vidu formulara ponuđenog na ovoj strani.

icon Izabrani predmeti na doktorskim studijama (doc) icon Izabrani predmeti na doktorskim studijama (pdf)

Na osnovu podnetog zahteva Veće Katedre odobrava polaganje izabranih predmeta i za svaki predmet određuje nastavnika kod koga će se ispit polagati. Takav dokument postaje sastavni deo dosijea studenta i može biti promenjen samo na osnovu ponovne molbe studenta i odluke Veća Katedre.