Emilija Nešović, Ph.D. - CV

 Проф. др Емилија Нешовић је рођена 10.11.1970. године у Ужицу.  Основну школу „Доситеј Обрадовић"  и  Гимназију  „Јован Шербановић"   завршила је у Пожаревцу као носилац диплома  ,,Вук Стефановић Караџић".

Природно-математички факултет у Крагујевцу, смер теоријска математика, уписала је 1989. године , a дипломирала  1993. године са просечном оценом 8,80.  Магистрирала је на ПМФ-у у Крагујевцу 1998. године из области диференцијалне геометрије са просечном оценом 10,00. Докторирала је  2004. године такође из области диференцијалне геометрије на ПМФ-у у Крагујевцу. 

Oд 1994-1998 ради као истраживач-приправник  у Институту за математику и информатику, a од 1998-2005 као асистент у истом Институту. У звање доцента на ПМФ-у у Крагујевцу изабрана је 2005. године, у звање ванредног професора  2016. године, а у звање редовног професора 2020. године. 

 

Проф. др  Емилија Нешовић се  активно  бави научно-истраживачким радом у области  Диференцијалне геометрије, при чему су предмет њених истраживања  подмногострукости семи-Риманових многострукости.

 

 До сада је објавила 60 научних радова у националним и међународним часописима, од чега  27 у часописима са SCI-листе. Била је  истраживач  на 6 научно-истраживачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја: од 1994-1996 „04M03 – Методе и модели у теоријској, индустријској и примењеној математици"; oд 1997-2001 „04M03D-Диференцијална геометрија и примене",  oд 2002-2004 „MM1646 - Геометрија, образовање и визуализација са применама", од  2005-2010  „144032 – Геометрија, образовање и визуализација са применама" и од  2010-2019  била је члан пројекта  „174012:CL3-Геометрија, образовање и визуализација са применама".

Учествовала је на 5 међународних конференција и  на 2 домаћа конгреса. Била је члан  организационог  одбора четири  домаћа научна скупа и програмског одбора међународног научног скупа IECMSA 2017.  Такође је активно учествовала у раду Семинара ,,Геометрија, образовање и визуализација са применама" Математичког института САНУ. Имала је излагање на онлајн Минисимпозијуму ,,Differential Geometry: Old and New (MS-ID 15) "  у оквиру 8. европског математичког конгреса у Порторожу 2021. године. 

 

Аутор је  универзитетског уџбеника ,,Увод у геометрију" 2020. године и коаутор  универзитетске збирке задатака ,,Збирка задата из диференцијалне геометрије кривих у еуклидском простору" 2010. године.   

Oд избора у наставничко звање,   два пута је  била један од три најбоље оцењена наставника у студентским анкетама у Институту за математику и информатику, а 2021. године  један од три најбоље оцењена онлајн предавача у истом Институту. Године 2022. такође је била један од три најбоље оцењена наставника у студентској анкети.

У периоду од  2005.-2022. године предавала је следеће предмете: на основним студијама  Елементарна геометрија са тригонометријом,  Увод у геометрију, Основи геометрије, Геометрија,   Математика 2 (за студенте ОАС хемије),  Нацртна и компјутерска геометрија, Нееуклидске геометрије и Диференцијална геометрија.  На мастер  студијама је предавала предмете  Одабрана поглавља геометрије,  Геометрија површи и Риманова геометрија, а  на докторским студијама  Риманова и семи-Риманова геометрија и Лиове групе.  

Проф. др  Емилија Нешовић је  ментор   одбрањене докторске дисертације. Тренутно је  ментор једне докторске дисертације и наставник саветник једне докторске дисертације.

Такође је била ментор 22 дипломска рада и 17 мастер радова.  Била је члан комисија за одбрану 9 мастер радова и 14  дипломских  радова,  члан комисије за одбрану  магистарске тезе, члан комисија за оцену и одбрану две  докторске дисертације и члан комисије за одбрану докторске дисертације.

 Члан  је редакције  међународних часописа  International  Electronic  Journal  of  Geometry и Ikonion  Mathеmatical Journal.  Од 2021. године је придружени едитор  редакције домаћег часописа Kragujevac  Journal of  Mathematics.  

 До сада је рецензиралa  84 научнa рада  за 36 међународних  научних часописа (извор Publons).

Такође је референт Mathematical Reviews-а и Zentalblatt für Mathematik-а. 

 Од 2019. године је члан  НН-већа ПМФ-а у Крагујевцу.  Од 2021. године је  члан Већа за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу и руководилац ДАС математике у Институту за математику и информатику. Била је члан Комисија за полагање  пријемног испита на ДАС  и МАС математике и члан 3 Комисије за реакредитацију студијских програма ОАС, МАС  и ДАС Математике. 

 Проф. др Емилија Нешовић  је до сада објавила  40 научних  радова са коауторима  из иностранства.